Försöksverksamhet med yrkesprov

Branscher och yrkeslärare utformar tillsammans yrkesprov på gymnasial nivå i Skolverkets försöksverksamhet. Yrkesproven ska testas både inom gymnasieskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen. Försöksverksamheten kommer att pågå till och med år 2021. 

Beskrivning av försöksverksamheten

Försöksverksamheten ska pröva om yrkesprov kan bidra till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, öka samverkan mellan skola och arbetsliv och tydliggöra vad yrkesutbildningarna leder till.

Yrkesprovet för olika yrkesområden ska utformas gemensamt av en yrkeslärare och en branschkontakt med god kännedom inom branschen. Yrkesläraren måste ha en anställning så att yrkesprovet, när det är utformat, praktiskt kan prövas i verksamhet. Branschkontakten måste vara godkänd av yrkesnämnd eller motsvarande så att yrkesprovet blir relevant på nationell nivå.

Yrkesprov ska prövas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella program. Yrkesproven kan även prövas inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och gymnasiesärskolan förutsatt att det finns branscher och yrkeslärare som vill medverka för dessa skolformer.

 

Ramar för försöksverksamheten

  • Yrkesprov ska utgå från gällande styrdokument för yrkesutbildning på gymnasial nivå.
  • Ett framtagande av yrkesprov måste bygga på ett gemensamt engagemang från en skola eller verksamhet och berörd bransch; ett yrkesprov måste sanktioneras av båda parter.
  • Utvecklandet av yrkesprov ska när så anses lämpligt utgå från sådant som finns idag, exempelvis befintliga yrkesprov, certifieringar och gymnasiearbetet.
  • Yrkesprov ska motsvara högst nivå 4 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) men kan även tas fram för nivå 3.
  • Yrkesprov måste vara neutrala i förhållande till olika typer av skolor: kommunala eller fristående, branschskolor eller icke branschskolor.
  • De yrkesprov som utformas ska prövas med elever men får inte vara förknippade med kostnader för dessa. Vidare får de endast innebära administrativa eller andra skäliga kostnader för utbildningsanordnaren.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du till exempel har frågor om försöksverksamheten.

E-post till yrkesprov@skolverket.se

Senast uppdaterad 07 april 2021

Innehåll på denna sida