Nyhetsarkiv - Forskning

 • 2018-01-16

  Nyanländas kunskap och erfarenheter tas inte till vara

  Skolan bör undvika att behandla ”nyanlända elever” som en homogen och enhetlig grupp och bättre tillvarata deras tidigare kunskaper, erfarenheter och språkliga tillgångar som en resurs för lärande. Det visar en ny avhandling om nyanlända ungdomars utbildningsambitioner och deras möte med gymnasiets introduktionsutbildning.

 • 2018-01-16

  Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan

  Det finns en stor potential i förskolans pedagogiska arbete med läsning. Genom ett medvetet och planerat arbete kan förskolan påverka barns förhållningssätt till text och intresse för språkets uttrycksmöjligheter. I en stimulerande läsmiljö kan också flerspråkiga barn uppmuntras till att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 • 2018-01-09

  Mobiltelefoner i klassrummet inte bara ett problem

  I skolan har mobiltelefonen blivit en omstridd teknologi, störningarna från dem i klassrummet är omvittnade i media. Men forskningen inom området visar att mobiltelefoner i klassrummet inte bara är ett problem. Elever och lärare på gymnasiet använder mobiltelefonerna som verktyg i skolarbetet.

 • 2017-12-21

  Kränkningar och mobbning på internet och sociala medier

  Hur kan man förstå och möta kränkningar och mobbning på nätet? En utgångspunkt kan vara att fråga vad det innebär att gränsen mellan fritid och skola inte blir lika tydlig i och med tillgången till internet. Det som händer på internet och sociala medier, oavsett var det sker: i hemmet eller på väg till skolan, påverkar det som sker i skolan.

 • 2017-12-20

  Nationella prov i SO stärker styrning genom granskning

  SO-lärare är positiva till införandet av nationella prov i SO 2014, både proven i sig och för flera av det de upplever som ökad likvärdighet och konkretisering av styrdokumenten. Men lärare kan också uppfatta att den styrning som kan sägas ske genom de nationella proven visar på statens misstro mot lärarnas professionalitet och en försvagning av deras autonomi.

 • 2017-12-19

  Barns inflytande i utvärdering och dokumentation i förskolan

  Verksamheten i förskolan ska utgå från barns perspektiv och barnen ska ha inflytande och uppleva att de blir lyssnade på. Få invänder nog, men hur gör man? I fem olika studier berättar forskare hur personalen på olika sätt kan låta barnen bli delaktiga i förskolans arbete med dokumentation och utvärdering.

 • 2017-12-18

  Autentiskt lärande kan motivera elever i naturvetenskap

  Elevers minskade intresse för naturvetenskap kan motverkas om de får använda sin kunskap på ett sätt som liknar verkligheten utanför skolan. Det är en av förhoppningarna på autentiskt lärande. Ny forskning tyder på att autentiska inslag kan påverka hur eleverna lär sig. Något som öppnar både möjligheter och utmaningar.

 • 2017-12-14

  Idrottsundervisning som ökar alla elevers delaktighet

  För att elever ska känna sig inkluderade i en grupp, krävs att de får möjlighet att bidra till gruppens gemensamma aktiviteter och mål. Idrottsundervisning där elever med och utan funktionsnedsättningar deltar tillsammans kan leda till känslan av att vara delaktig, inte bara i skolan, utan också i gemenskapen på fritiden.

 • 2017-12-12

  Formativ bedömning av texter – så som eleven själv vill ha den

  Tydlig, förklarande och vägvisande – så vill elever att respons på texter ska vara. Många lärarkommentarer i texter är av det slaget, men långt ifrån all respons är det. Det visar den studie som Agnete Andersen Bueie har gjort om elevers uppfattningar om nyttan med respons på texter.

 • 2017-12-01

  Får eleverna ”tänka om” genom skolans historieundervisning?

  Eleverna måste få större möjlighet att ompröva, diskutera och själva värdera det historiska innehållet om undervisningen ska leva upp till kursplanens mål att utveckla elevernas historiemedvetande. Det är en viktig slutsats i Fredrik Alvéns avhandling Tänka rätt och tycka lämpligt.

 • 2017-12-01

  Improvisation viktig del av undervisningsskickligheten

  Förmågan att improvisera är en ofta förbisedd kvalitet hos lärare. Norska forskare hävdar dock att den behöver tränas upp. För det krävs att oerfarna lärare får stöd av erfarna kollegor.

 • 2017-11-28

  Skrivehjulet underlättar både textbedömning och elevsamtal

  Skrivehjulet är en norsk skrivpedagogisk modell för lärare som vill arbeta formativt med elevtexter. Två norska forskare har följt en grupp lärare som använder Skrivehjulet, och kan nu se en tydlig förändring. I början stannade lärarnas textsamtal med eleverna ofta vid detaljer. Men nu när lärarna börjat bli varma i kläderna växlar de lättare mellan detaljer och helhet – något som gynnar både samtalet med eleverna och bedömningen av texternas kvalitet.

 • 2017-11-27

  Komplex yrkesroll skapar stress

  Många speciallärare och specialpedagoger känner sig otillräckliga på jobbet. En orsak är den komplexa yrkesrollen. Det framgår av både svenska och amerikanska studier. Rektorerna är viktiga för att skapa struktur och förutsättningar för speciallärares och specialpedagogers roller och ansvarsområden.

 • 2017-11-13

  Delat ledarskap har fördelar både för chefer och verksamhet

  Inom ledarskapsforskningen har intresset för kollektiva aspekter av ledarskap ökat under senare år. Delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Huvudtendensen i forskningen pekar på fördelar för såväl de chefer som delar ledarskap som för deras verksamheter. I skolans värld är detta intressant eftersom studier av rektorer som delar ledarskap pekar på en hälsosam trygghet grundad i att inte vara ensam med arbetsuppgifterna.

 • 2017-11-01

  Sociala medier en arena för lärares fortbildning

  Att delta i grupper i sociala medier har i stor utsträckning blivit en del av dagliga rutiner för lärare. Där håller de sig uppdaterade genom att få ta del av idéer och applikationer men det är också ett sammanhang för kollegiala diskussioner som ger stöd i lärarrollen.

 • 2017-11-01

  Modersmålsundervisning viktigt för flerspråkiga elever

  Elever som deltagit i modersmålsundervisning i somaliska presterar bättre på uppgifter av läsförståelse på somaliska än somalisktalande elever som inte deltagit i modersmålsundervisning. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Stockholms universitet.

 • 2017-10-25

  Internationell forskning om skolledarskap – intervention, prestation och fokus på lärande

  Internationell forskning om skolors ledning och styrning får allt större inflytande i vår nationella kon-text. Denna forskning medför ofta en snävare syn på skolledarskap än vad vi är vana vid och den inrymmer också antaganden om att forskning inom utbildningsområdet ska medverka till att effektivisera skolor. Det kan därför vara värt att uppmärksamma globala aktörer med inflytande inom det här växande forskningsfältet och att sätta dessa forskningsresultat i relation till vår nationella kontext.

 • 2017-10-23

  Vuxnas engagemang avgörande för barns kunskap om hållbar utveckling

  Avgörande för hur barn tänker om hållbarhet är de vuxnas engagemang och samtal med barnen, visar en ny avhandling. Det är framförallt i hemmen, inte i förskolan, som barnen verkar erövra kunskaper om hållbarhet. Det gör detta till ett angeläget område för förskolan att utvärdera och utveckla.

 • 2017-10-18

  Robotar i skolan medför etiska utmaningar

  Robotar skulle i framtiden kunna fungera som sociala aktörer i skolan – interagera med elever och främja lärande. Även om robotar potentiellt skulle kunna stödja vissa aktiviteter som är centrala i lärande, finns det risk att de för med sig negativa konsekvenser som är svåra att förutse.

 • 2017-10-18

  Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan

  Att involvera professionella kulturutövare i förskolans verksamhet kan erbjuda barnen någonting utöver förskolans ordinarie skapande verksamhet. Det visar en kartläggning från Kulturrådet, som ser den konstnärliga processen som kvalitetshöjande och bland annat pekar på vikten av kompetens och expertis inom det estetiska området.