Nyhetsarkiv - Forskning

 • 2018-04-25

  Kollegialt lärande – individutveckling eller skolutveckling?

  Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och det vetenskapliga stödet för effekterna framhålls som starkt. Men definitionerna är ofta vaga och tolkningarna av begreppet varierar. Denna otydlighet gör att satsningar på att främja ett kollegialt lärande inte självklart blir ett reellt stöd för framgångsrik skolutveckling.

 • 2018-04-24

  Dans utmanar genusuppfattningar i förskolan

  Förskolans verksamhet ska stimulera barnen att vidga sina intressen och inte begränsas av stereotypa uppfattningar. Dans som rörelseaktivitet i förskolan kan vara ett sätt att göra detta, men att arbeta könsneutralt är en utmaning.

 • 2018-04-20

  Besök betaversionen av nya skolverket.se

  Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på det nya sättet att söka och hitta forskningsartiklar på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

 • 2018-04-19

  Elevers användning av återkoppling måste planeras in

  Den ideala återkopplingen är i många fall ouppnåelig men goda kunskaper om återkoppling är ett stöd i arbetet med denna komplexa uppgift. Det menar den amerikanska forskaren Susan Brookhart, som bland annat lyfter fram vikten av en klassrumskultur där återkopplingen synliggörs och elevers användning av återkopplingen planeras in.

 • 2018-04-18

  Flickor och pojkar stressas av olika saker

  Det hälsofrämjande arbetet i skolan behöver utveckla strategier som tar hänsyn till flickors och pojkars olikheter vad gäller livsstil och hälsa. Detta framkommer i en avhandling skriven av Marie Wilhsson.

 • 2018-04-12

  Gemensamt språk ger användbar återkoppling

  Elever förstår det mesta av den återkopplingen läraren ger. Skriftlig återkoppling triggar dem till att göra fler förändringar i texten än de läraren riktar uppmärksamheten emot. De både vill och klarar av att bearbeta sina texter.

 • 2018-04-06

  Beläggen för feedback inte så starka som ofta hävdats

  Bedömning har blivit en allt större del av lärares vardag och vikten av återkoppling har betonats från många håll. Men beläggen för återkopplingens betydelse i skolsammanhang är kanske inte så robusta som det har gjorts gällande, enligt en kritisk granskning av några av de metastudier som många forskare refererar till.

 • 2018-04-04

  Elever ser inte individens roll i klimatförändringarna

  Gymnasieelever lägger ansvaret för klimatförändringarna på samhället snarare än på individers handlingar, visar en studie. Enligt forskarna kan det göra det svårare att förstå hur klimatförändringen kan bromsas.

 • 2018-03-23

  Inkluderande lektionsarbete svårt men möjligt

  Lärare förväntas planera för en inkluderande undervisning som omfattar alla elever, överallt och hela tiden. Detta kräver ett nytänkande kring lektionsplanering och samverkan med kollegor.

 • 2018-02-28

  Samverkansprojekt behöver vårdas för att överleva

  Samverkan mellan myndigheter för att fånga upp och ta hand om barn som far illa eller riskerar att fara illa kräver engagemang, kunskaper, tillit och respekt hos de inblandade parterna för att bestå.

 • 2018-02-22

  Lärares erfarenheter utmanar kriterier vid sambedömning

  Reglerad sambedömning av erfarna lärare ses ofta som nyckeln till ökad likvärdighet i bedömning av myndigheter, inte minst när det gäller externa prov som exempelvis nationella prov. Men en norsk studie om bedömning av skrivuppgifter i ett externt prov visade att tydliga bedömningskriterier utmanades av lärares professionella erfarenhet och kunnande. Omfattande instruktioner, kriterier och fortbildning i bedömning till trots, lärarna vägde ändå in andra aspekter än de föreskrivna i bedömningen.

 • 2018-02-21

  Stora utmaningar för vårdelever på Komvux

  Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux kan vara en väg ut från ett samhälleligt utanförskap, men det finns många hinder på vägen. Ett sådant är spänningen mellan teori och praktik, ett bekymmer som de flesta yrkesutbildningar brottas med.

 • 2018-02-08

  Högpresterande elever har många lässtrategier

  Konkret textarbete och genremedvetenhet är nycklar för att höja elevers läsförmåga. Det tror forskaren Yvonne Hallesson som undersökt goda läsares beskrivningar av den egna läsningen. Utmärkande är att de har en uppsättning av lässtrategier för olika typer av texter.

 • 2018-02-01

  Kompetensutveckling gav förändrad praktik

  Efter en satsning på kompetensutveckling i formativ bedömning ändrade lärarna sitt arbetssätt men förändringen hade ingen effekt på elevernas kunnande efter ett åt. Det visar en ny avhandling.

 • 2018-01-16

  Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan

  Det finns en stor potential i förskolans pedagogiska arbete med läsning. Genom ett medvetet och planerat arbete kan förskolan påverka barns förhållningssätt till text och intresse för språkets uttrycksmöjligheter. I en stimulerande läsmiljö kan också flerspråkiga barn uppmuntras till att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 • 2018-01-16

  Nyanländas kunskap och erfarenheter tas inte till vara

  Skolan bör undvika att behandla ”nyanlända elever” som en homogen och enhetlig grupp och bättre tillvarata deras tidigare kunskaper, erfarenheter och språkliga tillgångar som en resurs för lärande. Det visar en ny avhandling om nyanlända ungdomars utbildningsambitioner och deras möte med gymnasiets introduktionsutbildning.

 • 2018-01-09

  Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem

  I skolan har mobiltelefonen blivit en omstridd teknologi, störningarna från dem i klassrummet är omvittnade i media. Men forskningen inom området visar att mobiltelefoner i klassrummet inte bara är ett problem. Elever och lärare på gymnasiet använder mobiltelefonerna som verktyg i skolarbetet.

 • 2017-12-21

  Kränkningar och mobbning på internet och sociala medier

  Hur kan man förstå och möta kränkningar och mobbning på nätet? En utgångspunkt kan vara att fråga vad det innebär att gränsen mellan fritid och skola inte blir lika tydlig i och med tillgången till internet. Det som händer på internet och sociala medier, oavsett var det sker: i hemmet eller på väg till skolan, påverkar det som sker i skolan.

 • 2017-12-20

  Nationella prov i SO stärker styrning genom granskning

  SO-lärare är positiva till införandet av nationella prov i SO 2014, både proven i sig och för flera av det de upplever som ökad likvärdighet och konkretisering av styrdokumenten. Men lärare kan också uppfatta att den styrning som kan sägas ske genom de nationella proven visar på statens misstro mot lärarnas professionalitet och en försvagning av deras autonomi.

 • 2017-12-19

  Barns inflytande i utvärdering och dokumentation i förskolan

  Verksamheten i förskolan ska utgå från barns perspektiv och barnen ska ha inflytande och uppleva att de blir lyssnade på. Få invänder nog, men hur gör man? I fem olika studier berättar forskare hur personalen på olika sätt kan låta barnen bli delaktiga i förskolans arbete med dokumentation och utvärdering.