Göra individuell studieplan i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov.

Den individuella studieplanen kan vara analog eller digital. Det är möjligt att ha den individuella studieplanen i något administrativt system som skolan redan använder eller i ett vanligt dokument. Det är rektorn som har ansvaret för att skolan tar fram en plan, och att eleven får delta i arbetet.

Planen ska revideras vid behov

Ibland behöver den individuella studieplanen ändras, och om det görs är det bra om ändringarna dokumenteras. Oavsett hur man hanterar ändringar kan det vara bra att kunna följa vad som har hänt i elevens studieplan och när ändringarna gjordes. Beslutet att byta ut en viss kurs får inte fattas efter att eleven har påbörjat kursen.

För elever i gymnasieskolan ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven har valt.
 • Om eleven följer ett fullständigt eller utökat program.
 • Om eleven går ett fullständigt program, vilka kurser som ingår i programmet.
 • Om eleven läser ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.
 • Om eleven följer ett individuellt anpassat program, vilka kurser som har bytts ut.
 • Om eleven följer ett reducerat program, i vilken omfattning och om möjligt vilka kurser som har tagits bort.
 • Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen.
 • För elever som går ett introduktionsprogram, andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som ska ingå i utbildningen.

För elever i gymnasiesärskolan som läser ett nationellt program ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven har valt.
 • Om eleven följer ett fullständigt eller utökat program.
 • Om eleven går ett fullständigt program, vilka kurser som ingår i programmet.
 • Om eleven läser ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.
 • Om eleven följer ett individuellt anpassat program, vilka kurser som har bytts ut.
 • Om eleven följer ett reducerat program, i vilken omfattning och om möjligt vilka kurser som har tagits bort.

För elever i gymnasiesärskolan som läser ett individuellt program ska planen innehålla:

 • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven ska läsa.
 • Om eleven läser en kombination av ämnen och ämnesområden.
 • Om eleven läser kurser från ett nationellt program och i så fall vilken eller vilka.
 • Eventuella andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som ska ingå i utbildningen, till exempel praktik.

Känslig information bör inte finnas i planen

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller känslig information. Om man skriver in känslig information i studieplanen kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut.

Bevara planen

Den individuella studieplanen kan gallras efter att eleven har avslutat sin gymnasieutbildning. Däremot bör elevhistorik, som uppgifter om tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång (klasstillhörighet, skolor till exempel) bevaras. De uppgifterna kan först hämtas från studieplanen innan den gallras.