Grundförfattning SKOLFS 2020:86

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:128) om ämnesplan för ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-08-01
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2020:86 GrundförfattningPDF