TIMSS: en studie om kunskaper i matematik och naturvetenskap

TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8.

Film: Ska du vara med i TIMSS? (tid 2:35)

Filmen vänder sig till dig som ska vara med i den internationella studien TIMSS. Tanken med filmen är att du ska få kunskap om vad TIMSS är och vad det innebär att vara med i en internationell studie.

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är tillsammans med PISA en av de största internationella kunskapsmätningarna. Studien genomförs vart fjärde år.

Den långsiktiga trenden är positiv i TIMSS

Eleverna i årskurs 4 har förbättrat sina resultat sedan vi deltog första gången i TIMSS år 2007. Resultaten från TIMSS 2019 ligger kvar på samma nivå som 2015. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD presterade svenska elever i årskurs 4 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Graf över resultatutvecklingen i TIMSS 2019

För elever i årskurs 8 försämrades Sveriges resultat från 1995 fram till TIMSS 2015, när vi såg en förbättring i både matematik och naturvetenskap. Resultaten i TIMSS 2019 är på samma nivå som 2015. Jämfört med andra deltagande länder som ingår i EU eller OECD så presterade svenska elever i årskurs 8 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Graf över resultatutvecklingen i TIMSS

Om TIMSS

TIMSS är en av flera internationella studier om undervisning och lärande som Sverige deltar i. De internationella studierna ger en bild av det svenska skolsystemet jämfört med andra länders system, och ger en möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid inom de ämnesområden som undersökningarna handlar om.

TIMSS organiseras och leds av forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Boston College ansvarar för det internationella genomförandet, och Skolverket ansvarar för genomförandet i Sverige.

Sverige har deltagit med årskurs 8 sedan 1995, och med årskurs 4 sedan 2007. I TIMSS 2019 deltog drygt 60 länder med ett representativt urval av skolor i årskurs 4 och 8. I Sverige deltog totalt omkring 12 000 elever från cirka 400 skolor.

Provet i TIMSS 2019 genomfördes för första gången digitalt i stället för på papper. 100 skolor skrev provet på papper för att kunna göra jämförelser bakåt i tiden. För nästa omgång (TIMSS 2023) utförs förstudien under 2022, och huvudstudien under 2023. Alla elever kommer den här gången genomföra provet digitalt.

TIMSS undersöker

  • Elevprestationer i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
  • Elevers erfarenhet av och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen.
  • Elevers bakgrund kopplat till prestation och attityder.
  • Trender i elevers prestation och attityder.
  • Lärares och rektorers uppfattning om undervisning, kompetens, fortbildning, trygghet och trivsel i skolan.
  • Skillnader i elevers prestation mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevers bakgrund och attityder.
  • Internationella skillnader och likheter i länders utbildningssystem och styrdokument.

Så här genomförs TIMSS

TIMSS är en urvalsstudie där den internationella organisationen IEA slumpmässigt väljer ut ett antal skolor som ska representera svenska skolor med årskurs 4 och 8. Sedan väljs slumpmässigt en till två klasser ut på skolorna för att delta i studien.

En del elever kommer inte att kunna genomföra provet och kan då exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar som gör det svårt för eleverna att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är skolorna som gör denna bedömning utifrån internationellt bestämda riktlinjer, som Skolverket informerar om.

Eleverna gör ett prov med uppgifter i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Dessutom besvarar eleverna en enkät med frågor om sin bakgrund, sitt lärande, engagemang och motivation i ämnena. Lärarna och rektorerna besvarar frågor om undervisning, lärandemiljö, kompetensområden, engagemang och om elevers inställning och beteenden. Vårdnadshavare till elever i årskurs 4 besvarar en enkät med frågor om hemmiljön och barnens aktiviteter kopplade till naturvetenskap och matematik.

Proven rättas av forskare inom ämnena och alla resultat skickas till IEA som för samman alla deltagande länders data. Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten och publicerar den samtidigt som den internationella rapporten.

För att garantera att TIMSS görs på samma sätt över tid och i alla deltagande länder finns obligatoriska riktlinjer och kontroller där IEA kvalitetssäkrar såväl deltagarstatus som genomförandet av provet och rättningen av elevernas svar.

För vilket ändamål samlas uppgifter in och behandlas?

All hantering av personuppgifter i den internationella studien TIMSS 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study) sker på den rättsliga grunden att den är nödvändig för att Skolverket ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. I detta fall handlar det om att se till att Sverige deltar i internationella kunskapsmätningar och andra individbaserade kunskapsmätningar på skolans område för att utvärdera och följa upp svensk skola. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra genomförandet av TIMSS i enlighet med de krav som finns för studien. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Vilken information begärs?

Eleverna på de deltagande skolorna i TIMSS ombeds att fylla i en enkät för att ge information om deras attityder och inställning till matematik och NO-ämnen. En del bakgrundsinformation samlas in för ändamålet (kön, ålder, födelsedatum, huruvida vårdnadshavarna är födda i Sverige eller inte). Även i lärarenkäten efterfrågas vissa personuppgifter (kön).

Deltagandet i TIMSS är inte obligatoriskt för eleverna. Eleverna har också möjlighet att hoppa över enskilda frågor i enkäten eller när som helst avbryta sitt deltagande.

Vilken typ av data samlas in?

När de som deltar i TIMSS-studien har fyllt i enkäten sparar Skolverket svaren och lagrar dem i form av koder som representerar de olika svaren (ett svar på en flervalsfråga eller ja/nej-markering kodas med exempelvis en etta eller en tvåa). Informationen i sig kan inte användas för att identifiera enskilda respondenter efter namn, men ett unikt elev-ID registreras för att kunna särskilja eleverna i genomförandet. Kopplingen mellan detta ID och elevnamnet är känt endast för Skolverket och skolsamordnare ute på de deltagande skolorna. Detta delas dock inte med IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som är den internationellt ansvariga organisationen som sammanställer alla deltagande länders data, eller någon annan tredje part.

Efter insamlingen av data i studien gallras alla elevnamn och den databas som används för analyser och publicering byter ut alla elev-ID mot nya ID-nummer, som inte kan identifieras av de deltagande skolorna eller eleverna.

Var, hur och hur länge lagras data från TIMSS?

TIMSS-data lagras säkert och kan inte nås av externa personer eller system. Alla anställda vid IEA samt kontrakterade konsulter till IEA, som får tillgång till uppgifterna för behandling, har dessutom blivit informerade om vad som utgör en acceptabel behandling av data och har undertecknat ett sekretessavtal.

Uppgifterna lagras på följande sätt:

Uppgifterna lagras på Skolverkets server. Alla personuppgifter gallras hos Skolverket när studien är avslutad. Svarsdata lagras på obestämd tid så att de förblir tillgängliga för analys, utan namn men kopplade till ID-nummer som genererats inom TIMSS-studien. Dessa svar resulterar så småningom i en databas som gör det möjligt för forskare att jämföra utbildningssystem mellan olika länder (se Allmänhetens tillgänglighet nedan). Uppgifterna behandlas centralt hos IEA i Hamburg, Tyskland.

Med vem och hur delas data från TIMSS?

Svarsuppgifter skickas från Skolverket till IEA, i pseudonymiserad form. Det innebär att uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik person utan att ytterligare information används. Sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

TIMSS leds av TIMSS & PIRLS International Study Centre (ISC), vid Boston College, och många dataanalyser sker där. Svarsdata krävs för analysen och delas med ISC på en FTP-server i pseudonymiserad form. ISC-anställda som får tillgång till uppgifterna för analyser har dessutom undertecknat ett sekretessavtal. Överföringen av uppgifterna till USA, som är ett tredjeland, skyddas via ett specifikt databehandlingsavtal och europeiska standardavtalsklausuler.

Tillgänglighet för allmänheten

Den slutliga internationella forskningsdatabasen kommer att vara tillgänglig för allmänheten från följande webbplats: https://www.iea.nl/data Länk till annan webbplats. (Nederländerna). All data i databasen är i pseudonymiserad form och kan inte kopplas till enskilda personer.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Inget automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, genomförs.

Registrerades rättigheter

Den registrerade (respondenterna) har de rättigheter som nämns i artikel 15-20 i dataskyddsförordningen; den registrerades rätt till tillgång (artikel 15), rätt till rättelse (artikel 16), rätt till radering ”rätten att bli bortglömd” (artikel 17), rätt till begränsning av behandling (artikel 18), den personuppgiftsansvariges anmälningsskyldighet (artikel 19), rätt till dataportabilitet (artikel 20).

Skolverket är personuppgiftsansvarig vilket bland annat innebär att Skolverket är skyldig att på begäran av dig rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att gratis en gång per år begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er. Om du anser att Skolverket har behandlat era personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. med ett klagomål. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@skolverket.se.

Kontaktuppgifter till registeransvariga


Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna
Tel (växel): 08-527 332 00
E-post: skolverket@skolverket.se

IEA (IEA)
Keizersgracht 311 (olika)
1016 EE Amsterdam
Nederländerna
Telephone: +31 20 625 3625
E-post: secretariat@iea.nl

Tidsplan för TIMSS 2023

Mars–april 2022: Förstudien genomförs med cirka 70 skolor. 3 000 elever genomför ett digitalt prov och deras lärare i matematik och NO samt rektorer besvarar en enkät. Även vårdnadshavare till eleverna i årskurs 4 besvarar en enkät.

Mars–april 2023: Huvudstudien genomförs med cirka 300 skolor, där 9 000 elever genomför ett digitalt prov och svarar på en enkät om sig själva och sina intressen. Deras lärare i matematik och NO samt rektorer besvarar en enkät. Även vårdnadshavare till eleverna i årskurs 4 besvarar en enkät.

December 2024: Resultaten släpps och huvudrapporten publiceras.

Data från studierna

På webbplatsen för TIMSS & PIRLS International Study Center vid Boston College hittar du dataset och dokumentation från samtliga genomförda studier sedan 1995. Data finns i SPSS-, SAS- och RAW-format. På sidan finns också användarmanualer, internationella projektrapporter och annan dokumentation som underlättar analyser av data.

Data från TIMSS 1995 och framåt, på engelska Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stella Rössborn, projektledare
E-post: stella.rossborn@skolverket.se
Telefon: 08-5273 39 27

Senast uppdaterad 21 mars 2023