ICILS: en studie om digital kompetens

ICILS är en internationellt jämförande studie som undersöker digital kompetens hos elever i årskurs 8 avseende dator- och informationskunnighet och datalogiskt tänkande. Studien har genomförts vart femte år sedan 2013. Sverige deltar för första gången i och med ICILS 2023 tillsammans med cirka 30 andra länder. ICILS står för International Computer and Information Literacy Study.

Om ICILS

Illustration av en flicka vid dator.

ICILS är en internationellt jämförande studie som undersöker grundskoleelevers färdigheter i att använda digitala verktyg för att undersöka, skapa och kommunicera. Studien undersöker också hur väl eleverna löser problem med hjälp av programmering. Det handlar om digitala kompetenser som ligger till grund för ett effektivt deltagande i både skolan och arbetslivet och som är viktiga för samhällsmedborgare i en digital värld.

Illustration av ett tangentbord.

Studien baseras på ett digitalt elevprov som kompletteras med enkäter till elever, lärare, rektorer och it-samordnare. Provet kommer att ge en bild över hur rustade svenska grundskoleelever är för den digitala världen och hur deras digitala kompetens står sig internationellt och över tid. Enkäterna bidrar med en övergripande bild av kontexterna där elevernas digitala kompetens utvecklas och belyser bakgrundsfaktorer som kan förklara variation i elevernas digitala kompetens.

ICILS organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) och genomförs på samma sätt i alla deltagande länder.

Detta undersöker ICILS

  • Grundläggande tekniska kunskaper och färdigheter som ligger till grund för en effektiv datoranvändning.
  • Färdigheter i att använda digitala verktyg för att samla in, utvärdera, hantera och organisera digital information.
  • Färdigheter i att använda digitala verktyg för att skapa informationsprodukter och anpassa information för specifika ändamål och målgrupper.
  • Kunskaper och färdigheter förknippade med delning av information på internet samt det sociala, rättsliga och etiska ansvaret som det medför.
  • Färdigheter i att lösa problem med hjälp av programmering.
  • Kontextuella och individuella faktorer som kan förklara variation i elevernas provresultat. Till exempel elevers bakgrund och användning av digitala verktyg i hem och skola, skolornas digitala resurser och satsningar samt lärarnas användning av digitala verktyg i undervisningen.
  • Skillnader i elevers digitala kompetens mellan länder mot bakgrund av ländernas utbildningssystem och skolans organisation.

Så här genomförs ICILS

ICILS är en urvalsstudie med ett nationellt representativt urval av skolor och elever i årskurs 8. Urvalet görs slumpmässigt i två steg: först väljs skolor ut och därefter väljs en till två klasser per skola. Från varje skola väljs även upp till 15 lärare slumpmässigt ut inom samtliga ämnen i årskurs 8. Rektorer och it-samordnare från skolorna deltar också i studien.

Eleverna gör ett digitalt prov som undersöker olika aspekter av deras digitala kompetens. Provet innehåller frågor och praktiska uppgifter där de får använda programvara för att till exempel skapa informationsprodukter eller lösa programmeringsuppgifter i en visuell kodningsmiljö.

Eleverna besvarar även en enkät med frågor om deras användning av digitala verktyg. Enkäter besvaras även av lärare, it-samordnare och rektor. Dessa fokuserar på skolornas digitala resurser och satsningar samt lärarnas användning av digitala verktyg i undervisningen.

En del provuppgifter automaträttas och andra rättas av ämnesforskare. Resultaten skickas till IEA som sammanställer alla deltagande länders data. Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten som publiceras samtidigt som IEA:s internationella rapport.

För att garantera att ICILS genomförs på samma sätt i alla deltagande länder och över tid finns det obligatoriska riktlinjer och kontroller där IEA kvalitetssäkrar samtliga moment i studiens genomförande.

En del elever kommer inte att kunna genomföra provet och kan då exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsvariationer som gör det svårt för dessa elever att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är skolorna som gör denna bedömning utifrån instruktioner från de internationella riktlinjerna.

ICILS 2023

Sverige deltar för första gången i och med ICILS 2023, vilket är den tredje och mest omfattande omgången av studien hittills med cirka 30 deltagande länder. Tidigare mätningar har genomförts 2013 (med 20 deltagande länder) och 2018 (med 14 deltagande länder). I ICILS 2023 deltar även flera nordiska länder i studien samtidigt för första gången (förutom Sverige även Danmark, Finland och Norge).

En förstudie genomfördes våren 2022. Förstudien omfattade cirka 25 skolor, 750 elever och 325 lärare, samt rektorer och it-samordnare på de utvalda skolorna. Huvudstudien genomförs våren 2023 och innefattar cirka 150 skolor, 4 500 elever, 2 250 lärare, samt rektorer och it-samordnare på de deltagande skolorna.

Film: Ska du vara med i ICILS? (tid 2:04)

Tidsplan för ICILS 2023

Mars–april 2022: En förstudie genomförs med cirka 25 skolor, där omkring 750 elever genomför ett digitalt prov som kompletteras med enkäter till elever, lärare, rektorer och it-samordnare.

Mars–april 2023: Huvudstudien genomförs med cirka 150 skolor, där omkring 4 500 elever genomför ett digitalt prov som kompletteras med enkäter till elever, lärare, rektorer och it-samordnare.

December 2024: IEA:s internationella rapport och Skolverkets rapport med de svenska resultaten publiceras.

För vilket ändamål samlas uppgifter in och behandlas?

All hantering av personuppgifter i den internationella studien ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study) sker på den rättsliga grunden att den är nödvändig för att Skolverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. I detta fall handlar det om att se till att Sverige deltar i internationella kunskapsmätningar och andra individbaserade kunskapsmätningar på skolans område för att utvärdera och följa upp svensk skola. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra genomförandet av ICILS i enlighet med de krav som finns för studien. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vilken information samlas in?

Eleverna på de deltagande skolorna ombeds fylla i en enkät för att ge information om deras användning av och inställning till digitala verktyg i skolan såväl som i hemmet. En del bakgrundsinformation samlas in för ändamålet (kön, ålder, födelsedatum, huruvida vårdnadshavarna är födda i Sverige eller inte). Även i en lärarenkät efterfrågas vissa personuppgifter (kön).

Deltagandet i ICILS är inte obligatoriskt för eleverna. Eleverna har också möjlighet att hoppa över enskilda frågor i enkäten eller när som helst avbryta sitt deltagande.

Vilken typ av data samlas in?

När de som deltar i ICILS-studien har fyllt i enkäten sparar Skolverket svaren och lagrar dem i form av koder som representerar de olika svaren (ett svar på en flervalsfråga eller ja/nej-markering kodas med exempelvis en etta eller en tvåa). Informationen i sig kan inte användas för att identifiera enskilda respondenter efter namn, men ett unikt elev-ID registreras för att kunna särskilja eleverna i genomförandet. Kopplingen mellan detta ID och elevnamnet är känt endast för Skolverket och skolsamordnare ute på de deltagande skolorna. Detta delas inte med IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som är den internationellt ansvariga organisationen som sammanställer alla deltagande länders data, eller någon annan tredje part.

Efter insamlingen av data i studien gallras alla elevnamn och den databas som används för analyser och publicering byter ut alla elev-ID mot nya ID-nummer, som inte kan identifieras av de deltagande skolorna eller eleverna.

Var, hur och hur länge lagras data från ICILS?

ICILS-data lagras säkert och kan inte nås av externa personer eller system. Alla anställda vid IEA samt kontrakterade konsulter till IEA, som får tillgång till uppgifterna för behandling, har dessutom blivit informerade om vad som utgör en acceptabel behandling av data och har undertecknat ett sekretessavtal.

Uppgifterna lagras på följande sätt:

Uppgifterna lagras på Skolverkets server. Alla personuppgifter gallras hos Skolverket när studien är avslutad. Svarsdata lagras på obestämd tid så att de förblir tillgängliga för analys, utan namn men kopplade till ID-nummer som genererats inom ICILS-studien. Dessa svar resulterar så småningom i en databas som gör det möjligt för forskare att jämföra utbildningssystem mellan olika länder (se Allmänhetens tillgänglighet nedan). Uppgifterna behandlas centralt hos IEA i Hamburg, Tyskland.

Med vem och hur delas data från ICILS?

Svarsuppgifter skickas från Skolverket till IEA, i pseudonymiserad form. Det innebär att uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik person utan att ytterligare information används. Sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Tillgänglighet för allmänheten

Den slutliga internationella forskningsdatabasen kommer att vara tillgänglig för allmänheten från IEA:s webbplats. All data i databasen är i pseudonym form och kan inte kopplas till enskilda personer.

Länk till IEA:s webbplats om ICILS, på engelska Länk till annan webbplats.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, genomförs.

Registrerades rättigheter

Den registrerade (respondenterna) har de rättigheter som nämns i artikel 15-20 i dataskyddsförordningen; den registrerades rätt till tillgång (artikel 15), rätt till rättelse (artikel 16), rätt till radering ”rätten att bli bortglömd” (artikel 17), rätt till begränsning av behandling (artikel 18), den personuppgiftsansvariges anmälningsskyldighet (artikel 19), rätt till dataportabilitet (artikel 20).

Skolverket är personuppgiftsansvarig vilket bland annat innebär att Skolverket är skyldig att på begäran av dig rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att gratis en gång per år begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er. Om du anser att Skolverket har behandlat era personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) med ett klagomål. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@skolverket.se.

Kontaktuppgifter till registeransvariga

Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna
Tel (växel): 08-527 332 00
E-post: skolverket@skolverket.se

IEA
Keizersgracht 311
1016 EE Amsterdam
Nederländerna
Telephone: +31 20 625 3625
E-post: secretariat@iea.nl

Resultat från tidigare mätningar

Resultat från tidigare omgångar av ICILS slår hål på en rad etablerade föreställningar. En vanlig uppfattning om unga som växer upp i ett digitalt samhälle är att de per automatik har väl utvecklade digitala färdigheter. ICILS visar i stället att majoriteten av eleverna endast har grundläggande kunskaper och klarar inte att lösa mer komplexa uppgifter självständigt. Det tas lätt för givet att bara för att digitala enheter finns tillgängliga så genereras kunskap per automatik, men ICILS visar tydligt att så inte är fallet.

Omkring en femtedel når ändå upp till en nivå där de anses vara autonoma och självständiga inom dator- och informationskunnighet. En mycket liten andel elever uppvisar dessutom så goda kunskaper i datalogiskt tänkande att de löser uppgifterna bättre, och på ett mer innovativt sätt, än den grupp av forskare som har utvecklat provet.

Generellt sett är skillnaderna i elevernas prestationer större inom länder än mellan dem. Inom samtliga länder finns det alltså stora skillnader mellan låg- och högpresterande elever. Dessa skillnader är dock större i länder med lägre medelpoäng på proven. Liksom i andra internationella studier inom utbildningsområdet presterar elever med högre socioekonomisk status bättre i ICILS. Det gäller både för dator- och informationskunnighet och för datalogiskt tänkande.

En annan faktor som påverkar elevernas provresultat är deras tillgång till och erfarenhet av att använda digital informationsteknik i hemmet. Elever med tillgång till två eller flera enheter i hemmet och som har minst fem års erfarenhet av att använda digital informationsteknik tenderar att få högre provresultat inom studiens båda områden.

Tidigare mätningar har även visat att flickor presterar bättre i dator- och informationskunnighet, medan pojkar presterar något bättre i datalogiskt tänkande. I de nordiska länderna som deltog i ICILS 2018 ser dock resultaten för datalogiskt tänkande annorlunda ut.

Danmarks resultat påvisade inga skillnader mellan pojkar och flickor, medan det i Finland fanns ett motsatt förhållande där flickor presterade bättre än pojkar. Det kan även nämnas att elever från de nordiska länderna generellt sett presterar högt i både dator- och informationskunnighet och datalogiskt tänkande.

För ytterligare och mer detaljerad resultatredovisning från ICILS 2018 se IEA:s internationella rapport Preparing for Life in a Digital World.

Länk till rapporten Preparing for Life in a Digital World Länk till annan webbplats.

Externa länkar

IEA:s webbplats om ICILS, på engelska Länk till annan webbplats.

IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Aspling, projektledare
E-post: fredrik.aspling@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3758

Senast uppdaterad 18 november 2022