Rapport om övergången till komvux

I rapporten "Övergången mellan gymnasieskolan och komvux" undersöker Skolverket varför inte fler ungdomar utan gymnasieexamen slutför sina studier i komvux. Rapporten fokuserar på studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan, kommunernas aktivitetsansvar samt organiseringen av komvux.

I varje årskull avslutar ungefär 30 procent av eleverna sina gymnasiestudier utan en examen, motsvarande cirka 30 000 ungdomar. Skolverket har tidigare konstaterat att det är förhållandevis få av dessa ungdomar som går vidare för att slutföra sin utbildning i komvux, vilket inte bara påverkar deras möjligheter till fortsatta studier utan även deras utsikter på arbetsmarknaden.

Vinst för både elev och samhälle

Målet är att så många elever som möjligt ska lämna gymnasiet med fullständiga betyg, konstaterar Anna Castberg, chef för enheten för utredningar på Skolverket.

– Men för ungdomar utan examen är komvux ett alternativ, säger hon. Varje elev som går ut gymnasiet med en examen är en vinst, både för eleven själv och för samhället i stort.

Olika orsaker till skolavhopp

Elever kan avsluta sina gymnasiestudier utan en examen av olika anledningar, som till exempel skoltrötthet och bristande motivation. Vi vet också att socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd och andra svårigheter i skolan kan ligga bakom skolavhoppen.

Men vi behöver lära oss mer om varför så få av dessa elever går över till komvux för att slutföra sina studier. Det är också är anledningen till att Skolverket har valt att undersöka tre viktiga områden för möjliga insatser och aktiviteter: studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan, kommunernas aktivitetsansvar samt organiseringen av komvux.

Kommunerna kan göra mer

Undersökningen, som bygger på intervjuer och tidigare studier, genomfördes under vintern 2019/2020, det vill säga före utbrottet av coronapandemin, berättar Anna Castberg.

– Men vi tror inte att de här utmaningarna har blivit mindre, säger hon. Situationen och frågorna är lika aktuella nu som då.

Av rapporten framgår bland annat att kommunerna kan göra mer för att främja ungdomarnas övergång till komvux. Till exempel genom att i ett tidigt skede identifiera och komma i kontakt med ungdomarna, så att de inte riskerar att hamna utanför både skolan och kommunernas aktivitetsansvar.

Vägledningen behöver stärkas

En god samverkan med komvux är också viktig för att möjliggöra flexibla studielösningar för ungdomarna inom aktivitetsansvaret. Komvux behöver motsvara ungdomarnas behov av studier och eventuella stödinsatser, till exempel genom att erbjuda ett flexibelt och tillgängligt kursutbud inom kommunen eller via avtal med andra kommuner eller regioner.

Ytterligare en slutsats i rapporten är att tillgången till studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan behöver stärkas på många håll i landet, och i större utsträckning inkluderas i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

– Det är ett viktigt område för att vi ska kunna få fler elever utan examen att läsa vidare i komvux, säger Helen Myslek, chef för enheten skola och arbetsliv på Skolverket. Därför tar vi nu fram verktyg för huvudmän och rektorer i deras arbete med det systematiska kvalitetsarbetet för studie- och yrkesvägledning.

Övergången mellan gymnasieskolan och komvux

Publicerades den .