Nätverk för vuxnas lärande

Att nätverka är ett sätt att utbyta erfarenheter, få inspiration och öka kompetensen. Här finns några nätverk för vuxnas lärande.

Nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen

Nätverket riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare i vuxenutbildningen och har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Målet med träffarna är att bidra till förbättrad kvalitet och ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen.

Nätverken startar under våren 2021 för storstäder. För övriga kommuner startar nätverken under hösten 2021 och våren 2022. Nätverken leds av Regionala utvecklingscentrum (RUC) vid utvalda lärosäten.

Nätverksträffarna är digitala och ordnas som halvdagar åtta till tio gånger per år. Efter att du anmält dig får du mer information om träffarna från nätverksledarna på RUC via mejl.

Du kan anmäla dig till nätverket fram till 31 december 2021

Mötesplats vux

Konferensserien Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet. Träffarna äger rum årligen.

Mötesplats Vux arrangeras för lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer i samtliga skolformsdelar inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Konferensen är ett tillfälle för dig som vill få aktuell information om komvux och ta del av aktuellt stöd från Skolverket. En stor del av tiden ägnas också åt att, tillsammans med kollegor från hela landet, i mindre grupper få reflektera och diskutera utifrån valbara seminarier.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nordiskt program som norska VIA University College utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Skolverket är sedan 1 juli 2009 värdorganisation för Sveriges arbete inom NVL. NVL:s uppdrag är att utifrån Nordiska ministerrådets program för utveckling av vuxnas lärande via nätverksarbete, konferenser, seminarier, webbinarier och rapporter överföra och förmedla kunskaper och erfarenheter från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena, Grönland, Åland och Färöarna. Arbetet sker i tematiska nätverk och NVL ska synliggöra sina resultat i Norden men också i Nordens närområden, och i övriga Europa. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande i Norden.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplatslänk till annan webbplats

Rapporter från NVL

Rapporter och skrifter som NVL publicerar kan laddas ner gratis från NVL:s webbplats

Rapporter och skrifter från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt för NVL

Svensk koordinator för NVL är Agnetha Kronqvist på Skolverkets enhet för skola och arbetsliv.

E-post: agnetha.kronqvist@skolverket.se
Telefonnummer 46 (0)8-5273 3269

Epale - en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Genom den digitala mötesplatsen Epale kan du som arbetar med vuxnas livslånga lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här hittar du också konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten.

Epale - en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa, Epales webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 21 oktober 2021