Grundförfattning SKOLFS 2018:87

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:21) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet byggnadsplåtteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kursplaner, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:87 GrundförfattningPDF