Studenters lärandestrategier i sociala medier

Fjorton studenter deltog i ett bloggprojekt som löpte under två år. Bloggandet ingick inte som en del av bedömningen, men fokuserade innehåll i studierna. Trots detta läste studenterna varandras inlägg och gav respons.

Författaren resonerar om att det kanske var just detta faktum – att bloggen inte var kopplad till den ordinarie undervisningen – som bidrog till studenternas personliga engagemang.

Studenterna gav uttryck för överenskommelse, ifrågasättande, bad varandra om hjälp med tolkning och förtydliganden. På så sätt erbjöd bloggen en miljö för uppmuntran och stöd som ofta inte hanns med i de vanliga undervisningssituationerna.

Kan ge läraren fördjupad kunskap

Enligt författaren kan en blogg fungera som en plattform för studenternas egna röster i diskussioner om lärande, samtidigt som den kan förse läraren med fördjupad kunskap om studenternas lärprocesser och förståelse av olika begrepp.

Chelo de Andrs Martnez (2012). Developing metacognition at a distance: sharing students’ learning strategies on a reflective blog, Computer Assisted Language Learning, 25:2, 199-212. Abstract:  Developing metacognition at a distance

Text: Marie Leijon
marie.leijon@mah.se

Senast granskad: 2016-01-21