Språkträning för anställda i förskolan

Från och med hösten 2022 erbjuder Skolverket olika insatser för att förbättra kunskaperna i det svenska språket hos personal i förskolan. Här hittar du mer information om insatserna.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att erbjuda insatser som ska förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda i förskolan, men också inom andra sektorer i välfärden.

Språkfrämjande insatser i svenska för flerspråkig personal i förskolan behövs, framför allt i de förskolor som har en stor andel flerspråkiga barn. Språkfrämjande insatser för personalen leder till att barnens språk utvecklas och bidrar på så sätt till en bättre och tryggare övergång till förskoleklassen.

Om insatserna för språkträning

Från och med hösten 2022 kommer Skolverket att finansiera språkfrämjande kompetensutvecklande insatser för personal i förskolan. Insatserna kommer att erbjudas chefer, beslutsfattare och personal i de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.

Insatserna omfattar

  • kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam förskolepersonal
  • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna
  • utbildning av chefer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser.

Den slutliga utformningen av utbildningarna kommer att ske tillsammans med de utbildningsanordnare som vi upphandlat.

Bättre kommunikation och kvalitet

Förskolepersonalens pedagogiska och språkliga kompetens är avgörande för kvaliteten i förskolan och för barnens utveckling och lärande. Insatserna för språkträning ska därför stärka den flerspråkiga personalens svenska språk så att de kan genomföra sina arbetsuppgifter fullt ut och vara delaktiga i förskolans utvecklingsarbete.

Insatserna förväntas bland annat leda till att förskolepersonalen

  • i större utsträckning kan använda det svenska språket i kommunikationen med barn, vårdnadshavare, medarbetare och chefer
  • kan bidra till en språkutvecklande arbetsplats, tillsammans med chefer och medarbetare
  • får en ökad förståelse för förskolans uppdrag
  • blir tryggare i att använda digitala lärverktyg i sitt eget lärande och i förskolans aktiviteter med barnen.

Är du intresserad?

En offentlig upphandling har just blivit avslutad. Utbildningsardnordnarna förbereder insatserna som kommer erbjudas huvudmän i Stockholm, Göteborg och Malmö för att sedan utvidgas till fler områden.

När det går att anmäla intresse för utbildningarna kommer vi att informera här på skolverket.se, i vårt nyhetsbrev och via utbildningsardnordnarna.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Läs mer om språkträning

Här kan du läsa mer om Skolverkets insatser för att förbättra kunskaper i det svenska språket hos personal i äldreomsorgen:

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Läs mer om regeringens satsning på välfärden och äldreomsorgen:

Regeringens pressmeddelande: Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om språkträning för anställda i välfärden

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2021−2024 erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i bland annat äldreomsorgen och förskolan.

Bakgrunden till uppdraget är att många personer som arbetar i välfärden saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är välfärden en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Insatserna för språkträning ska vara inriktade mot att möta arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov, men också behoven hos de brukare, patienter, barn, elever och andra individer som verksamheterna är till för när det gäller kommunikationen på de aktuella arbetsplatserna. Insatserna för språkträning ska gå att sätta in snabbt och vara möjliga att sprida över hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i oktober 2024. Då ska vi bland annat ha följt upp hur många arbetsplatser och individer som har deltagit och hur målet, att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden, har uppnåtts.

Senast uppdaterad 16 maj 2022