Nyhetsarkiv - Forskning

 • 2017-11-13

  Delat ledarskap har fördelar både för chefer och verksamhet

  Inom ledarskapsforskningen har intresset för kollektiva aspekter av ledarskap ökat under senare år. Delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Huvudtendensen i forskningen pekar på fördelar för såväl de chefer som delar ledarskap som för deras verksamheter. I skolans värld är detta intressant eftersom studier av rektorer som delar ledarskap pekar på en hälsosam trygghet grundad i att inte vara ensam med arbetsuppgifterna.

 • 2017-11-01

  Sociala medier en arena för lärares fortbildning

  Att delta i grupper i sociala medier har i stor utsträckning blivit en del av dagliga rutiner för lärare. Där håller de sig uppdaterade genom att få ta del av idéer och applikationer men det är också ett sammanhang för kollegiala diskussioner som ger stöd i lärarrollen.

 • 2017-11-01

  Modersmålsundervisning viktigt för flerspråkiga elever

  Elever som deltagit i modersmålsundervisning i somaliska presterar bättre på uppgifter av läsförståelse på somaliska än somalisktalande elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Stockholms universitet.

 • 2017-10-25

  Internationell forskning om skolledarskap – intervention, prestation och fokus på lärande

  Internationell forskning om skolors ledning och styrning får allt större inflytande i vår nationella kon-text. Denna forskning medför ofta en snävare syn på skolledarskap än vad vi är vana vid och den inrymmer också antaganden om att forskning inom utbildningsområdet ska medverka till att effektivisera skolor. Det kan därför vara värt att uppmärksamma globala aktörer med inflytande inom det här växande forskningsfältet och att sätta dessa forskningsresultat i relation till vår nationella kontext.

 • 2017-10-23

  Vuxnas engagemang avgörande för barns kunskap om hållbar utveckling

  Avgörande för hur barn tänker om hållbarhet är de vuxnas engagemang och samtal med barnen, visar en ny avhandling. Det är framförallt i hemmen, inte i förskolan, som barnen verkar erövra kunskaper om hållbarhet. Det gör detta till ett angeläget område för förskolan att utvärdera och utveckla.

 • 2017-10-18

  Robotar i skolan medför etiska utmaningar

  Robotar skulle i framtiden kunna fungera som sociala aktörer i skolan – interagera med elever och främja lärande. Även om robotar potentiellt skulle kunna stödja vissa aktiviteter som är centrala i lärande, finns det risk att de för med sig negativa konsekvenser som är svåra att förutse.

 • 2017-10-18

  Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan

  Att involvera professionella kulturutövare i förskolans verksamhet kan erbjuda barnen någonting utöver förskolans ordinarie skapande verksamhet. Det visar en kartläggning från Kulturrådet, som ser den konstnärliga processen som kvalitetshöjande och bland annat pekar på vikten av kompetens och expertis inom det estetiska området.

 • 2017-10-13

  Bedömning i förskolan en krock mellan kultur och direktiv

  Förskolans tradition av att se fostran, omsorg och lärande som en helhet påverkar de bedömningar som görs. Förskollärarna upplever ett dilemma där de å ena sidan ska bedöma förskolans kvalitet snarare än enskilda barns resultat och å andra sidan ska dokumentera varje barns utveckling och lärande.

 • 2017-10-12

  Förändrad slöjdlärarroll ställer nya krav

  Slöjdämnet har genomgått betydande förändringar över tid. I den senaste kursplanen har språket en framskjuten placering. Det ställer nya krav på slöjdlärare som fostrats i en tradition där hantverket varit i centrum.

 • 2017-10-10

  Livshistorier verktyg för lärares professionella utveckling

  Dokumenterade livshistorier och upplevelser som personer med funktionsnedsättningar väljer att dela med sig av kan bli ett verktyg för lärares professionella utveckling. I nästa steg kan materialet, tillsammans med lärares förändrade synsätt och större samverkan mellan kollegor, påverka den undervisning som de ska bedriva. Allt för att utveckla ett inkluderande klimat som välkomnar mångfald.

 • 2017-10-06

  Pedagogiskt ledarskap – ett begrepp som består och förändras

  Uttrycket pedagogiskt ledarskap används idag i många sammanhang. Med dess ökade aktualitet i statliga myndighetsdokument och myndighetsutövande har det också alltmer använts och analyserats i forskning om skolans ledarskap. Uttrycket har ingen entydig definition och det kan därför vara klokt att orientera sig i hur det förstås och används i olika sammanhang.

 • 2017-09-25

  Otydliga principer för svenska som andraspråk

  De otydliga urvalsprinciperna till ämnet svenska som andraspråk och vad det är som karakteriserar språket hos några elever som är födda i Sverige men ändå deltar i ämnet svenska som andraspråk undersöks i en aktuell avhandling från Uppsala universitet.

 • 2017-09-13

  Flera historiska perspektiv viktigt för elevers identiteter

  I ett internationellt perspektiv kan skolans historieundervisning syfta till att erbjuda kritiska, vetenskapliga perspektiv på historia, men den kan också användas för att förstärka en nationell identitet. Dessutom har eleverna själva med sig uppfattningar om historia in i klassrummet. Deras försök att utifrån dessa ibland motstridiga perspektiv bygga en egen meningsfull bild av historia är något som undersökts i flera internationella studier.

 • 2017-09-12

  Otydlig återkoppling i skrivundervisning

  I tidskriften Acta Didactica Norge presenteras två mindre studier med stor relevans för lärares respons- och bedömningspraktik. Den ena studien visar hur olik den skriftliga återkopplingen från läraren kan se ut från ett klassrum till ett annat. Den andra påvisar uppenbara brister i kedjan mellan den information lärare får in från elevernas skrivna texter och den undervisning de sedan planerar för att stötta elevernas fortsatta skrivande.

 • 2017-09-12

  Ramar underlättar för faktabaserat skrivande

  Skrivforskningen har alltid varit oense om hur stark stödstruktur en lärare ska erbjuda sina elever när de skriver texter av olika slag. I två artiklar i tidskriften Acta Didactica Norge visar dock norska forskare på en stor mängd fördelar med att använda en s.k. skrivram som stöd för elevens skrivande av framför allt faktabaserad text.

 • 2017-09-08

  Kritiskt förhållningssätt till digitalisering leder till nya frågor

  Digitala verktyg ska ingå i svensk skola och förskola, Förändringar i styrdokumenten med syfte att stärka elevers digitala kompetens kommer att träda i kraft i juli 2018 och den nationella IT-strategin pekar ut centrala aspekter för att digitalisera skolan visar det tydligt. Ändå uppkommer diskussioner som lätt hamnar i ett antingen/eller-perspektiv.

 • 2017-09-07

  Hur historisk kunskap mäts i nationella proven

  Att använda en historisk referensram verkar vara svårare för eleverna än tolkning av uppgifter om källtolkning och historiebruk. Det visar en analys av det första nationella provet i historia som genomfördes 2013.

 • 2017-08-29

  Svårt förstå månens faser från bilder

  Elever har svårt att förstå vad månens faser beror på utifrån bilder i läromedel, visar en ny studie. Ett problem är att de samtidigt måste tänka på dels hur månen ser ut från jorden och dels hur solen, jorden och månen ligger i förhållande till varandra. Barns upplevelse av att ha sett fullmånen på natten kan vara en bra utgångspunkt för lärande, menar forskarna.

 • 2017-08-24

  Vidgad klyfta mellan elevers studieprestationer

  Om inrikes och utrikes födda elever hade haft föräldrar med liknande socioekonomisk bakgrund och bott i samma bostadsområde skulle nästan hela gapet mellan elevgruppernas studieresultat ha försvunnit.

 • 2017-08-21

  Bedömning kan stärka självreglerat lärande

  Elevernas kontroll över det egna lärandet är en nyckel till studieframgång för alla elever. Det menar Andrade & Brookhart som kopplar samman forskning om självreglerat lärande med forskning om bedömning och visar hur bedömningspraktiker kan stärka elevernas självreglerande förmåga.