Individuell studieplan inom vuxenutbildningen

Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Det är den som är verktyget för att planera elevens utbildning. Planen ska innehålla uppgifter om elevens mål och omfattning av studierna. Det är hemkommunen som ansvarar för att upprätta en individuell studieplan för varje elev.

En individuell studieplan för en vuxen elev är betydelsefull ur ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv.

  • Vad behöver den vuxne studera?
  • Hur länge behöver den vuxne studera?
  • Vilka möjligheter till finansiering av studierna finns?

En vuxen bär ofta på kunskaper och kompetenser som kan tas tillvara i samband med studier inom vuxenutbildningen. Utbildningsbehoven varierar beroende på vilken skolbakgrund eleven har och den tid som har passerat sedan tidigare skolgång.

Utifrån elevens behov och förutsättningar

När du upprättar en individuell studieplan är det viktigt att tillsammans med eleven beakta studiegången ur olika perspektiv. Du behöver analysera vilket behov eleven har när det gäller att välja:

  • kurser
  • studieform
  • eventuell kombination av studier inom vuxenutbildningens olika skolformer
  • eller för att kombinera studier med arbete.

Planen tydliggör studierna

En väl genomtänkt individuell studieplan ger eleven en tydlig bild av mål och omfattning av studierna. Den ger också tydlighet till de berörda utbildningsanordnarna. Planen ska bidra till en utbildning som utgår från elevens mål med studierna.

Underlag för att utveckla verksamheten

Individuella studieplaner kan även fungera som underlag för huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Skriften om individuell studieplan inom vuxenutbildningen riktar sig främst till verksamheter som bedriver kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Materialet består av en kommenterande text samt i en bilaga ett exempel på hur en individuell studieplan kan utformas.

Skrift om individuell studieplan inom vuxenutbildningen

Exempel på hur en individuell studieplan kan se utWord (word, 22 kB)