Frågor och svar

Slutbetyg för den som tidigare fått slutbetyg

Skolverket bedömer att de elever som fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program eller motsvarande utfärdat efter den 1 januari 2010 har möjlighet att senast den 1 juli 2025 få ett nytt slutbetyg från kommunal vuxenutbildning, om villkoren för ett slutbetyg enligt förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning är uppfyllda och nödvändiga kompletteringar har gjorts. Om ett sådant slutbetyg utfärdas kan dock inte en gymnasieexamen utfärdas.

Se 4 kapitlet 13 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning för bestämmelser om slutbetyg.