Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan

I skolan och förskolan behövs en miljö som är trygg och tar hänsyn till barns och elevers olika behov. Vad fungerar i arbetet med att göra förskolan och skolan till en verksamhet som främjar alla barns och elevers utveckling och lärande?

Forskningsbaserat arbetssätt i skolans vardag

Forskningsbaserat arbetssätt i skolans vardag. Det forskningsbaserade arbetssättet bygger på ett forskningsbaserat förhållningsätt som bör genomsyra verksamheten. Grunden är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet. 

Ett forskningsbaserat arbetssätt är en förutsättning för att lyckas med detta uppdrag, som är gemensamt för alla som arbetar i och har ansvar för skolor och förskolor. På de här sidorna förtydligar vi vad det innebär och varför det är grunden för allt utvecklingsarbete i skolan.

För att fatta välgrundade beslut om utbildning och undervisning kan lärare, förskollärare, rektorer, förskolechefer och huvudmän hämta vägledning i utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bestämmelserna i skollagen riktar sig både till dem som utformar styrdokument för skola och förskola och till dem som är verksamma i de olika skolformerna. Varje lärare och förskollärare förväntas hålla sig orienterad inom sitt ämnesområde och följa den pedagogiska utvecklingen och forskningen. Det betyder i sin tur att rektorer, förskolechefer och huvudmän har ett ansvar för att personalen får möjlighet att arbeta med kollegialt lärande, att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper samt att få stöd när det gäller att ta del av den senaste forskningen. 

Det finns idag konsensus om betydelsen av att koppla undervisning och kompetensutveckling till den senaste forskningen om god undervisning och ledarskap i skolan. Dessutom framhåller skollagen den beprövade erfarenheten som en lika viktig kunskapskälla som behöver ges utrymme i skolutvecklingsarbetet. Därför är det nödvändigt att yrkesverksamma lärare och förskollärare arbetar tillsammans med ny kunskap som kontinuerligt kan utvecklas i samverkan inom kollegiet.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

En utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kärnan i en framgångsrik skolutveckling. Behovet av att förstå vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär är stort inom skolan.  Det behövs kompetens i att förstå, tillämpa och hitta ett samspel mellan dessa båda kunskapskällor. De kompletterar varandra och är enligt skollagen lika viktiga som grund för utbildning och undervisning.

Beprövad erfarenhet har en speciell roll i detta sammanhang eftersom den genereras i verksamheten av professionerna och ges samma vikt som kunskap framtagen på högskolor och universitet. Det handlar också om att spegla sin egen praktik i resultat från utbildningsvetenskaplig forskning och att få syn på, dokumentera och lära av sina egna kunskaper och erfarenheter på ett systematiskt sätt.

För att omsätta skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet krävs ett forskningsbaserat arbetssätt, där form och innehåll i skolans och förskolans verksamhet bygger på bästa tillgängliga kunskap – evidens – bestående av dessa båda komponenter.

OECD-rapport om betydelsen av koppling till forskningenlänk till annan webbplats

Ny publikation om vetenskap och beprövad erfarenhetlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 03 april 2020