Försöksverksamhet med yrkesprov

Nu kan bransch i samverkan med yrkeslärare medverka i försöksverksamhet med yrkesprov inom utbildning på gymnasial nivå. Försöksverksamheten kommer att pågå till och med 2021. 

Beskrivning av försöksverksamheten

Försöksverksamheten ska pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, öka samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad yrkesutbildningarna leder till.

Yrkesprovet för olika yrkesområden ska utformas gemensamt av en yrkeslärare och en branschkontakt med god kännedom inom branschen. Yrkesläraren måste ha en anställning så att yrkesprovet, när det är utformat, praktiskt kan prövas i verksamhet. Branschkontakten måste vara godkänd av yrkesnämnd eller motsvarande så att yrkesprovet blir relevant på nationell nivå.

Yrkesprov ska prövas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella program. Yrkesproven kan även prövas inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och gymnasiesärskolan förutsatt att det finns branscher och yrkeslärare som vill medverka för dessa skolformer.

Medverkande i försöksverksamheten förväntas bidra till en analys av

 • om och i så fall hur yrkesprov kan användas för validering
 • om det är möjligt och lämpligt att utveckla yrkesdelprov
 • om yrkesprov bör ersätta gymnasiearbetet
 • hur styrdokumenten kan ligga till grund för att genom yrkesprov nå en överensstämmelse mellan branschens behov och utbildningens syfte
 • hur yrkesproven kan användas inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

I försöksverksamheten ingår att ta fram rutiner för hur elevens genomförande av yrkesprovet kan bedömas på ett likvärdigt och yrkesmannamässigt sätt.

Skolverket kommer att stödja dem som medverkar i försöksverksamheten till exempel genom att ordna gemensamma arbetsmöten och utifrån enskilda behov.

Ramar för försöksverksamheten

 • Yrkesprov ska utgå från gällande styrdokument för yrkesutbildning på gymnasial nivå.
 • Ett framtagande av yrkesprov måste bygga på ett gemensamt engagemang från en skola eller verksamhet och berörd bransch; ett yrkesprov måste sanktioneras av båda parter.
 • Utvecklandet av yrkesprov ska när så anses lämpligt utgå från sådant som finns idag, exempelvis befintliga yrkesprov, certifieringar och gymnasiearbetet.
 • Yrkesprov ska motsvara högst nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) men kan även tas fram för nivå 3.
 • Yrkesprov måste vara neutrala i förhållande till olika typer av skolor: kommunala eller fristående, branschskolor eller icke branschskolor.
 • De yrkesprov som utformas ska prövas med elever men får inte vara förknippade med kostnader för dessa. Vidare får de endast innebära administrativa eller andra skäliga kostnader för utbildningsanordnaren.

Intresserad av att medverka?

Ansökan om medverkan ska göras av en erkänd branschorganisation eller motsvarande.

Med i ansökan ska finnas kontaktuppgifter till fyra olika personer:

 • representant för branschorganisation eller motsvarande på nationell nivå
 • person med mandat att företräda branschorganisationen för att samarbeta med yrkesläraren i utformandet av yrkesprovet
 • yrkeslärare som ska ansvara för utformandet av yrkesprovet
 • rektor till yrkesläraren som uppges som ansvarig för utformandet.

Skolverket ersätter medverkande yrkeslärare genom arvodering.

De som medverkar i försöksverksamheten förväntas även bidra med uppgifter till vår uppföljning av den här satsningen.

Ansökan var öppen i maj 2019

Vårens ansökningsperiod stängde den 18 maj 2019.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du till exempel har frågor om försöksverksamheten eller är intresserad av att medverka.

E-post till yrkesprov@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 augusti 2019