Frågor och svar

Har komvuxbeviset inom särskild utbildning ersatt det tidigare gymnasiesärskolbeviset?

Ja, från och med den 1 juli 2021 ska ett komvuxbevis utfärdas för elever som har avslutat sin utbildning inom komvux särskild utbildning på gymnasial nivå. Beviset ska innehålla uppgifter om utbildning inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Beviset kan även innehålla uppgifter om utbildning inom gymnasiesärskolan.

Av komvuxbeviset ska det framgå
1. om utbildningen huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i gymnasiesärskolan och vilket program som utbildningen i så fall huvudsakligen motsvarar,
2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg personen har fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § eller 20 kap. 39 § skollagen (2010:800) eller om intyg har utfärdats, och
3. om personen har genomfört ett komvuxarbete eller ett gymnasiesärskolearbete med betyget E, vad arbetet i så fall har innehållit och, om personen begär det, hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för arbetet.

Om personen har genomfört arbetsplatsförlagt lärande, ska omfattningen av lärandet också framgå av komvuxbeviset. Vidare ska det framgå vilken eller vilka arbetsplatser som lärandet har genomförts på och vilka arbetsuppgifter som personen har utfört där. Om personen begär det, ska beviset även innehålla en bedömning av hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet.