Nationellt frånvaroregister kan hanteras som övrig skolstatistik

Det är möjligt att införa ett nationellt frånvaroregister med uppgifter om giltig och ogiltig frånvaro. Om ett sådant register ska införas bör uppgifter om frånvaro samlas in en gång per termin och på samma sätt som övrig statistik. Det är några av slutsatserna i utredningen om ett nationellt frånvaroregister som vi lämnar över till regeringen idag.

Vår utgångspunkt är att registret ska kunna användas för att redovisa nationell statistik över elevfrånvaro. Statistiken skulle ge en nationell bild av omfattningen av elevfrånvaron och göra det möjligt att jämföra frånvaron mellan skolor, huvudmän och regioner.

Frånvarouppgifter på individnivå

Vi föreslår ett frånvaroregister med uppgifter på individnivå. Uppgifterna ska omfatta antal timmar giltig och ogiltig frånvaro och bör samlas in från skolorna efter varje avslutad termin. Statistik ska kunna redovisas utifrån skolform, huvudman, skola, årskurs och kön.

Ökad kunskap med nationellt frånvaroregister

Frånvaroregistret kan vara användbart för Skolverket och externa aktörer som huvudmän, skolor och forskare. Att på nationell nivå samla in uppgifter om elevfrånvaro kan bidra till att frånvaro uppmärksammas tidigare och åtgärder vidtas för att främja närvaro, genom att staten ger en tydlig signal om att frånvaro ska registreras på skolan för samtliga elever och vid samtliga lektioner. Registret kommer även göra det möjligt att följa elevfrånvaro över tid. En möjlig nackdel kan vara att ett register kan bidra till ökad administrativ börda för skolor som idag registrerar frånvaron manuellt.

Inte möjligt att kartlägga orsakerna till frånvaron nationellt

När det gäller möjligheterna att kartlägga orsakerna till frånvaron finns det både juridiska och metodologiska svårigheter med det. Bland annat har vi svårt att se att det utifrån dataskyddsförordningen skulle vara möjligt att samla in dessa uppgifter eller att göra sökningar bland känsliga personuppgifter som exempelvis dokumenteras i journaler.

Majoriteten registrerar frånvaron digitalt idag

Majoriteten av huvudmännen uppger att de idag har ett digitalt system för frånvaroregistrering som deras skolor kan använda. 16 procent av huvudmännen uppger att deras skolor registrerar frånvaron manuellt. Det rör sig om mindre huvudmän med endast en skolenhet.

Bakgrund

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister. Uppdraget omfattade även att utreda möjligheten att kartlägga olika orsaker till frånvaro, till exempel hedersrelaterat våld och förtryck.

Utredningen har fokuserat på förskoleklassen, grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan och sameskolan och utgår bland annat från en enkät som riktats till samtliga huvudmän samt från intervjuer med rektorer för grundskolor, anpassade grundskolor och representanter för de fem mest använda digitala frånvaroregistreringssystemen.

Utredning om ett nationellt frånvaroregister

Publicerades den .