Frågor och svar

När ska samverkansavtalet vara på plats och börja gälla?

Lagändringarna om bland annat primärt samverkansavtal träder i kraft den 1 juli 2023 och ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 31 december 2024 när det gäller komvux och i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 när det gäller gymnasieskolan. I propositionen anges att detta innebär att samverkan mellan kommunerna genom ett avtal eller på annan liknande grund enligt 2 kap. 2 a och 2 b §§ skollagen ska ha inletts vid ikraftträdandetidpunkten.

Källa: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till SFS 2022:1089, prop. 2021/22:159, Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.