Frågor och svar

Från vilken termin kan skolan ge betyg i årskurs 4 i grundskolan och årskurs 5 i specialskolan

Rektorns beslut om att införa betyg i årskurs 4 ska, enligt 3 kap. 14 a § skollagen, fattas senast den 30 april före det läsår då beslutet ska börja gälla (se 6 kap. 1 a § skolförordningen).