Frågor och svar

Behöver vi ange i utbildningskontraktet hur många veckor av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen varje termin?

Ja, i kontraktet för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning ska det anges hur många veckor per termin som eleven ska vara på arbetsplatsen. Denna del ingår inte för elever som läser lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram.

I Skollagen 16 kap. 11 a § och 19 kap. 10 a § står att ”I utbildningskontraktet ska det anges […] hur många veckor av utbildningen som ska genomföras där varje termin […]".