Frågor och svar

PISA 2018: Stämmer det att 11,1 procent av eleverna exkluderades från undersökningen?

Bedömningen av vilka som ska exkluderas görs enligt manualer med regler från OECD. Hela PISA-genomförandet ska ske på samma sätt i varje PISA-studie samt i varje land. OECD anlitar observatörer som besöker ett urval av skolor under genomförandet för att säkerställa att allt har gått till enligt manualerna.

I PISA 2018 har 11,1 procent av målpopulationen i Sverige exkluderats. Dessa 11,1 procent exkluderingar består av elever som tillhör grundsärskolan, specialskolan eller har sådana funktionsnedsättningar att de inte ska delta i PISA-provet. Dessutom ingår de elever som ännu inte kan läsa eller skriva svenska. Anledningen till att exkluderingarna ökat sedan 2015 är att andelen nyanlända har ökat i Sverige.

Trots dessa exkluderingar bedömer OECD att Sverige har tillräckligt stor täckningsgrad för att PISA-resultaten anses vara representativa för 15-åringarna.

Läs mer om detta i rapporten, sida 33 respektive sida 62