Pandemins påverkan på grund- och grundsärskolan

Ökad frånvaro bland elever och lärare, svårigheter att bedriva distansundervisning samt inställd prao och simundervisning. Det är några av slutsatserna i Skolverkets uppföljning om hur pandemin påverkat grundskolan och grundsärskolan.

Resultaten bygger på intervjuer med ett urval av rektorer och lärare i förskoleklass upp till årskurs 9 samt med personal i elevhälsan i grund- och grundsärskolan. Intervjuerna ger inte en fullt ut generaliserbar bild av hur situationen ser ut nationellt, men kan ge indikationer på hur pandemin har påverkat grund- och grundsärskolor i stort.

Viss undervisning har skjutits fram eller uteblivit

De grundskolor som ingår i intervjustudien har i flera fall behövt skjuta fram eller ställa in undervisning under pandemin. Till exempel har simundervisning och prao i många fall inte kunnat genomföras utan behövt flyttas fram, ersatts med annan undervisning eller helt ställts in.

Personal- och elevfrånvaron har ökat

Under pandemin har frånvaron ökat både bland personal och elever. Sammantaget utgör personal- och elevfrånvaron det som påverkat skolorna allra mest under pandemin. Den höga personalfrånvaron har lett till en ökad arbetsbelastning och har även påverkat undervisningen och dess kvalitet. För grundsärskolan har det inneburit att omsorg ibland har behövt prioriterats framför undervisning.

De vanligaste orsakerna till frånvaron bland elever är sjukdom, rädsla och oro eller att elever eller anhöriga tillhör en riskgrupp. Pandemin har också medfört att fler elever är frånvarande från skolan under längre perioder.

Svårigheter med distans- och fjärrundervisning

Enligt studien är det framför allt svårt att bedriva undervisning på distans i ämnen som bild, slöjd, hemkunskap, idrott och hälsa men även att genomföra laborationer i naturorienterande ämnen. Distansundervisning leder också till ökad arbetsbelastning för både lärare och elever. Lärarna uttrycker att det krävs mer förberedelser och efterarbete. Det är också svårare att få eleverna delaktiga och det är svårare för lärare att stötta och hjälpa elever på distans.

Lärare och rektorer som blivit intervjuade anser att det på sikt kommer att vara svårt att undervisa elever på distans och det finns en viss oro för att eleverna inte ska få med sig de kunskaper som de skulle ha haft. Men de uttrycker samtidigt att det är för tidigt att uttala sig generellt om effekterna av pandemin på elevernas kunskaper och färdigheter, det så kallade utbildningstappet.

I grundsärskolan är en del kritiska till att grundsärskolan varit undantagen från möjligheten att undervisa elever på distans. Vissa menar att en del elever mycket väl skulle kunna klara av att undervisas på distans, medan andra elever behöver få sin undervisning i skolan.

Elevers olika förutsättningar förstärks

Studien tyder på att olika elevgrupper har olika förutsättningar att klara av fjärr- och distansundervisning, beroende på ålder, tidigare skolprestationer samt familje- och hemförhållanden. En fungerande undervisning på distans förutsätter många gånger att det finns engagerade och resursstarka föräldrar som hjälper eleverna med deras skolarbete.

Arbetet med att identifiera vilka elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd har inte påverkats av pandemin enligt studien. Elevhälsans utredningar och åtgärder har dock ofta tagit längre tid än innan pandemin på grund av personalfrånvaro och restriktioner kopplade till pandemin.

Om rapporten

Rapporten ingår i delredovisningen av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på grund- och grundsärskolan.

Intervjuer har genomförts med rektorer, lärare och elevhälsan på åtta skolor utspridda över hela landet; fyra grundskolor, en grundsärskola, tre skolor med både grund- och grundsärskola (varav en resursskola). Urvalet av skolor baseras på två tidigare studier från Skolverket och Skolinspektionen. De skolor som har valts ut har alla behövt anpassa sina verksamheter till följd av pandemin, till exempel bedrivit fjärr- eller distansundervisning för högstadieelever, personal har fått vikariera för varandra samt en skola har tillfälligt stängts till följd av pandemin. Totalt genomfördes 33 intervjuer med 53 respondenter på skolor utspridda över hela landet.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet Delredovisning 3 – Tema grund- och grundsärskolan

Publicerades den .