Göra individuell studieplan

Här finns information om att göra en individuell studieplan och vilka uppgifter den ska innehålla.

Individuell studieplan i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov. Den individuella studieplanen kan vara analog eller digital. Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument. Det är rektorn som har ansvaret för att skolan tar fram en plan, och att eleven får delta i arbetet.

Planen ska revideras vid behov

Ibland behöver den individuella studieplanen ändras, och om det görs är det bra om ändringarna dokumenteras. Oavsett hur man hanterar ändringar kan det vara bra att kunna följa vad som har hänt i elevens studieplan och när ändringarna gjordes. Beslutet att byta ut en viss kurs får inte fattas efter att eleven har påbörjat kursen.

För elever i gymnasieskolan ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven har valt.
 • Om eleven följer ett fullständigt eller utökat program.
 • Om eleven går ett fullständigt program, vilka kurser som ingår i programmet.
 • Om eleven läser ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.
 • Om eleven följer ett individuellt anpassat program, vilka kurser som har bytts ut.
 • Om eleven följer ett reducerat program, i vilken omfattning och om möjligt vilka kurser som har tagits bort.
 • Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen.
 • För elever som går ett introduktionsprogram, andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som ska ingå i utbildningen.

För elever i gymnasiesärskolan som läser ett nationellt program ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven har valt.
 • Om eleven följer ett fullständigt eller utökat program.
 • Om eleven går ett fullständigt program, vilka kurser som ingår i programmet.
 • Om eleven läser ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.
 • Om eleven följer ett individuellt anpassat program, vilka kurser som har bytts ut.
 • Om eleven följer ett reducerat program, i vilken omfattning och om möjligt vilka kurser som har tagits bort.

För elever i gymnasiesärskolan som läser ett individuellt program ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven ska läsa.
 • Om eleven läser en kombination av ämnen och ämnesområden.
 • Om eleven läser kurser från ett nationellt program och i så fall vilken eller vilka.
 • Eventuella andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som ska ingå i utbildningen, till exempel praktik.

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller känslig information. Om man skriver in känslig information i studieplanen kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut.

Bevara planen

Den individuella studieplanen kan gallras efter att eleven har avslutat sin gymnasieutbildning. Däremot bör elevhistorik, som uppgifter om tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång (klasstillhörighet, skolor till exempel) bevaras. De uppgifterna kan först hämtas från studieplanen innan den gallras.

Individuell studieplan i gymnasieskolans introduktionsprogram

 Alla elever som går ett introduktionsprogram ska ha en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov.

Eftersom introduktionsprogrammen inte har någon fastställd struktur eller längd blir den individuella studieplanen extra viktig. Inför att studieplanen upprättas har huvudmannen ansvar för att göra en inledande bedömning av elevens ämnes- och språkkunskaper, och att sedan följa hur elevens ämnes- och språkkunskaper utvecklas under utbildningens gång.

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när han eller hon började utbildningen. Eleven också rätt att fullfölja utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen på ett mer precist sätt beskriver elevens mål med utbildningen. Om eleven har medgett att den individuella studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen. Om eleven flyttar och byter huvudman ska rätten att fullfölja utbildningen utgå ifrån både den nya huvudmannens utbildningsplan och den nya individuella studieplanen.

Den individuella studieplanen kan vara analog eller digital. Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument. Det är rektorn som har ansvaret för att skolan tar fram en plan, och att eleven får delta i arbetet.

Det har skett förändringar i Gymnasieförordningen (1 kap § 7) vad den individuella studieplanen ska innehålla.

Planen ska innehålla:

 • Utbildningens mål och längd
 • Studieväg
 • När det är aktuellt: det yrkesområde som utbildningen inriktas mot
 • Vilka kurser eleven ska läsa
 • Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen
 • Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

Det är viktigt att utbildningen planeras utifrån elevens förutsättningar, behov och mål och att eleven får vara delaktig i processen. Vid behov ska elevens individuella studieplan revideras, så att den alltid är aktuell. När eleven sedan lämnar introduktionsprogrammet är det lätt att utfärda ett gymnasieintyg med utgångspunkt i den individuella studieplanen.

Läs mer om att utfärda gymnasieintyg i Skolverkets publikation Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktionlänk till annan webbplats

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller känslig information. Om man skriver in känslig information i studieplanen kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut.

Bevara planen

Den individuella studieplanen kan gallras efter att eleven har avslutat sin gymnasieutbildning. Däremot bör elevhistorik bevaras, som om eleven har bytt till ett annat introduktionsprogram eller blivit behörig till ett nationellt program. De uppgifter som bör sparas kan hämtas från studieplanen innan den gallras.

Individuell studieplan i den kommunala vuxenutbildningen

Individuell studieplan för alla elever

Alla elever inom kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan.

Det är hemkommunen – den kommun som en person är folkbokförd i – som ansvarar för att planen upprättas. Rektor ansvarar för att planen revideras vid behov och att hemkommunen får information om revideringen. En elev kan också studera i en annan kommun men även då är det hemkommunen som ansvarar för att det görs en individuell studieplan. Det är varje hemkommuns ansvar att organisera verksamheten så att det finns rutiner för hur elevens individuella studieplan är tillgänglig för såväl elev som berörd personal.
Källa: 29 kapitel 6 § skollagen, 2010:800

Utbildningsbehoven varierar beroende på till exempel utbildningsbakgrund och hur länge sedan det var som den vuxne studerade. En vuxen har också kunskaper och kompetenser som kan tas tillvara i studierna. När den individuella studieplanen ska göras är det viktigt att tillsammans med eleven titta på studiegången ur olika perspektiv. Dels för att analysera behovet av stöd när det gäller att välja kurser, studieform, eventuell kombination av studier inom vuxenutbildningens olika skolformer dels för att kunna kombinera studier med arbete.

En väl genomtänkt individuell studieplan ger eleven en tydlig bild av planerade studier utifrån individuella mål, behov och förutsättningar, men också de berörda utbildningsverksamheterna, även om utbildningen genomförs av flera olika anordnare. Därmed bidrar planen till en effektiv utbildning som utgår från elevens mål med studierna. Individuella studieplaner kan också ge underlag för huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Den individuella studieplanen ska innehålla:

 • Utbildningens mål och planerad omfattning av studierna
 • Vilka kurser eleven ska läsa
 • Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
 • Verksamhetspoäng inom: kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.
 • Vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar (om målet för eleven är en gymnasieexamen)

Vid behov kan det även anges vilka kurser eleven ska läsa.

Källa: 20 kapitel 8 § och 21 kapitel 8 § skollagen (2010:800)

Exempel på hur en individuell studieplan kan se utWord (word, 19 kB)

Studieplanen ändras vid behov

Om ändring av den individuella studieplanen ska göras finns det ofta skäl för vägledning. Eleven kan exempelvis vilja förändra studietiden, lägga till nya kurser eller låta tidigare valda kurser utgå. Ändringar i studieplanen dokumenteras. För berörda är det bra att kunna följa elevens studiegång under tiden studierna pågår och när ändringarna är genomförda.

Planering av elevens utbildningsmål

Den individuella studieplanen ska tas fram i samverkan med eleven i nära anslutning till antagningen. På ett möte är det därför lämpligt att prata om elevens mål och motiv med studierna samt förväntningarna. En elev kan ha behov av att kombinera studier i kurser på olika nivåer. Planen ska då bidra till att förtydliga för eleven vad som behöver göras för att de uppsatta målen ska nås. En elev kan behöva hjälp med att formulera mål eller delmål.

Studie- och yrkesvägledning

När den individuella studieplanen tas fram, ska eleven erbjudas studie- och yrkesvägledning. I vägledningssamtalet ska det ingå information om chans till fortsatta studier och om kompetens- och rekryteringsbehov i arbetslivet. Information om studieekonomiska förutsättningar är också viktigt eftersom det kan vara helt avgörande för om och hur länge den vuxne eleven kan studera. Studie- och yrkesvägledaren kan även få information om elevens tidigare arbetslivserfarenhet och studier som kan visa om validering eller prövning är aktuellt.
Källa: Förordningen om vuxenutbildning, 2011:1108

Studie- och yrkesvägledning, vägledningssamtal

Individuella studieplanen som underlag för lärarens planering

Vuxna elever har olika erfarenheter och mål med studierna. Därför är det viktigt att lärare har tillgång till den individuella studieplanen för att anpassa undervisningen efter elevens behov, intressen och förutsättningar. För att arbetsbelastningen under studietiden ska bli rimlig kan det finnas behov av samplanering av elevens studieupplägg och studietakt. Om flera lärare och utbildningsanordnare är involverade är det viktigt att det finns rutiner som gör att eleven får inflytande över undervisning, studieform och studieomfattning.

Nyanlända med etableringsplan

Vissa nyanlända har haft kontakt med en handläggare som har hjälpt eleven att upprätta en etableringsplan. Då kan den individuella studieplanen och etableringsplanen stödja elevens utbildning och etablering.

Elevens inflytande över sina studier

Eleven ska kunna ha reellt inflytande över sina studier. Därför är det viktigt att få en inblick i flexibiliteten som präglar den kommunala vuxenutbildningen genom att klargöra utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleven har.
Källa: Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Känslig information bör inte finnas med

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal och är inte tänkt att innehålla information om elevens personliga eller ekonomiska förhållanden. Eleven, i förekommande fall elevens vårdnadshavare, och all pedagogisk personal behöver ha tillgång till studieplanen.

Individuella studieplanen är en allmän handling

Uppgifter i allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som skyddar uppgiften. Prövningen av om allmänna handlingar kan lämnas ut, görs som huvudregel av den myndighet som förvarar handlingen i enlighet med vad som står i tryckfrihetsförordningen.
Källa: 2 kapitel 17 § tryckfrihetsförordningen (1949:105)

Gallra och bevara

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Råden finns i skriften Gallra och bevara 2.
Källa: Skolverket, Publikation; Bevara eller gallra 2, Pdf.

Reglering av den individuella studieplanen

Bestämmelser om den individuella studieplanen:

Skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningenlänk till annan webbplats

Individuell studieplan för nyanlända elever i årskurs 7-9

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och som har fått sina kunskaper bedömda.

Individuell studieplan för nyanlända elever i högstadiet

Senast uppdaterad 27 februari 2020