Språkträning för anställda i förskolan

Från och med hösten 2022 erbjuder Skolverket olika insatser för att förbättra kunskaperna i det svenska språket hos personal i förskolan. Här hittar du mer information om insatserna.

Varför behövs språkträning i förskolan?

Språkfrämjande insatser i svenska för flerspråkig personal i förskolan behövs, framför allt i de förskolor som har en stor andel flerspråkiga barn. Språkträning för personalen leder till högre kvalitet i utbildningen, till att barnens språk utvecklas och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklassen.

Om insatserna för språkträning

De språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna erbjuds från och med hösten 2022 och finansieras av Skolverket. Insatserna kommer att erbjudas de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.

Insatserna omfattar

  • kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam förskolepersonal
  • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna
  • utbildning av chefer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser.

Utformningen av utbildningarna kommer att ske tillsammans med de utbildningsanordnare som vi på Skolverket har upphandlat.

Leder till bättre kommunikation och kvalitet

Förskolepersonalens pedagogiska och språkliga kompetens är avgörande för kvaliteten i förskolan och för barnens utveckling och lärande. Insatserna för språkträning ska därför stärka den flerspråkiga personalens svenska språk så att de kan genomföra sina arbetsuppgifter fullt ut och vara delaktiga i förskolans utvecklingsarbete.

Insatserna förväntas bland annat leda till att förskolepersonalen

  • i större utsträckning kan använda det svenska språket i kommunikationen med barn, vårdnadshavare, medarbetare och chefer
  • kan bidra till en språkutvecklande arbetsplats, tillsammans med chefer och medarbetare
  • får en ökad förståelse för förskolans uppdrag
  • blir tryggare i att använda digitala lärverktyg i sitt eget lärande och i förskolans aktiviteter med barnen.

Är du intresserad?

Språkträning för anställda i förskolan kommer inledningsvis att erbjudas alla huvudmän i tre områden. Senare under 2022 kommer huvudmän i fler områden att få ett erbjudande om att delta.

Om du är huvudman i något av de tre områdena här nedanför kommer du att bli kontaktad av den utbildningsanordnare som fått i uppdrag att genomföra insatserna för språkträning. Du kan också anmäla ditt intresse på utbildningsanordnarnas webbplatser.

Område 1: Stockholms, Uppsala och Gotlands län

Utbildningsanordnare: Hermods

Läs mer om utbildningen på Hermods webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Område 2: Blekinge och Skåne län

Utbildningsanordnare: Merit

Läs mer om utbildningen på Merits webbplats Länk till annan webbplats.

Område 3: Västra Götalands och Hallands län

Utbildningsanordnare: Hermods

Läs mer om utbildningen på Hermods webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev och få den senaste informationen

Vi informerar löpande om språkträning här på skolverket.se och i vårt nyhetsbrev. Du kan också läsa mer på utbildningsanordnarnas egna webbplatser.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Läs mer om satsningen på språkträning för anställda i välfärden

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2021−2024 erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i bland annat äldreomsorgen och förskolan.

Bakgrunden till uppdraget är att många personer som arbetar i välfärden saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är välfärden en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Insatserna för språkträning ska vara inriktade mot att möta arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov, men också behoven hos de brukare, patienter, barn, elever och andra individer som verksamheterna är till för när det gäller kommunikationen på de aktuella arbetsplatserna. Insatserna för språkträning ska gå att sätta in snabbt och vara möjliga att sprida över hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i oktober 2024. Då ska vi bland annat ha följt upp hur många arbetsplatser och individer som har deltagit och hur målet, att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden, har uppnåtts.

Läs mer om regeringens satsning på välfärden och äldreomsorgen:

Regeringens pressmeddelande: Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Språkträning i äldreomsorgen

Här kan du läsa mer om Skolverkets insatser för att förbättra kunskaper i det svenska språket hos personal i äldreomsorgen:

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Senast uppdaterad 08 september 2022