Tekniksprånget stärker ungdomars karriärval

Ungdomar som deltar i Tekniksprånget går i högre grad över till högskoleutbildningar mot teknik och naturvetenskap. Erfarenheterna av praktiken inom teknikbranschen stärker ungdomarna i deras karriärval. Detta visar en utvärdering av Tekniksprånget, som fokuserar på om insatsen påverkar ungdomarnas fortsatta utbildningsval.

Högt söktryck och uppskattat att praktisera via Tekniksprånget

Sedan Tekniksprånget startade hösten 2012 har omkring 5 000 ungdomar deltagit i insatsen. Praktikplatserna räcker till ungefär var fjärde sökande.

Intervjuer med ungdomarna visar att insatsen har stärkt intresset för utbildning och karriär mot teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket. Praktiken har också stärkt deras självförtroende i arbetslivet och teknikbranschen genom tillit, självständiga arbetsuppgifter, ansvar och bra stöd på arbetsplatsen.

Insatsen når främst ungdomar som redan är inriktade mot teknik och naturvetenskap

Deltagare i Tekniksprånget går i högre grad över till högskoleutbildningar mot teknik och naturvetenskap, och särskilt kvinnor gynnas av insatsen. Samtidigt tycks deltagare redan vara inriktade mot teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket före insatsen. Ungdomar med utländsk bakgrund och ungdomar från mindre gynnsam social bakgrund tar i lägre utsträckning del av insatsen. Insatsen kan därför bli mer effektiv genom att nå fler ungdomar från svagt representerade grupper.

Om Tekniksprånget och undersökningen

Tekniksprånget är en satsning där ungdomar från gymnasieskolans teknik- och naturvetenskapsprogram har möjlighet att praktisera på en arbetsplats inom teknikområdet. Insatsen ska stimulera unga kvinnor och män att välja en högskoleutbildning och framtida karriär inom teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket. Tekniksprånget har nyligen förlängts till och med 2024.

Utvärderingen består av en registerstudie och en intervjustudie. I registerstudien undersöks deltagare mellan 2012-2020. Deltagares sammansättning utifrån bakgrundsfaktorer och övergång till högskolan jämförs med ungdomar i målgruppen som inte deltagit i insatsen. I intervjustudien undersöks insatsens betydelse för utbildnings- och karriärval mot teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket.

Utvärdering av Tekniksprånget

Publicerades den .