Interaktiva skrivtavlor kräver förändrad pedagogik

Påverkar undervisning med interaktiva skrivtavlor lärande? Ja, om vi tar hänsyn till kontextuella faktorer som fortbildning av lärare, skolkultur, support och undervisningsdesign. Det visar forskningsöversikten "The effects of interactive whiteboards (IWBs) on student performance and learning: A literature review" som baseras på 22 studier.

För att interaktiva skrivtavlor ska ha sin största positiva påverkan på undervisningen behövs en kultur som är öppen för förändrade lärandeformer. Fortbildning bör vara både teknisk och pedagogisk. Lärare behöver tid för att öva och utveckla undervisningsmaterial. Att utveckla interaktiva arbetsformer tar också tid. Alla dessa kontextuella faktorer har direkt effekt på hur interaktion och pedagogik utvecklas i klassrummet, skriver forskarna.

Det finns dessutom ett behov av studier som löper över lång tid när det gäller forskning om interaktiva skrivtavlor och lärande. De flesta studier i översikten är fallstudier vilkas resultat är svåra att generalisera. Ett genomgående tema i studierna är också att de har genomförts ganska snart efter det att skrivtavlan har introducerats i undervisningen.

Forskningsöversikten är från 2010 och undersöker artiklar som är publicerade främst under mitten av 2000-talet.

Utgå från pedagogiska frågor

Men hur ser mer aktuell forskning på interaktiva skrivtavlor och lärande? Bilden påminner om den som presenteras ovan. Samtliga författare lyfter fram vikten av att undervisning med interaktiva skrivtavlor ska utgå från pedagogiska frågor. Det är först när lärprocesserna får förändrade former som vi kan använda mediet fullt ut. Och det är först när vi utforskar mediets erbjudande om interaktivitet som undervisningen utvecklas.

Om vi ska utnyttja de möjligheter för undervisning som interaktiva skrivtavlor kan erbjuda krävs alltså förändring i både pedagogiken och det praktiska användandet. Det menar författarna till artikel "A 'learning revolution'? Investigating pedagogic practice around interactive whiteboards In British primary class-rooms".

Inbjuder till mer lärarstyrd undervisning

Forskarna har följt fyra engelska lärare som arbetar med interaktiva skrivtavlor i sin undervisning i grundskolan. I artikeln skiljer författarna på teknisk och pedagogisk interaktivitet. När det gäller den tekniska interaktiviteten verkar skrivtavlan underlätta för presentation och information, menar författarna.

När det handlar om den pedagogiska interaktiviteten blir bilden mer komplex. Det kan vara så att tavlan inbjuder till en mer lärarstyrd undervisning, där lärarens förmåga att aktivera eleverna är avgörande för hur interaktiviteten utvecklas. Interaktiva skrivtavlor bjuder in till varierad undervisning och mest effektivt kan vara att skapa en balans mellan en välstrukturerad undervisningssekvens och mer spontana interaktiva moment, skriver forskarna. Om lärare bara använder tavlans tekniska erbjudanden för att fortsätta undervisa som de alltid har gjort kommer inte lärandet att förändras.

Kan erbjuda både verktyg och miljö för samarbete

Det handlar alltså till stor del om lärares didaktiska design som är avgörande för hur lärande med interaktiva skrivtavlor kan utvecklas. En grund för detta är elevernas samarbete, som är fokus i följande artikel (In the mind and in the technology: The vicarious presence of the teacher in pupil's learning of science in collaborative group activity at the interactive whiteboard).

Även om läraren träder tillbaka och är frånvarande i elevernas samspel vid den interaktiva skrivtavlan så styrs elevernas arbete av hur uppgiften är designad. Slutsatsen som författarna drar är att interaktiva skrivtavlor kan erbjuda både verktyg och miljö för samarbete. Men samarbete sker bara när det finns med som en del av lärarens didaktiska design. En design som även måste erbjuda möjligheter att utnyttja mediet till fullo.

Referenser och länkar till artiklarna:

DiGregorio, P. & Sobel, Lojeski, K. (2010). The effects of interactive whiteboards (IWBs) on student performance and learning: A literature review. J. Educational Technology Systems, 38(3), 255.

Gillen, J., Staarman, J. K., Littleton, K., Mercer, N., & Twiner, A. (2007). A ?learning revolution?? Investigating pedagogic practice around interactive whiteboards In British primary class-rooms. Learning, Media and Technology, 32(3), 243.

Mercer, N., Hennessy, S., & Warwick, P. (2010). Using interactive whiteboards to orchestrate class-room dialogue. Technology, Pedagogy and Education, 19(2), 195. doi:10.1080/147593 9X.2010.491230

Warwick, P., Mercer, N., Kershner, R. & Kleine, J. (2010). In the mind and in the technology: The vicarious presence of the teacher in pupil?s learning of science in collaborative group activity at the interactive whiteboard. Computers & Education, 55(1), 350.

Text: Marie Leijon
marie.leijon@mah.se

Senast granskad: 2011-03-23