ICILS: en studie om digital kompetens

ICILS är en internationell studie som undersöker digital kompetens hos elever i årskurs 8 avseende dator- och informationskunnighet och datalogiskt tänkande. Studien har genomförts vart femte år sedan 2013. Sverige deltar för första gången i och med ICILS 2023 tillsammans med cirka 30 andra länder. ICILS står för International Computer and Information Literacy Study.

Om ICILS

ICILS är en internationell studie som undersöker grundskoleelevers färdigheter i att använda datorer som ett verktyg för att undersöka, skapa och kommunicera. Studien undersöker också hur väl eleverna löser problem med hjälp av programmering. Det handlar om digitala kompetenser som ligger till grund för ett effektivt deltagande i både skolan och arbetslivet och som är viktiga för samhällsmedborgare i en digital värld.

Studien baseras på ett digitalt elevprov som kompletteras med enkäter till elever, lärare, rektorer och IT-samordnare. Provet kommer att ge en bild över hur rustade svenska grundskoleelever är för den digitala världen och hur deras digitala kompetens står sig internationellt och över tid. Enkäterna bidrar med en övergripande bild av kontexterna där elevernas digitala kompetens utvecklas och belyser bakgrundsfaktorer som kan förklara variation i elevernas digitala kompetens.

ICILS organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment) och genomförs på samma sätt i alla deltagande länder. Sverige deltar för första gången i och med ICILS 2023, som är den tredje och mest omfattande omgången av studien hittills.

Detta undersöker ICILS

  • Grundläggande tekniska kunskaper och färdigheter som ligger till grund för en effektiv datoranvändning.
  • Färdigheter i att använda digitala verktyg för att samla in, utvärdera, hantera och organisera digital information.
  • Färdigheter i att använda digitala verktyg för att skapa informationsprodukter och anpassa information för specifika ändamål och målgrupper.
  • Kunskaper och färdigheter förknippade med delning av information på internet samt det sociala, rättsliga och etiska ansvaret som det medför.
  • Färdigheter i att lösa problem med hjälp av programmering.
  • Hur eleverna tar sig an och orienterar sig inom och mellan provuppgifterna.
  • Kontextuella och individuella faktorer som kan förklara variation i elevernas provresultat. Till exempel faktorer som elevers bakgrund och användning av digitala verktyg i hem och skola, skolornas digitala resurser och satsningar samt lärarnas digitala kompetens och användning av digitala verktyg i undervisningen.
  • Skillnader i elevers prestation mellan länder mot bakgrund av ländernas utbildningssystem och skolans organisation.

Så här genomförs ICILS

ICILS är en urvalsstudie med ett nationellt representativt urval av skolor och elever i årskurs 8. Urvalet görs slumpmässigt i två steg: först väljs skolor ut och därefter väljs en till två klasser per skola. Från varje skola väljs även upp till 15 lärare slumpmässigt ut inom samtliga ämnen i årskurs 8. Rektorer och IT-samordnare från skolorna deltar också i studien.

Eleverna gör ett digitalt prov som mäter deras prestationer inom studiens två huvudområden: dator- och informationskunnighet och datalogiskt tänkande. Provet tar ungefär två timmar att genomföra och kompletteras med enkäter till elever, lärare, rektorer och IT-samordnare. Proven rättas av forskare med expertis inom de aktuella ämnesområdena, och samtliga resultat skickas till IEA som sammanställer alla deltagande länders data.

Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten och publicerar den samtidigt som IEA:s internationella rapport. För att garantera att ICILS genomförs på samma sätt i alla deltagande länder och över tid finns det obligatoriska riktlinjer och kontroller där IEA kvalitetssäkrar samtliga moment i studiens genomförande.

En del elever kommer inte att kunna genomföra provet och kan då exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsvariationer som gör det svårt för dessa elever att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är skolorna som gör denna bedömning utifrån instruktioner från de internationella riktlinjerna.

Resultat från tidigare mätningar

ICILS har genomförts två gånger tidigare: 2013 och 2018. Sverige har inte deltagit vid något av dessa tillfällen och resultaten nedan är endast giltiga för de länder som deltagit i dessa mätningar. 2013 deltog 20 länder (med cirka 3 300 skolor, 60 000 elever, 35 000 lärare) och 2018 deltog 14 länder (med cirka 2 200 skolor, 46 000 elever, 26 000 lärare).

Resultat från tidigare omgångar av ICILS slår hål på en rad etablerade föreställningar. En vanlig uppfattning om unga som växer upp i ett digitalt samhälle är att de per automatik har väl utvecklade digitala färdigheter. ICILS visar i stället att majoriteten av eleverna endast har grundläggande kunskaper och inte klarar att lösa mer komplexa uppgifter självständigt. Det tas lätt för givet att bara för att digitala enheter finns tillgängliga så genereras kunskap per automatik, men ICILS visar tydligt att så inte är fallet.

Omkring en femtedel når ändå upp till en nivå där de anses vara autonoma och självständiga inom dator- och informationskunnighet. En mycket liten andel elever uppvisar dessutom så goda kunskaper i datalogiskt tänkande att de löser uppgifterna bättre, och på ett mer innovativt sätt, än den grupp av forskare som har utvecklat provet.

Generellt sett är skillnaderna i elevernas prestationer större inom länder än mellan dem. Inom samtliga länder finns det alltså stora skillnader mellan låg- och högpresterande elever. Dessa skillnader är dock större i länder med lägre medelpoäng på proven. Liksom i andra internationella studier inom utbildningsområdet presterar elever med högre socioekonomisk status bättre i ICILS. Det gäller både för dator- och informationskunnighet och för datalogiskt tänkande.

En annan faktor som påverkar elevernas provresultat är deras tillgång till och erfarenhet av att använda digital informationsteknik i hemmet. Elever med tillgång till två eller flera enheter i hemmet och som har minst fem års erfarenhet av att använda digital informationsteknik tenderar att få högre provresultat inom studiens båda områden.

Tidigare mätningar har även visat att flickor presterar bättre i dator- och informationskunnighet, medan pojkar presterar något bättre i datalogiskt tänkande. I de nordiska länderna som deltog i ICILS 2018 ser dock resultaten för datalogiskt tänkande annorlunda ut.

Danmarks resultat påvisade inga skillnader mellan pojkar och flickor, medan det i Finland fanns ett motsatt förhållande där flickor presterade bättre än pojkar. Det kan även nämnas att elever från de nordiska länderna generellt sett presterar högt i både dator- och informationskunnighet och datalogiskt tänkande.

För ytterligare och mer detaljerad resultatredovisning från ICILS 2018 se IEA:s internationella rapport Preparing for Life in a Digital World.

IEA:s rapport om ICILS 2018 Länk till annan webbplats.

ICILS 2023

Sverige deltar för första gången i och med ICILS 2023 tillsammans med omkring 30 länder. Det kommer därmed bli den största mätningen hittills och även den första där flera nordiska länder deltar samtidigt. En förstudie genomförs våren 2022 och huvudstudien sker därefter under våren 2023.

Tidsplan

Mars–April 2022: En förstudie genomförs med cirka 25 skolor, där omkring 750 elever genomför ett digitalt prov som kompletteras med enkäter till elever, lärare, rektorer och IT-samordnare.

Mars–April 2023: Huvudstudien genomförs med cirka 150 skolor, där omkring 4 500 elever genomför ett digitalt prov som kompletteras med enkäter till elever, lärare, rektorer och IT-samordnare.

December 2024: IEA:s internationella rapport och Skolverkets rapport med de svenska resultaten publiceras.

Externa länkar

ICILS webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

IEA:s webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Aspling, projektledare
E-post: fredrik.aspling@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3758

Senast uppdaterad 19 oktober 2021

Innehåll på denna sida