Frågor och svar

Vi har gjort en ny mall för utbildningskontrakt, kan Skolverket bedöma att den är korrekt?

Nej, det är inte möjligt för Skolverket att bedöma kontrakt. Utbildningskontrakten har flera användningsområden, vilket gör att de inte endast kan anpassas efter de krav som Skolverket ställer. Varje skolhuvudman måste därför säkerställa att kontrakten följer regleringen i skollagen (2010:800) respektive förordning (2011:947) och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:95).

Tänk på att kontraktet syftar till att tydliggöra för samtliga parter vad som gäller för det arbetsplatsförlagda lärandet.