TIMSS: en studie om kunskaper i matematik och naturvetenskap

TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8.

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Studien genomförs vart fjärde år.

Den långsiktiga trenden är positiv i TIMSS

Eleverna i årskurs 4 har förbättrat sina resultat sedan vi deltog första gången i TIMSS år 2007. Resultaten från TIMSS 2019 ligger kvar på samma nivå som 2015. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD presterade svenska elever i årskurs 4 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Graf över resultatutvecklingen i TIMSS 2019

Från 1995 har Sveriges resultat för elever i årskurs 8 försämrats fram till TIMSS 2015, då vi såg en förbättring i både matematik och naturvetenskap. Resultaten i TIMSS 2019 är på samma nivå som 2015. Jämfört med andra deltagande länder som ingår i EU eller OECD så presterade svenska elever i årskurs 8 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Graf över resultatutvecklingen i TIMSS

Om TIMSS

TIMSS är en av flera internationella studier om undervisning och lärande som Sverige deltar i. De internationella studierna ger en bild av det svenska skolsystemet jämfört med andra länders system, och ger en möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid inom de ämnesområden som undersökningarna handlar om. TIMSS organiseras och leds av forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som har sitt säte i Amsterdam, och Skolverket ansvarar för genomförandet i Sverige.

TIMSS undersöker

  • Elevprestationer i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
  • Elevers erfarenhet av och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen.
  • Elevers bakgrund kopplat till prestation och attityder.
  • Trender i elevers prestation och attityder.
  • Lärares och rektorers uppfattning om undervisning, kompetens, fortbildning, trygghet och trivsel i skolan.
  • Skillnader i elevers prestation mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevers bakgrund och attityder.
  • Internationella skillnader och likheter i länders utbildningssystem och styrdokument.

Så här genomförs TIMSS

TIMSS är en urvalsstudie där den internationella organisationen IEA slumpmässigt väljer ut ett antal skolor som ska representera svenska skolor med årskurs 4 och 8. Sedan väljs slumpmässigt en till två klasser ut på skolorna för att delta i studien.

En del elever kommer inte att kunna genomföra provet och kan då exkluderas utifrån de riktlinjer som alla länder utgår från. Det handlar om elever med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar som gör det svårt för eleverna att delta. Det handlar också om elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt bra för att kunna genomföra provet. Det är skolorna som gör denna bedömning utifrån instruktioner från de internationellt bestämda riktlinjerna.

Eleverna gör ett prov med uppgifter i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Dessutom besvarar eleverna en enkät med frågor om sin bakgrund, sitt lärande, engagemang och motivation i ämnena. Lärarna och rektorerna besvarar frågor om undervisning, lärandemiljö, kompetensområden, engagemang och om elevers inställning och beteenden. Vårdnadshavare till elever i årskurs 4 besvarar en enkät med frågor om hemmiljön och barnens aktiviteter kopplade till naturvetenskap och matematik.

Proven rättas av forskare inom ämnena och alla resultat skickas till IEA som för samman alla deltagande länders data. Skolverket skriver en rapport om de svenska resultaten och publicerar den samtidigt som den internationella rapporten.

För att garantera att TIMSS görs på samma sätt över tid och i alla deltagande länder finns obligatoriska riktlinjer och kontroller där IEA kvalitetssäkrar såväl deltagarstatus som genomförandet av provet och rättningen av elevernas svar.

TIMSS 2019

Drygt 60 länder deltog i TIMSS 2019 med ett representativt urval av skolor med årskurs 4 och 8. I Sverige deltog totalt omkring 12 000 elever från cirka 400 skolor.

Provet i TIMSS 2019 genomfördes för första gången digitalt istället för på papper. 100 skolor genomförde provet på papper för att kunna göra jämförelser bakåt i tiden.

Tidplan

Mars–April 2018: Förstudien genomförs med cirka 60 skolor. 3 000 elever genomför ett digitalt prov och deras lärare i matematik och NO samt rektorer besvarar en enkät. Även vårdnadshavare till eleverna i årskurs 4 besvarar en enkät.

Mars–April 2019: Huvudstudien genomförs med cirka 400 skolor. 8 000 elever genomför ett digitalt prov och 4 000 elever genomför ett pappersprov. Deras lärare i matematik och NO samt rektorer besvarar en enkät. Även vårdnadshavare till eleverna i årskurs 4 besvarar en enkät.

December 2020: Resultaten släpps och huvudrapporten publiceras den 8 december klockan 10.

Rapporter

Skolverkets huvudrapport – TIMSS 2019

Skolverkets rapport Naturvetenskaplig begreppsförståelse – TIMSS 2019

Skolverkets rapport Svenska elevers styrkor i matematik – TIMSS 2019

Skolverkets rapport TIMSS, TIMSS Advanced och betygen. En analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna

Skolverkets rapport Med fokus på Matematik. En analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien TIMSS 2015

Skolverkets rapport Med fokus på naturorienterande ämnen. En analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument i NO och de internationella studierna TIMSS 2015 och PISA 2015

Frisläppta uppgifter och enkäter

De flesta TIMSS-uppgifter hålls hemliga och används flera gånger för att kunna studera trender i elevernas kunskapsutveckling. Många uppgifter offentliggörs också och här presenteras ett antal uppgifter i matematik och NO som är använda i en eller flera TIMSS-undersökningar. Dessa är fria att kopiera och visa för lärare, elever och andra intresserade.

Eleverna besvarar frågor om sig själva, sina erfarenheter och sina intressen i en elevenkät. Rektorer besvarar frågor om sin skola i skolenkäten och lärare besvarar frågor om sin yrkessituation, lektionsinnehåll med mera. Dessutom besvarar elevernas föräldrar en enkät som innehåller frågor om bakgrund, fritidsvanor med mera.

Tidigare enkäter TIMSS

Tidigare enkäter TIMSS

Enkäter 2015

Elevenkät åk 4PDF (pdf, 225 kB)

Hemenkät åk 4PDF (pdf, 146 kB)

Lärarenkät åk 4PDF (pdf, 204 kB)

Skolenkät åk 4PDF (pdf, 145 kB)

Elevenkät åk 8PDF (pdf, 248 kB)

Lärarenkät matematik åk 8PDF (pdf, 171 kB)

Lärarenkät naturvetenskap åk 8PDF (pdf, 179 kB)

Skolenkät åk 8PDF (pdf, 143 kB)

Enkäter 2011

I TIMSS 2011 har Sverige valt att lägga till frågor och göra tillval till frågorna i enkäterna. Motiven till det är att det i vissa fall finns frågor som är intressanta i just Sverige, att frågorna ställts tidigare eller att Sverige vill ha möjlighet till fördjupade analyser inom någon del. De gulmarkerade frågorna i enkäten är nationella tillägg eller tillval.

Elevenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 382 kB)

Föräldraenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 272 kB)

Lärarenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 402 kB)

Skolenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 271 kB)

Elevenkät åk 8 TIMSSPDF (pdf, 683 kB)

Lärarenkät matematik åk 8 TIMSSPDF (pdf, 493 kB)

Lärarenkät naturvetenskap åk 8 TIMSSPDF (pdf, 490 kB)

Skolenkät åk 8 TIMSSPDF (pdf, 414 kB)

Tidigare enkäter TIMSS

Enkäter 2015

Elevenkät åk 4PDF (pdf, 225 kB)

Hemenkät åk 4PDF (pdf, 146 kB)

Lärarenkät åk 4PDF (pdf, 204 kB)

Skolenkät åk 4PDF (pdf, 145 kB)

Elevenkät åk 8PDF (pdf, 248 kB)

Lärarenkät matematik åk 8PDF (pdf, 171 kB)

Lärarenkät naturvetenskap åk 8PDF (pdf, 179 kB)

Skolenkät åk 8PDF (pdf, 143 kB)

Enkäter 2011

I TIMSS 2011 har Sverige valt att lägga till frågor och göra tillval till frågorna i enkäterna. Motiven till det är att det i vissa fall finns frågor som är intressanta i just Sverige, att frågorna ställts tidigare eller att Sverige vill ha möjlighet till fördjupade analyser inom någon del. De gulmarkerade frågorna i enkäten är nationella tillägg eller tillval.

Elevenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 382 kB)

Föräldraenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 272 kB)

Lärarenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 402 kB)

Skolenkät PIRLS och TIMSS åk 4PDF (pdf, 271 kB)

Elevenkät åk 8 TIMSSPDF (pdf, 683 kB)

Lärarenkät matematik åk 8 TIMSSPDF (pdf, 493 kB)

Lärarenkät naturvetenskap åk 8 TIMSSPDF (pdf, 490 kB)

Skolenkät åk 8 TIMSSPDF (pdf, 414 kB)

Data från studierna

På IEA:s webbplats hittar du dataset och dokumentation från genomförda studier. Data finns i SPSS-, SAS- och RAW-format. På sidan finns också användarmanualer, internationella projektrapporter och annan dokumentation som underlättar analyser av data.

Data från TIMSS 2015 på IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Data från TIMSS 2011 på IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Data från TIMSS 2007 på IEA:s webbplats, på engelskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om TIMSS

TIMSS är en av flera internationella studier om undervisning och lärande som Sverige deltar i. De internationella studierna ger en bild av det svenska skolsystemet jämfört med andra länders system, och ger en möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid inom de ämnesområden som undersökningarna handlar om. TIMSS organiseras och leds av forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som har sitt huvudsäte i Amsterdam. Skolverket ansvarar för genomförandet i Sverige.

Kontakt

Maria Axelsson, projektledare
E-post: maria.axelsson@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3227

Senast uppdaterad 18 december 2020