Göra individuell studieplan

Här finns information om att göra en individuell studieplan och vilka uppgifter den ska innehålla.

Individuell studieplan i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov. Den individuella studieplanen kan vara analog eller digital. Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument. Det är rektorn som har ansvaret för att skolan tar fram en plan, och att eleven får delta i arbetet.

Planen ska revideras vid behov

Ibland behöver den individuella studieplanen ändras, och om det görs är det bra om ändringarna dokumenteras. Oavsett hur man hanterar ändringar kan det vara bra att kunna följa vad som har hänt i elevens studieplan och när ändringarna gjordes. Beslutet att byta ut en viss kurs får inte fattas efter att eleven har påbörjat kursen.

För elever i gymnasieskolan ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven har valt.
 • Om eleven följer ett fullständigt eller utökat program.
 • Om eleven går ett fullständigt program, vilka kurser som ingår i programmet.
 • Om eleven läser ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.
 • Om eleven följer ett individuellt anpassat program, vilka kurser som har bytts ut.
 • Om eleven följer ett reducerat program, i vilken omfattning och om möjligt vilka kurser som har tagits bort.
 • Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen.
 • För elever som går ett introduktionsprogram, andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som ska ingå i utbildningen.

För elever i gymnasiesärskolan som läser ett nationellt program ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven har valt.
 • Om eleven följer ett fullständigt eller utökat program.
 • Om eleven går ett fullständigt program, vilka kurser som ingår i programmet.
 • Om eleven läser ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.
 • Om eleven följer ett individuellt anpassat program, vilka kurser som har bytts ut.
 • Om eleven följer ett reducerat program, i vilken omfattning och om möjligt vilka kurser som har tagits bort.

För elever i gymnasiesärskolan som läser ett individuellt program ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven ska läsa.
 • Om eleven läser en kombination av ämnen och ämnesområden.
 • Om eleven läser kurser från ett nationellt program och i så fall vilken eller vilka.
 • Eventuella andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som ska ingå i utbildningen, till exempel praktik.

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller känslig information. Om man skriver in känslig information i studieplanen kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut.

Bevara planen

Den individuella studieplanen kan gallras efter att eleven har avslutat sin gymnasieutbildning. Däremot bör elevhistorik, som uppgifter om tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång (klasstillhörighet, skolor till exempel) bevaras. De uppgifterna kan först hämtas från studieplanen innan den gallras.

Individuell studieplan i gymnasieskolans introduktionsprogram

 Alla elever som går ett introduktionsprogram ska ha en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov.

Eftersom introduktionsprogrammen inte har någon fastställd struktur eller längd blir den individuella studieplanen extra viktig. Inför att studieplanen upprättas har huvudmannen ansvar för att göra en inledande bedömning av elevens ämnes- och språkkunskaper, och att sedan följa hur elevens ämnes- och språkkunskaper utvecklas under utbildningens gång.

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när han eller hon började utbildningen. Eleven också rätt att fullfölja utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen på ett mer precist sätt beskriver elevens mål med utbildningen. Om eleven har medgett att den individuella studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen. Om eleven flyttar och byter huvudman ska rätten att fullfölja utbildningen utgå ifrån både den nya huvudmannens utbildningsplan och den nya individuella studieplanen.

Den individuella studieplanen kan vara analog eller digital. Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument. Det är rektorn som har ansvaret för att skolan tar fram en plan, och att eleven får delta i arbetet.

Det har skett förändringar i Gymnasieförordningen (1 kap § 7) vad den individuella studieplanen ska innehålla.

Planen ska innehålla:

 • Utbildningens mål och längd
 • Studieväg
 • När det är aktuellt: det yrkesområde som utbildningen inriktas mot
 • Vilka kurser eleven ska läsa
 • Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen
 • Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

Det är viktigt att utbildningen planeras utifrån elevens förutsättningar, behov och mål och att eleven får vara delaktig i processen. Vid behov ska elevens individuella studieplan revideras, så att den alltid är aktuell. När eleven sedan lämnar introduktionsprogrammet är det lätt att utfärda ett gymnasieintyg med utgångspunkt i den individuella studieplanen.

Läs mer om att utfärda gymnasieintyg i Skolverkets publikation Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktionlänk till annan webbplats

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller känslig information. Om man skriver in känslig information i studieplanen kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut.

Bevara planen

Den individuella studieplanen kan gallras efter att eleven har avslutat sin gymnasieutbildning. Däremot bör elevhistorik bevaras, som om eleven har bytt till ett annat introduktionsprogram eller blivit behörig till ett nationellt program. De uppgifter som bör sparas kan hämtas från studieplanen innan den gallras.

Individuell studieplan i vuxenutbildningen

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Det är den som är verktyget för att planera elevens utbildning. Planen ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är hemkommunen som ansvarar för att upprätta en individuell studieplan för varje elev.

En individuell studieplan för en vuxen elev är betydelsefull ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv.

 • Vad behöver den vuxne studera?
 • Hur länge behöver den vuxne studera?
 • Vilka möjligheter till finansiering av studierna finns?

En vuxen bär ofta på kunskaper och kompetenser som kan tas tillvara i samband med studier inom vuxenutbildningen. Utbildningsbehoven varierar beroende på vilken skolbakgrund eleven har och den tid som har passerat sedan tidigare skolgång.

Utifrån elevens behov och förutsättningar

När du upprättar en individuell studieplan är det viktigt att tillsammans med eleven beakta studiegången ur olika perspektiv. Du behöver analysera vilket behov eleven har när det gäller att välja:

 • kurser
 • studieform
 • eventuell kombination av studier inom vuxenutbildningens olika skolformer
 • eller för att kombinera studier med arbete.

Planen tydliggör studierna

En väl genomtänkt individuell studieplan ger eleven en tydlig bild av mål och omfattning av studierna. Den ger också tydlighet till de berörda utbildningsanordnarna. Planen ska bidra till en utbildning som utgår från elevens mål med studierna.

Underlag för att utveckla verksamheten

Individuella studieplaner kan även fungera som underlag för huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Exempel på hur en individuell studieplan kan se utWord (word, 19 kB)

Senast uppdaterad 03 oktober 2019