Pandemins påverkan på komvux

Söktrycket till komvux är oförändrat eller ökar, fjärrundervisning har varit vanligast, de flesta har kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande. Det är några av huvuddragen i uppföljningen av coronapandemins påverkan på komvux.

Resultaten bygger på intervjuer med ett urval av huvudmän för kommunal vuxenutbildning (komvux). Intervjuerna ger inte en fullt ut generaliserbar bild av hur situationen ser ut nationellt men de kan ge indikationer på hur pandemin har påverkat komvux i stort.

Söktrycket är oförändrat eller ökar

Enligt huvudmännen ser söktrycket i huvudsak ut att vara oförändrat till komvux samtliga skolformsdelar förutom inom komvux på gymnasial nivå där man ser en ganska tydlig ökning. En majoritet av huvudmännen uppger att de har möjlighet att bereda platser men vissa ser utmaningar vad gäller platser till yrkeskurser där söktrycket ökar mest.

Distansutbildning svårare för vissa elevgrupper

Huvuddelen av utbildningen inom komvux har bedrivits på distans i realtid, det vill säga fjärrundervisning, eller genom en kombination av fjärrundervisning och undervisning med mindre grupper elever på plats i komvux lokaler.

Distansutbildningen har dock varit svår för elever som är studieovana, inte vana vid att använda digitala verktyg eller som saknar teknisk utrustning hemma. Samtidigt har den enligt huvudmännen inneburit ett digitalt utvecklingskliv vilket lett till ökad digital kompetens och nya arbetssätt. Det innebär bland annat mer inspelat material som går att ta del av flera gånger, vilket i sin tur skapat mer flexibilitet för eleverna.

Elever inom svenska för invandrare (sfi), och framför allt inom studieväg 1 där eleverna saknar eller har kort skolbakgrund, har påverkats negativt av distansutbildningen enligt huvudmännen. Som skäl anges att eleverna är studieovana, ovana vid att arbeta med digitala verktyg, saknar tillräcklig teknisk utrustning hemma och ges färre möjligheter att praktisera språket. Vissa av huvudmännen har inte heller kunnat erbjuda de undervisningstimmar som eleverna har rätt till.

Arbetsplatsförlagt lärande har kunnat genomföras

De flesta huvudmän verkar ha kunnat anordna arbetsplatsförlagt lärande (apl) men vissa upplever samtidigt utmaningar och väljer att skjuta den på framtiden eller vidta andra lösningar. Några huvudmän beskriver att de har löst situationen genom att göra praktiska moment motsvarande apl i skolans lokaler.

De flesta av huvudmännen tycks också haft möjlighet att erbjuda prövning. Men vissa beskriver att de har begränsat prövningen på olika sätt. Flera huvudmän uppger även att de ser en ökad efterfrågan på prövning.

Variation i närvaro och studieavbrott

Närvaron i komvux har enligt huvudmännen påverkats negativt inom framför allt sfi och komvux som särskild utbildning men när det gäller de andra skolformsdelarna är närvaron i huvudsak oförändrad.

Studieavbrotten har varken ökat eller minskat under pandemin förutom en viss ökning inom sfi. Även enskilda elever inom särskild utbildning har gjort studieuppehåll när det inte har gått att bedriva undervisning i komvux lokaler och när distansundervisningen inte fungerat för dessa elever.

Om rapporten

Rapporten ingår i delredovisningen av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på kommunal vuxenutbildning.

Intervjuundersökningen riktades till ett strategiskt urval av 40 huvudmän för komvux, vilket motsvarar cirka 15 procent av alla huvudmän för komvux. Intervjuerna avser i huvudsak tidsperioden augusti 2020 till februari 2021. Urvalet bygger på en tanke om variation gällande kommunens storlek, geografiskt läge, utbildning i egen regi och på entreprenad samt att huvudmannen har elever inom alla skolformsdelar. Totalt deltog 37 huvudmän i undersökningen. Studien omfattar även en uppföljning av utvecklingen inom komvux utifrån den nationella statistiken när det gäller våren 2020 i förhållande till motsvarande period tidigare år.

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet Delredovisning 3 – Tema kommunal vuxenutbildning 

Publicerades den .