Språkträning för anställda i förskolan

Sedan hösten 2022 erbjuder Skolverket olika språkfrämjande insatser för personal i förskolan. Här hittar du mer information om insatserna.

Varför behövs språkträning i förskolan?

Språkfrämjande insatser vänder sig till anställda i förskolan som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket. Språkträning för personalen leder till högre kvalitet i utbildningen, till att barnens språk utvecklas och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklassen.

Anmäl intresse här

Du som är huvudman kommer att bli kontaktad av den utbildningsanordnare som har fått i uppdrag att genomföra insatserna för språkträning i ditt område. Du kan också anmäla ditt intresse direkt på webbplatserna hos de båda utbildningsanordnarna Merit och Hermods.

Källa grundkarta: SCB

Här kan du se vilken av anordnarna som ansvarar för utbildningsinsatsen i just ditt område. Klicka på länken i det aktuella området och anmäl ditt intresse på anordnarens webb.

Område A:
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län: Merit Länk till annan webbplats..

Område B:
Stockholms, Uppsala och Gotlands län: Hermods. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Område C:
Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebro och Värmlands län. Merit Länk till annan webbplats..

Område D:
Östergötlands, Södermanlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län: Merit Länk till annan webbplats..

Område E:
Skåne och Blekinge län: Merit. Länk till annan webbplats.

Område F:
Västra Götalands och Hallands län: Hermods. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om insatserna för språkträning

De språkfrämjande och kompetensutvecklande insatserna erbjuds från och med hösten 2022 och finansieras av Skolverket. Insatserna kommer att erbjudas de kommunala och fristående förskolor som har störst behov av stöd inom språkområdet.

Insatserna omfattar

  • kompetenshöjande utbildning i svenska för verksam förskolepersonal
  • utbildning av språkutvecklare som stöd till förskolorna
  • utbildning av chefer i att skapa förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser.

Utformningen av utbildningarna kommer att ske tillsammans med de utbildningsanordnare som vi på Skolverket har upphandlat.

Leder till bättre kommunikation och kvalitet

Förskolepersonalens pedagogiska och språkliga kompetens är avgörande för kvaliteten i förskolan och för barnens utveckling och lärande. Insatserna för språkträning riktar sig därför till anställda i förskolan som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter fullt ut och vara delaktiga i förskolans utvecklingsarbete.

Insatserna förväntas bland annat leda till att förskolepersonalen

  • i större utsträckning kan använda det svenska språket i kommunikationen med barn, vårdnadshavare, medarbetare och chefer
  • kan bidra till en språkutvecklande arbetsplats, tillsammans med chefer och medarbetare
  • får en ökad förståelse för förskolans uppdrag
  • blir tryggare i att använda digitala lärverktyg i sitt eget lärande och i förskolans aktiviteter med barnen.

Läs mer om satsningen på språkträning för anställda i välfärden

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att under åren 2021−2024 erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden. Insatserna ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i bland annat äldreomsorgen och förskolan.

Bakgrunden till uppdraget är att många personer som arbetar i välfärden saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är välfärden en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Insatserna för språkträning ska vara inriktade mot att möta arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov, men också behoven hos de brukare, patienter, barn, elever och andra individer som verksamheterna är till för när det gäller kommunikationen på de aktuella arbetsplatserna. Insatserna för språkträning ska gå att sätta in snabbt och vara möjliga att sprida över hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i oktober 2024. Då ska vi bland annat ha följt upp hur många arbetsplatser och individer som har deltagit och hur målet, att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom välfärden, har uppnåtts.

Språkträning i äldreomsorgen

Här kan du läsa mer om Skolverkets insatser för att förbättra kunskaper i det svenska språket hos personal i äldreomsorgen:

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Senast uppdaterad 19 januari 2023