TIMSS: en studie om kunskaper i matematik och naturvetenskap

TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8.

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är tillsammans med PISA en av de största internationella kunskapsmätningarna. Studien genomförs vart fjärde år.

Den långsiktiga trenden är positiv i TIMSS

Eleverna i årskurs 4 har förbättrat sina resultat sedan vi deltog första gången i TIMSS år 2007. Resultaten från TIMSS 2019 ligger kvar på samma nivå som 2015. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD presterade svenska elever i årskurs 4 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Graf över resultatutvecklingen i TIMSS 2019

För elever i årskurs 8 försämrades Sveriges resultat från 1995 fram till TIMSS 2015, när vi såg en förbättring i både matematik och naturvetenskap. Resultaten i TIMSS 2019 är på samma nivå som 2015. Jämfört med andra deltagande länder som ingår i EU eller OECD så presterade svenska elever i årskurs 8 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Graf över resultatutvecklingen i TIMSS

Om TIMSS

TIMSS är en av flera internationella studier om undervisning och lärande som Sverige deltar i. De internationella studierna ger en bild av det svenska skolsystemet jämfört med andra länders system, och ger en möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid inom de ämnesområden som undersökningarna handlar om.

TIMSS organiseras och leds av forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Boston College ansvarar för det internationella genomförandet, och Skolverket ansvarar för genomförandet i Sverige.

Sverige har deltagit med årskurs 8 sedan 1995, och med årskurs 4 sedan 2007. I TIMSS 2019 deltog drygt 60 länder med ett representativt urval av skolor i årskurs 4 och 8. I Sverige deltog totalt omkring 12 000 elever från cirka 400 skolor.

Provet i TIMSS 2019 genomfördes för första gången digitalt i stället för på papper. 100 skolor skrev provet på papper för att kunna göra jämförelser bakåt i tiden. För nästa omgång (TIMSS 2023) utförs förstudien under 2022, och huvudstudien under 2023. Alla elever kommer den här gången genomföra provet digitalt.

TIMSS undersöker

  • Elevprestationer i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
  • Elevers erfarenhet av och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen.
  • Elevers bakgrund kopplat till prestation och attityder.
  • Trender i elevers prestation och attityder.
  • Lärares och rektorers uppfattning om undervisning, kompetens, fortbildning, trygghet och trivsel i skolan.
  • Skillnader i elevers prestation mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevers bakgrund och attityder.
  • Internationella skillnader och likheter i länders utbildningssystem och styrdokument.

Så här genomförs TIMSS

TIMSS är en urvalsstudie där den internationella organisationen IEA slumpmässigt väljer ut ett antal skolor som ska representera svenska skolor med årskurs 4 och 8. Sedan väljs slumpmässigt en till två klasser ut på skolorna för att delta i studien.

En del elever kommer inte att kunna genomföra provet och kan då exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar som gör det svårt för eleverna att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är skolorna som gör denna bedömning utifrån internationellt bestämda riktlinjer, som Skolverket informerar om.

Eleverna gör ett prov med uppgifter i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Dessutom besvarar eleverna en enkät med frågor om sin bakgrund, sitt lärande, engagemang och motivation i ämnena. Lärarna och rektorerna besvarar frågor om undervisning, lärandemiljö, kompetensområden, engagemang och om elevers inställning och beteenden. Vårdnadshavare till elever i årskurs 4 besvarar en enkät med frågor om hemmiljön och barnens aktiviteter kopplade till naturvetenskap och matematik.

Proven rättas av forskare inom ämnena och alla resultat skickas till IEA som för samman alla deltagande länders data. Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten och publicerar den samtidigt som den internationella rapporten.

För att garantera att TIMSS görs på samma sätt över tid och i alla deltagande länder finns obligatoriska riktlinjer och kontroller där IEA kvalitetssäkrar såväl deltagarstatus som genomförandet av provet och rättningen av elevernas svar.

Tidsplan för TIMSS 2023

Mars–april 2022: Förstudien genomförs med cirka 70 skolor. 3 000 elever genomför ett digitalt prov och deras lärare i matematik och NO samt rektorer besvarar en enkät. Även vårdnadshavare till eleverna i årskurs 4 besvarar en enkät.

Mars–april 2023: Huvudstudien genomförs med cirka 300 skolor, där 9 000 elever genomför ett digitalt prov och svarar på en enkät om sig själva och sina intressen. Deras lärare i matematik och NO samt rektorer besvarar en enkät. Även vårdnadshavare till eleverna i årskurs 4 besvarar en enkät.

December 2024: Resultaten släpps och huvudrapporten publiceras.

Data från studierna

På webbplatsen för TIMSS & PIRLS International Study Center vid Boston College hittar du dataset och dokumentation från samtliga genomförda studier sedan 1995. Data finns i SPSS-, SAS- och RAW-format. På sidan finns också användarmanualer, internationella projektrapporter och annan dokumentation som underlättar analyser av data.

Data från TIMSS 1995 och framåt, på engelskalänk till annan webbplats

Kontakt

Stella Rössborn, projektledare
E-post: stella.rossborn@skolverket.se
Telefon: 08-5273 39 27

Senast uppdaterad 15 mars 2021

Innehåll på denna sida