Frågor och svar

Hur påverkas de villkor om samverkan och apl som idag gäller inom regionalt yrkesvux?

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) med anledning av de kommande ändringarna i skollagen och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Det innebär att vissa krav, till exempel om samverkan, sammanhållna yrkesutbildningar och apl, som tidigare reglerades i statsbidragsförordningen istället kommer att gälla för all yrkesutbildning (yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i utbildning på gymnasial nivå) oavsett hur utbildningen finansieras.

För att erhålla statsbidraget inom regionalt yrkesvux i framtiden ska därmed de krav på till exempel samverkan och apl som anges i skollagen och förordningen om vuxenutbildning vara uppfyllda.

Förordningsändringar avseende regionalt yrkesvux träder i kraft den 3 juli 2023 och ska tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2025. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2025.

Källa: Förordning (2022:1404) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.