Bedriva yrkesförarutbildning

Här kan du läsa om vad som krävs för att bedriva en yrkesförarutbildning. Du får bland annat veta vilka regler som gäller och hur ansvarsförhållandet ser ut.

Nedan har vi listat ett antal områden som regleras. Närmare information och referenser finns i det stödmaterial som Skolverket och Transportstyrelsen gemensamt har tagit fram:

Stödmaterialet Förarutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Körkortsbehörigheter

B Personbil
C Tung lastbil
CE Tung lastbil med tungt släp
D Buss
DE Buss med släp

Kurser och utbildningspaket

För att bedriva yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning och examineras av egen förarprövare är det viktigt att tänka på följande.

Något av följande utbildningspaket ska användas:

 1. (C) Transportteknik; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
  Godstransporter; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,
  Godshantering; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng,
  Utbildningslängd: 30 veckor, heltidsstudier
 2. (CE) Transportteknik; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
  Godstransporter; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,
  Godshantering; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng,
  Transportteknik; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng
  Utbildningslängd: 40 veckor, heltidsstudier
 3. (D) Transportteknik; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
  Persontransporter; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng
  Utbildningslängd: 25 veckor, heltidsstudier
 4. (DE) Transportteknik; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
  Persontransporter; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng
  Transportteknik; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng
  Utbildningslängd: 30 veckor, heltidsstudier
 • Kurserna som ligger till grund för respektive körkort (C, CE, D, DE) ska läsas sammanhållna utan avbrott mellan kurserna.
 • Målen för yrkesförarkompetens (YKB) finns inom varje kurspaket.
 • På en yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning kan eleven läsa kurser som syftar till yrkesutgången lastbilsförare eller bussförare. Inom sin yrkesförarutbildning kan inte eleven tillgodogöra sig körkortsbehörigheter eller yrkesförarkompetens för mer än ett transportslag (buss eller lastbil).

Huvudmannen har ansvaret

 • Huvudmannen har ansvaret för utbildningen oavsett om utbildningen är upphandlad.
 • Skolan har  skyldighet att ge stöd i form av extra anpassningar till elever som befaras ha svårigheter att uppfylla betygskriterierna.

Bestämmelser gällande förarprövare

 • Förarprövaren eller YKB-rapportören måste vara anställd hos den skolhuvudman och på den skolenhet där rapportering för yrkesförarkompetens och körkortsbehörigheter sker.
 • Förarprövaren måste ha giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES och inneha de körkortsbehörigheter som utbildningen avser.
 • Förarprövaren får inte samtidigt vara verksam inom annan förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.
 • De verksamheter och tillstånd som omfattas av bestämmelsen är trafikskola, introduktionsutbildning, riskutbildning, utbildning för yrkesförarkompetens, utbildning och examination till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.
 • Förarprövaren ska till minst 40 procent ha deltagit i en elevs undervisning såväl teoretiskt som praktiskt.
 • Förarprövaren kan inte examinera och rapportera en elev mer än en gång för samma behörighet. Det innebär till exempel att en elev som blir av med sitt körkort under utbildningen inte kan examineras och rapporteras av förarprövaren en gång till, utan måste examineras på Trafikverket.
 • Elever som avslutat en yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning kan inte återkomma efter avslutad utbildning för att examineras av skolans förarprövare  för körkort eller yrkesförarkompetens. Eleven får då istället vända sig till Trafikverket för kunskapsprov och körprov (förarprov).

Behörighet och ålderskrav

 • Eleven ska ha körkortet B för att antas till utbildningen och anses behörig från och med andra kalenderhalvåret det år hen  fyller 20 år.
 • Yrkeskompetensbevis kan inte utfärdas förrän eleven fyllt 21 år och har avlagt godkänt förarprov för körkortsbehörighet C eller D.  En rapportering för yrkesförarkompetens förfaller efter 2 år om eleven inte uthämtat sitt yrkeskompetensbevis.
 • En förarprövare kan inte ta över en annan förarprövares dokumentation i de fall där förarprövaren inte kan slutföra elevens utbildning för aktuell behörighet på grund av att hen slutar sin anställning eller vid långvarig sjukdom. I ett sådant fall hänvisas eleverna till Trafikverket för prov.

Skolor utan egen förarprövare

 • På skolor som inte har en anställd förordnad förarprövare måste skolan ha en anställd rapportör, nedan kallad YKB-utbildningsrapportör, som kan rapportera yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen.
 • Det är samma krav på en skola som har en YKB-utbildningsrapportör som på en skola som har en egen förarprövare när det gäller förarutbildningens innehåll, genomförande och dokumentation. Det som skiljer från en skola som har egen förarprövare är att eleverna rapporteras för genomförd utbildning av skolans YKB-utbildningsrapportör och därefter får avlägga prov på Trafikverket (observera problematiken som kan uppstå vid utbildning på entreprenad, se ”utbildning på entreprenad” i stödmaterialet).
 • YKB-utbildningsrapportören måste vara anställd av huvudmannen på den skola (skolenhet) inom den utbildning där rapportering av yrkesförarkompetens sker. Tjänsten är i första hand administrativ och YKB-utbildningsrapportören måste ha ett avtal med Transportstyrelsen för att kunna rapportera elever för genomförd yrkesförarkompetens-utbildning.
 • Huvudmannen har ett ansvar för att den som verkar som YKB-utbildningsrapportör har kompetens när det gäller rapportering om genomgången grundutbildning för yrkesförarkompetens vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
 • När det gäller examination för olika körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens hänvisas eleven till Trafikverket för prov. Prov för körkortsbehörighet C/CE, D/DE kan inte ske förrän eleven är rapporterad för godkänd yrkesförarkompetens samt har genomfört kunskapsprov med godkänt resultat på Trafikverket.
  Här hittar du ansökningsblanketten Länk till annan webbplats.
 • När skolan saknar egen förarprövare ligger ansvaret för kvalitetssäkring, uppföljning och dokumentation som normalt ligger på förarprövaren på lärarlaget och rektorn.

Statsbidrag för yrkesförarutbildning

En huvudman kan ansöka om statsbidrag för att anordna yrkesförarutbildning.

Statsbidrag för yrkesförarutbildning

Senast uppdaterad 15 september 2022