Frågor och svar

När komvuxarbeten genomförs inom ramen för en yrkesexamen så ska kopplingen till ett visst program finnas kvar … men jag hittar inte informationen?

 Målen för ett komvuxarbete inom en yrkesexamen i komvux ska fortsatt utgå ifrån de examensmål som utbildningen i huvudsak motsvarar i gymnasieskolan. I prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning betonas vikten av att det fortsatt behöver vara en tydlig koppling mellan examensmålen och målen för komvuxarbetet för att säkerställa att en sådan examen motsvarar de krav som ställs för ett arbete inom ett visst yrkesområde. Det är viktigt att en yrkesexamen från komvux är ett kvitto på att eleven är väl förberedd för yrkesområdet.