IT-användning och IT-kompetens i skolan

Var tredje år följer vi upp it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Hur använder barn, elever och lärare datorer och annan utrustning och hur bedömer de sin egen it-kunskap?

Senaste it-uppföljningen gjordes 2016. Den visade att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som har fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Tillgången till it-utrustning är fortfarande ojämnt fördelad.

Eleverna upplever inte att deras it-kompetens har blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Dessutom tycker många elever och lärare att sms och användningen av sociala medier stör i klassrummet.

Det finns också ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan. Särskilt angeläget är det att stärka rektorernas strategiska kompetens.

Skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan 2016

Senast uppdaterad 01 mars 2019