Lärlingscentrum - starta lärlingsutbildning

Är din skola redo att starta lärlingsutbildning? Lärlingscentrum hjälper dig. Här listar vi några saker som du som skolledare ska ta ställning till innan starten.

Lärlingscentrum

Lärlingscentrum stödjer huvudmän och skolor, samt arbetslivsorganisationer och arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl). Målet är att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Gymnasial lärlingsutbildning finns inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. Lärlingscentrum skapar intresse för och sprider kunskap om gymnasial lärlingsutbildning genom att

 • skapa mötesplatser för olika målgrupper för att stärka och utveckla lärlingsutbildning
 • stötta vissa enskilda initiativ och utvecklingsprojekt som fokuserar på att öka samverkan mellan skola och arbetsliv
 • ge vägledning och konsultation till dem som vill starta lärlingsutbildning och som redan arbetar med lärlingsutbildning.

Forma utbildningen tillsammans

Se till att ni upprättar samverkan med arbetslivet tidigt. Om arbetsplatserna får vara delaktiga i utbildningen och ert upplägg, blir de mer involverade och positiva när det väl är dags att skaffa lärlingsplatser.

Ni på skolan ansvarar för att varje elev får möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen. Kartlägg därför arbetsplatsförlagda lärandet tillsammans med arbetsplatserna. Vilka delar kan genomföras på arbetsplatsen och vilka delar måste förläggas till skolan?

Bestäm vad som passar er skola bäst utifrån era förutsättningar. Vissa skolor samlar alla lärlingselever i särskilda lärlingsklasser, trots att de går olika program och inriktningar. Andra låter lärlingseleverna gå tillsammans med övriga elever inom det aktuella programmet.

Se till att skolan har avstämningsrutiner mellan elev, handledare och yrkeslärare. På så vis kan ni löpande försäkra er om att eleverna får kunskaper enligt utbildningens mål. Kom också ihåg att det ska finnas ett utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats.

Här finns stöd och handledning för arbetsgivare som tar emot lärlingar

Fördela roller och ansvar kring apl

I och med att det arbetsplatsförlagda lärandet är en viktig del av en lärlingsutbildning är det viktigt att ni på skolan tar ett helhetsgrepp.

Här är några frågor ni bör kunna svara på:

 • Vem på skolan ska ansvara för vad?
 • Hur säkerställer ni på skolan att era apl-handledare är rustade för att ta emot elever och vet vad som förväntas av dem?
 • Vem sköter samordningen mellan de skolförlagda och de arbetsförlagda delarna? Några skolor arbetar med särskilt utsedda lärlingssamordnare, andra låter yrkeslärare sköta detta.

Det är också viktigt att tänka på hur yrkeslärarna ska arbeta. Ansvaret är detsamma som när eleverna är i skolan, men arbetsuppgifternas karaktär förändras. En stor del av arbetet är att kartlägga vad elever kan lära på olika arbetsplatser samt att hålla kontakt med handledare och elever. Det är därför viktigt att yrkeslärarna får den tid de behöver.

Så gör andra skolor som startat lärlingsutbildning

Härnösands gymnasium

Leksands gymnasium

Uddevalla gymnasium

Om tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning

Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i anställningsformen tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning. En lärlingsanställning kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör.

Detta gäller vid gymnasial lärlingsanställning

 • Avtalet får avse hela eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i utbildningen
 • Anställningen upphör när det arbetsplatsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas eller när avtalet om lärlingsanställningen löper ut eller om någon av parterna frånträder utbildningskontraktet eller anställningsavtalet.
 • Elever i gymnasial lärlingsanställning är undantagna från lagen om anställningsskydd, LAS.
 • Arbetsgivaren ska senast en månad efter att eleven har påbörjat sin anställning lämna skriftlig information till eleven som är av väsentlig betydelse för anställningen. Om anställningstiden är kortare än tre veckor finns ingen sådan informationsskyldighet.
 • Om en elev utför arbete utöver det arbetsplatsförlagda lärandet eller arbetar extra på helger och lov, så kan det vara fråga om ytterligare en anställning enligt allmänna arbetsrättsliga regler som kan få konsekvenser vad avser försäkringar, semester etc.
 • Att vara anställd som gymnasial lärling innebär att eleven inte har rätt till lärlingsersättning från CSN. Däremot påverkas inte studiebidraget.

Villkor för bidrag för elev med gymnasial lärlingsanställning

Anställningsformen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

Kontaktpersoner för Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, föreståndare för Lärlingscentrum
larlingscentrum@skolverket.se
08 - 527 334 89

Lärlingsutbildning och konferenser

Björn Wärnberg, nationell lärlingssamordnare
bjorn.warnberg@uddevalla.se
0522 - 69 76 68, 0761 - 17 23 70

Våra regionala lärlingsutvecklare

Staffan Hallström
nordre.parten@gmail.com
0700-818645

Cecilia Tellström
cecilia.tellstrom@skolverket.se
0733 77 30 94

Skolor som tar emot studiebesök

Gymnasiesärskolan på Viskastrandsgymnasiet, Borås
Lennart Granberg
lennart.granberg@edu.boras.se
076-6230826

Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla
Janolov Simmon, rektor
janolov.simmons@uddevalla.se
0522 -69 75 46

Dragonskolan, Umeå
Fredrik Sandström, SYV och lärlingskoordinator
fredrik.sandstrom@umea.se
090- 16 24 68, 070 - 279 06 64

Malmö Lärlingscenter, Malmö
Anna Andersson, rektor
anna-lena.x.andersson@malmo.se
0734 - 04 31 62

Almåsgymnasiet, Borås
Lena Sanneklint, Lärlingskoordinator
Lena.sanneklint@edu.boras.se
0768 - 88 77 53

Marknadsföring och nationella apl-utvecklare

Många tror felaktigt att lärlingsutbildning är en lättare studieväg. Lärlingsutbildning kräver dock ett stort ansvar av eleverna, som förväntas delta aktivt på arbetsplatsen, samtidigt som de ska klara studierna. Om du behöver strategiskt stöd för marknadsföring av lärlingsprogram kan du boka våra nationella apl-utvecklare. De kan stötta din skola i arbetet kring arbetsplatsförlagt lärande.
Mer om nationella apl utvecklare