Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Tillgången till datorer i grundskolan ökat sedan 2015, i dag finns det nästan en dator per elev. Lärares behov av kompetensutveckling har minskat på flera områden sedan 2015 men hälften av lärarna upplever fortfarande behov av kompetensutveckling för att kunna ge eleverna en god digital kompetens.

Det finns också teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar Skolverkets undersökning Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.

Det är en betydande skillnad mellan förskoleklassen och grundskolans lägre årskurser å ena sidan och högstadiet och gymnasieskolan å andra sidan. Generellt har digitaliseringen fått ett större genomslag i högstadiet och gymnasieskolan vad gäller både tillgången till och användningen av digital teknik och digitala verktyg.

Vi följer upp digitaliseringen i skolan

Skolverket har i uppdrag att följa upp den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I maj 2020 presenterades den senaste uppföljningen som riktades mot huvudmän. Där framkom bland annat att sju av tio huvudmän har tagit fram planer för sina skolors digitaliseringsarbete.

Läs undersökningen: Huvudmännens arbete med skolans digitaliseringlänk till annan webbplats

Fler lärare positiva till digitalisering

Nästan hälften av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan anser att digital teknik i stor utsträckning är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg för eleverna. Andelen har ökat, främst i gymnasieskolan där motsvarande andel 2015 var en tredjedel. Andelen högstadielärare som i stor utsträckning undervisar eleverna om källkritik på nätet har ökat från två av tio lärare 2015 till nästan fyra av tio lärare idag.

Otillräcklig uppkoppling på många skolor

Nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk men bara hälften av rektorerna anser att deras nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt. Att skolorna har den kapaciteten är avgörande för att kunna genomföra de digitala nationella prov som införs 2022. Sju av tio rektorer i grundskolan och nästan lika stor andel i gymnasieskolan uppger att de har ett stort behov av investeringar i digital teknik.

Skolverkets rapport Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Senast uppdaterad 13 maj 2020

Innehåll på denna sida

  • Stöd i arbete

   Skolans digitalisering

   Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.

  • Leda och organisera

   Leda digitalisering i skolor och förskolor

   Digitaliseringen handlar om att förändra arbetssätt och metoder för att höja kvalitén och öka effektiviteten. Här finns stöd för huvudmän och rektorer.

  • Nationella prov

   Digitala nationella prov

   Vi arbetar med att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning. Att eleverna skriver uppsatsdelarna på dator är ett första steg.