Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i årskurs 1

Skolverkets nya uppföljning av de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass och bedömningsstöden i årskurs 1 visar att materialen är uppskattade av många lärare. Materialen ses som ett viktigt verktyg för en likvärdig bedömning eftersom alla elever kartläggs och bedöms utifrån samma material. Samtidigt upplever lärare att genomförandet tar tid. De menar därför att det är viktigt att få stöd, tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt.

Kartläggningsmaterialen i förskoleklass har inte tidigare undersökts av Skolverket. Uppföljningen har därför sin tyngdpunkt på dessa material.

Majoriteten anser att kartläggningsmaterialen uppnår sitt syfte

Några av de huvudsakliga resultaten från enkätundersökningen om de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass är att:

  • majoriteten tycker att kartläggningsmaterialen hjälper till att kartlägga enskilda elevers språkliga medvetenhet respektive matematiska tänkande
  • drygt hälften upplever att kartläggningsmaterialen bidrar till att identifiera fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar för att nå så långt som möjligt än vad som vore fallet utan materialen
  • över hälften uppger att kartläggningsmaterialen i ganska eller mycket stor utsträckning påverkar vad de tar upp i undervisningen
  • elever som är nya i svenska språket uppges ibland ha svårt att visa sina kunskaper genom materialen.

Uppföljningen visar också att förutsättningarna för genomförandet skiljer sig åt mellan skolor. Det varierar till exempel hur mycket specialpedagogiskt stöd som finns tillgängligt för genomförandet. Även tiden för att planera genomförandet samt dokumentera och analysera materialen kan skilja sig åt.

Viktigt att skapa förutsättningar på skolan

Genomförandet uppfattas som tidskrävande. Några av aktiviteterna i kartläggningsmaterialen upplevs som svåra att genomföra med många elever samtidigt. På vissa skolor finns lokala beslut om att kartläggningen i förskoleklass ska vara klar före höstlovet. Det skapar stress runt genomförandet och upplevs konkurrera med arbetet att skapa trygghet och gruppkänsla när eleverna börjar förskoleklass. I föreskrifter står det att lärare och förskollärare i förskoleklass har hela höstterminen på sig för genomförandet.

– Intentionen är att kartläggningen blir en naturlig del av undervisningen i förskoleklass. Samtliga aktiviteter är också utformade för att genomföras i grupp och som en del av den ordinarie undervisningen. Då är det också viktigt att skapa förutsättningar för det här på skolan, säger Anders Boman, enhetschef på Skolverket.

Uppföljningen värdefull inför revideringar

Skolverket ansvarar för de obligatoriska materialen och för att vid behov revidera dem. Det är därför viktigt att myndigheten har kunskap om hur lärare och rektorer upplever och använder materialen. Syftet med uppföljningen är att få bättre kunskap om hur förskollärare, lärare och rektorer använder och upplever materialen inför Skolverkets planerade revidering.

– Det är viktigt att Skolverket får feedback från de som faktiskt använder materialen. Det här underlaget är en viktig pusselbit inför framtida förändring av materialen, säger Anders Boman.

Du hittar rapporten här: Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i årskurs 1

Publicerades den .