Frågor och svar

Vad ska det primära samverkansavtalet innehålla och hur ska det vara utformat?

Det primära samverkansavtalet ska avse planering, dimensionering och erbjudande av utbildning för de samverkande kommunerna. Med ett primärt samverkansavtal avses en formell överenskommelse om samverkan som ger förutsättningar för stabilitet i samverkan och för att möjliggöra ett framåtsyftande samverkansarbete. För komvux ska avtalet omfatta yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar i utbildning på gymnasial nivå, och för gymnasieskolan ska avtalet omfatta alla nationella program och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever.

Hur avtalen upprättas och utformas är en fråga för de samverkande kommunerna sinsemellan.

Källa: 2 kap. 2 a och 2 b §§, 15 kap. 30 a § och 20 kap. 16 a § skollagen samt prop. 2021/22:159, Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.