Erbjud yrkesutbildning via branschskolor

Gymnasieskolor med yrkesprogram och kommunernas vuxenutbildning kan erbjuda utbildning inom fler områden med hjälp av branschskolor. På branschskolan får eleven läsa de ämnen den egna skolan inte kan erbjuda. Utbildning inom olika yrkesområden anordnas på nio utvalda branschskolor i en försöksverksamhet under perioden 2018–2023.

De nio branschskolorna

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för utbildning under delar av elevernas yrkesutbildning. De är utvalda av Skolverket utifrån att de kan erbjuda utbildning inom yrkesämnen på gymnasial nivå som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Det är yrkesämnen som gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning inte har möjlighet att erbjuda på den egna skolan.

Det är elevens ”hemskola” som har övergripande ansvaret för eleven och sluter avtal med branschskolan. Som rektor eller huvudman kontaktar du den eller de branschskolor som kan vara intressanta för dina elever.

Skriv avtal med branschskolan

Huvudmannen för elevens ”hemskola” behåller ansvaret för eleven under hela utbildningen, även för den del som eleven genomför på branschskolan. Därför behöver huvudmannen skriva ett avtal med branschskolan om att överlämna utbildning på entreprenad.

I avtalet ska det bland annat framgå hur elevens utbildning ska genomföras och vilken ersättning branschskolan ska få.

Skolverket kommer inte att kunna ge vägledning eller ta ansvar för de avtal som skrivs mellan huvudman och branschskola.

Mer om vad ett entreprenadavtal med bibehållet huvudmannaskap innebär Pdf, 142 kB.

Sök statsbidrag för elever som går i branschskola

Huvudmän som bedriver yrkesutbildning på gymnasial nivå kan söka statsbidrag för att erbjuda sina elever undervisning på en branschskola. Ett villkor för att få statsbidrag är att huvudmannen och branschskolan har skrivit ett avtal om utbildning på entreprenad.

Statsbidraget är högst 50 000 kronor för varje elev och lämnas för max fem elever per huvudman och yrkesområde.

Hur stort bidraget blir per elev beror på hur många som söker. Pengarna ska användas till kostnader kopplade till den elev som går del av sin utbildning på en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller administrativa kostnader hos huvudmannen.

Hur stor ersättningen blir till branschskolan per elev behöver skolan och branschskolan komma överens om i avtalet som skrivs dem emellan.

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola 2022/23

Försöksverksamhet med branschskolor

Möjligheten att erbjuda elever utbildning på branschskolor är en försöksverksamhet som Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att bedriva under perioden 2018–2023.

Försöksverksamheten riktar sig till huvudmän för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller komvux och de nio branschskolor som Skolverket har utsett. Den innebär att huvudmän får, med bibehållet huvudmannaskap, sluta avtal med en branschskola som får bedriva utbildning på entreprenad. Branschskolan får enligt avtalet bedriva undervisning i yrkesämnen och gymnasiearbete som ingår i utbildningen enligt skollagen.

Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor Länk till annan webbplats.

Exempel på hur en branschskola fungerar, länk till artikel i Tidningen näringslivet 2021 "Lyckad branschskola ger unga jobb" Länk till annan webbplats.

Reportage från Lugnetgymnasiets lackutbildning Länk till annan webbplats., Tidningen Motorbranschen

Senast uppdaterad 06 oktober 2022

Frågor och svar

Branschskolan får ersättning av huvudmannen för gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Hur mycket pengar branschskolan får ska framgå i det avtal som sluts dem emellan.

Huvudmannen kan söka statsbidrag som ska användas till kostnader kopplade till försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en utbildning hos en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller administrativa kostnader hos huvudmannen.

Hemskolan ska ansvara för att eleven inte behöver betala extra för boendet under den tid som eleven får undervisning på branschskolan. Det beror på att huvudmannen har ansvar för att se till att utbildningen är kostnadsfri för eleven.

Hur till exempel boendekostnaden ska betalas bör framgå i avtalet mellan huvudmannen och branschskolan.

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen och ska ha de tillstånd som krävs för det. Alltså samma som om man bedrev utbildningen själv.