Specialpedagogik

Skolverket ger dig här möjlighet att ta del av forskningsresultat inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Vi presenterar främst aktuell svensk och internationell forskning, men vi lyfter också fram äldre studier som har haft stor betydelse. Fokus läggs på forskning som är relevant för alla verksamma inom förskola och skola.

Specialpedagogik som verksamhetsområde och kunskapsområde kännetecknas av att sin tvärvetenskaplighet. Den har sin grund i pedagogiken, men det finns också kopplingar till andra vetenskapliga discipliner som exempelvis psykologi, medicin och sociologi. Detta är berikande och nödvändigt för att hantera den komplexitet som kännetecknar variationen av barns, ungas och vuxnas lärande- och livssituationer. Samtidigt kan det leda till vissa svårigheter att definiera det specialpedagogiska fältet genom att avgränsningen mot andra kunskapsområden är oskarp.

Obalans mellan krav och förmåga

Obalans uppstår ibland mellan samhälleliga institutioners krav och förväntningar (t.ex. förskola och skola) och enskilda individers förutsättningar och behov. Det kan bero på att skolans krav är för höga i förhållande till individens förutsättningar eller att skolans utmaningar och stimulans är otillräcklig i förhållande till individens förmåga och intressen. Oavsett vilka orsakerna är, är det viktigt att stärka inkluderingsprocesserna och reducera exkluderingsprocesserna. Specialpedagogiken förväntas bidra till detta.

Främja, förebygga och stödja

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. I utbildningssammanhang handlar det om kunskap och ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde och allas rätt och möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna full delaktighet.

Dessa utgångspunkter har sin grund i internationella konventioner och överenskommelser, såsom Barnkonventionen och Salamancadeklarationen, men genomsyrar också Skollagens skrivningar. I lagtexten uttrycks klart att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och det slås fast att det ska finnas en strävan mot att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ibland behövs extra anpassningar eller särskilt stöd under en kortare eller längre tid.

En mängd studier på olika nivåer

Forskning inom det specialpedagogiska fältet kännetecknas av sin mångfald och den kan fokusera olika nivåer; samhälls-, skol-. grupp- och/eller individnivå.  Ideologiska frågeställningar som rör demokrati, rättvisa, jämlikhet, maktförhållanden och kontroll kan stå i centrum.  

Studier som rör innehåll eller organisering av den vardagliga praktiken är andra exempel på utgångspunkter (didaktiska frågor, särskilda yrkesprofessioner, samverkan, ledarskap, grupprocesser som kan leda till inkludering eller exkludering etc.). På individnivå kan det handla om fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer av olika slag. Forskning inom specialpedagogik rymmer alltså en riklig mängd studieobjekt med varierande inriktningar och fokus, vilket också behövs för att belysa och utveckla kunskapsområdets komplexitet.

I samarbete med Jönköping University

Bevakningen av forskningsfältet genomförs i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

Läs artiklar om specialpedagogik här. Länk till annan webbplats.

Publicerad 10 juni 2011.