Pandemins påverkan på gymnasie- och gymnasiesärskolan

Elevers mående och hälsa har påverkats, utmaningar med att undervisa vissa ämnen på distans samt risk för utbildningstapp. Det är några av de punkter rektorer lyfter fram i intervjuer om hur gymnasieskolan påverkats av pandemin.

Resultaten bygger på en intervjustudie riktad till rektorer i gymnasieskolan. Intervjuerna ger inte en fullt ut generaliserbar bild av hur situationen ser ut nationellt men de kan ge indikationer på hur pandemin har påverkat gymnasieskolan i stort.

Utmaningar med fjärr- och distansundervisning

Rektorerna bedömer att de lever upp till den garanterade undervisningstiden. Det mesta av undervisningen har kunnat genomföras under pandemin, huvudsakligen i form av fjärr- eller distansundervisning. Elever med särskilda behov eller som av olika anledningar uppges ha haft svårt att delta i fjärr- och distansundervisningen har till stora delar kunnat erbjudas undervisning i skolans lokaler.

Praktiska moment har varit svåra att genomföra på distans, men eftersom dessa moment var undantagna från den rekommenderade fjärr- och distansundervisningen har praktiska moment till stora delar kunnat genomföras i skolan. Vissa teoretiska ämnena har också varit svåra att genomföra på distans. Det gäller till exempel matematik och laborationer i kemi, fysik och biologi. Inom vissa av yrkesprogrammen har det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) också varit svårare att genomföra under pandemin.

Risk för utbildningstapp

De intervjuade rektorerna befarar ett utbildningstapp, det vill säga att eleverna inte får de kunskaper och färdigheter de normalt sett skulle ha fått. För att motverka ett utbildningstapp har huvudmännen vidtagit olika åtgärder. Till exempel bedriver man undervisning i skolans lokaler för elever i behov av stöd, utökar undervisningstiden, inför läxhjälp och handledning och förstärker elevhälsan.

Enligt rektorerna har det också varit svårare för lärare att genomföra examinationer, bedöma elevers kunskapsutveckling och sätta betyg. Men om det kommer att påverka betygsättningen vårterminen 2021 är för tidigt att säga.

Elevers hälsa och mående påverkas

Arbetet med särskilt stöd och elevhälsa har krävt nya arbetssätt som varit mer proaktiva och uppsökande och det direkt förebyggande arbetet har enligt rektorerna inte kunnat genomföras i samma utsträckning som vanligt.

En ökad andel av eleverna uppges enligt intervjuerna må psykiskt sämre på grund av pandemin. Detta är enligt respondenternas uppfattning inte enbart beroende på situationen i skolan, utan även på grund av att många andra möjligheter till kontakter och aktiviteter också har begränsats.

Rektorernas bild är att det har varit en påfrestande period för lärarna och att de är trötta inför slutet av vårterminen. Rektorerna framhåller att det är viktigt att uppmärksamma pandemins konsekvenser för elevernas utbildning, men att konsekvenserna för lärarna också behöver uppmärksammas.

Liten påverkan på gymnasiesärskolan

Den bild rektorer ger i intervjuerna är att elever i gymnasiesärskolan hittills inte har påverkats av pandemin vad gäller själva utbildningen. Den har kunnat erbjudas till eleverna i stort sett som vanligt med undervisning i skolan. Däremot upplever rektorer att många elever haft en oro för smittan och den kan ha begränsat vissa elevers närvaro.

Om rapporten

Rapporten ingår i delredovisningen av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Skolverkets tidigare uppföljningar av coronapandemins påverkan på gymnasie- och gymnasiesärskolan har huvudsakligen fokuserat på huvudmannanivån och därför har vi valt att intervjua gymnasierektorer i denna studie. Studien omfattar ett urval av 30 gymnasieskolor. I urvalet har vi strävat efter att få med skolor som skiljer sig åt i de avseenden som vi bedömt har betydelse för kapaciteten att hantera de krav som pandemin medför.

Intervjustudien genomfördes under perioden mars-april 2021. Fokus är på den aktuella situationen vårterminen 2021, men perspektivet täcker även erfarenheter sedan inledningen av pandemin.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet Delredovisning 3 – Tema gymnasie- och gymnasiesärskolan

Publicerades den .