Uppföljning av digitaliseringen av nationella proven

Skolverket kommer att följa upp digitaliseringen av de nationella proven i årskurs 9 genom två enkätundersökningar till rektorer och lärare. Syftet är att undersöka arbetet med de nationella proven före och efter digitaliseringen.

Frågorna i enkäterna handlar bland annat om hur mycket tid lärare lägger på att bedöma proven. Den första webbenkäten genomförs nu under våren 2024 när de nationella proven fortfarande är på papper och den andra en tid efter att de nationella proven har digitaliserats.

En inbjudan skickas till ett urval av rektorer för högstadieskolor i grundskolan samt ett urval av lärare som undervisar i svenska, engelska eller något av NO-ämnena. Webbenkäterna kan besvaras ett antal veckor efter att proven har genomförts i respektive ämne. De lärare som ingår i urvalet kommer även att få ett informationsbrev en tid innan webbenkäten skickas ut. Statistikmyndigheten SCB genomför undersökningen på uppdrag av Skolverket.

Senast uppdaterad 21 mars 2024