Surfplattor kan skapa mer samarbete utanför lektionerna

Surfplattor blir allt vanligare i skolorna, men vilken nytta har man egentligen av dem och hur kan de bäst användas? Forskningen kring påverkan på resultaten är än så länge begränsad och mycket handlar om surfplattornas applikationer, men det finns resultat som pekar på ökat samarbete mellan elever.

Området mobila enheter och lärande är fortfarande relativt outforskat och de studier som presenteras här är beskrivande eller av fallstudiekaraktär. Med mobila enheter avses här främst surfplattor och telefoner med möjlighet att använda s.k. appar och multimedialt innehåll hämtat från internet. Forskning som refereras fokuserar ofta på iPod Touch då iPad och dess motsvarigheter inte använts i skolor så länge.

Antalet appar växer

I takt med att användandet av surfplattor och andra mobila enheter ökar växer även antalet så kallade applikationer, det vill säga olika former av tilläggsprogram. Som ett stöd för lärares kritiska granskning av applikationer för undervisning har en doktorand vid John Hopkins University skapat en bedömningsmatris. Med hjälp av matrisen kan bland annat applikationens relevans för kursmoment, autenticitet, användarvänlighet, flexibilitet för att möta elevers olika behov diskuteras.

Bedömningsmatrisen kallas för ”The Evaluation Rubric for iPod Apps” och går att söka på internet. Bedömningsmatris

Den är även publicerad i artikeln: Evalutating the Effectiveness of Apps for Mobile Devices i tidskriften Journal of Special Education Technology, 2011, Vol. 26 Issue 4, p59-63, 5p. Länk till tidskriften, som inte är fritt tillgänglig: Journal of Special Education Technology

Vad kan de användas till?

Artikeln ”Integrating the IPod Touch in K-12 Education: Visions and Vices” vänder sig till dem som fortfarande undrar över vad en mobil enhet av typen surfplatta  kan användas till i undervisningssammanhang. Där  beskriver forskaren Savilla Banister aktuell forskning om surfplattor och lärande samt diskuterar hur  iPod Touch och liknande mobila enheter kan bidra med genom sin design och applikationer. Länk till artikeln: Vad kan appar användas till?

Digitala klyftor blir synliga

I USA har antalet applikationer relaterade till lärande för yngre barn ökat med 23 procent under de senaste två åren enligt rapporten “iLearnII: An Analysis of the Education Category of Apple´s App Store” som publicerats av organisationen Joan Ganz Cooney Center. Rapporten visar även att över 80 procent av de bästsäljande applikationerna på amerikanska Itunes hade barn som målgrupp och med de yngre barnen som mest populära ålderskategori. Fler siffror: Mer än en fjärdedel av alla amerikanska föräldrar har laddat ner applikationer till sina barn enligt en annan rapport från organisationen Common Sense Media. Samma rapport synliggör även digitala klyftor – det är i högre grad föräldrar med hög inkomst som laddar ner applikationer till sina barn. Rapportens författare kallar fenomenet för ”app gap”.

Länkar till rapporterna: Zero to Eight. Children’s Media Use in America Appar för barn

Mer samarbete utanför lektionstillfällena

Och så avslutningsvis ett exempel på hur surfplattor kan användas i historieundervisning. I studien ”There’s an App for That:” A Study Using Apple iPads in a United States History Classroom” undersöker forskarna hur användandet av en särskild applikation till en surfplatta kan påverka studenternas resultat. Forskarna utförde ett experiment där 49 studenter använde läsplattor och 25 studenter arbetade med traditionella metoder under samma undervisningsmoment.

Resultatet visar att gruppen som använde surfplattor fick högre resultat i de tester som utfördes i samband med experimentet. Även om det kvantitativa underlaget är litet menar forskarna att användandet av surfplattan erbjöd studenterna möjligheter till samarbete även utanför lektionstillfällena – något som kan ha påverkat studenternas prestationer. Studenterna som använde de traditionella materialen arbetade mer på egen hand.

Länk till studien: Surfplattor i historieundervisning

Text: Marie Leijon
marie.leijon@mah.se

Senast granskad: 2016-02-03