Internationellt

Digital kompetens, spel, mobilt lärande, sociala medier, interaktiva skrivtavlor, literacy och virtuella världar ? Som exemplen antyder är it och lärande ett brett forskningsfält. Variationen i begrepp bidrar till områdets komplexitet. Ska vi säga eller skriva it/ IT, ikt/IKT eller kanske digitala medier?

It är åter i fokus. I exempelvis propositionen "Bäst i klassen - en ny lärarutbildning" beskrevs it som en nödvändig del av en lärarutbildning i fas med den digitala utvecklingen. Regeringen arbetar med en digital agenda för Sverige, där it i skola och undervisning utgör en viktig del och EU har valt digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.

För att få en struktur kommer forskningsbevakningen i första hand rikta in sig på olika områden och åldersgrupper. En inledande skiss/översikt av området i ett internationellt perspektiv presenteras här. Denna baseras på en översikt av 98 internationella vetenskapliga artiklar publicerade i granskade tidskrifter mellan åren 2008-2011 inom området it, ikt, digitala medier, skola, undervisning och lärande.

Gränserna mellan de olika kategorierna är inte helt tydliga. Forskningsfältet är stort och många artiklar tangerar flera områden. I varje kategori nedan finns länkar till exempel. Senare under året kommer fördjupande artiklar. svensk forskning kommer också att presenteras i en liknande översikt och med fördjupande artiklar.

Internet

En forskningsinriktning handlar om Internet och det som ibland kallas Web 2.0 samt om sociala medier. Hur umgås barn och unga på nätet? Kan förändrade möjligheter till interaktion på nätet påverka undervisning och lärande? Ett närliggande område är säkerhet och etik. Här undersöker man hur unga uppfattar och hanterar Internets eventuella faror, men ännu mer intresserar forskare sig för hur samtalet kring barn, unga och deras nätvanor konstrueras och påverkas av vuxnas föreställningar.

Exempel: Elever umgås på nätet och är aktiva som informationssökare - men är inte särskilt kritiska. Det visar den här studien där forskare har undersökt hur 2611 elever från 27 brittiska skolor i åldrarna 11-16 år använder webben. Studien visar hur ungdomar deltar i sociala nätverk och hämtar information. Men deras aktiviteter visar få spår av kritiskt ifrågasättande eller reflektion. I studien blir det även tydligt hur fritidens nätanvändande inte återspeglas i skolan.

Länk till sammanfattning:

Mobilt lärande

Ett växande forskningsområde är mobilt lärande och undersökningar om så kallade en-till-en-satsningar, det vill säga en dator till varje elev. Vilka lärdomar kan vi dra av dylika projekt? Hur påverkas undervisning och lärande?

Exempel: En egen dator i skolan kan leda till ett förändrat lärande. I den här studien följde amerikanska forskare en-till-en-projekt i fem skolor under tre år och upptäckte mätbara förändringar i lärandet, även om det var skillnader mellan skolorna. Resultatet visade även att lärarna ändrade sin praktik, elevernas engagemang ökade och eleverna utvecklade sin informationskompetens.

Länk till artikeln:

Interaktiva skrivtavlor

På liknande sätt som forskarna är nyfikna på mobilt lärande intresserar man sig för hur användandet av interaktiva skrivtavlor påverkar undervisning och hur vi lär oss. Och blir undervisningen interaktiv?

Exempel: Det finns stor risk att interaktiva skrivtavlor endast blir presentationsverktyg. För att undvika detta krävs pedagogiskt utvecklingsarbete och fortbildning. Det menar forskarna i den här artikeln och poängterar att pedagogisk utgångspunkt är nödvändig för att tavlornas potential för lärande ska kunna utnyttjas.

Länk till sammanfattning:

Spel, simulering och virtuella världar

Vilken potential kan datorspel ha för lärande, vad händer när elever spelar, hur är virtuella världar för barn designade är exempel på frågor som forskarna ställer här.

Exempel: Datorspelande får nytt liv på lekplatsen. Spelen får ny skepnad i leken och spelkompetens har stor betydelse för barnens samspel.

Länk till studien:

It och lärande

Området innefattar studier om hur it-initiativ och användande av digitala medier påverkar undervisning och lärande. Det kan till exempel handla om elevers resultat på prov eller förändrade arbetsformer.

Exempel: Om man vill utveckla undervisning och lärande handlar det inte bara om att köpa in den senaste tekniken utan framförallt om att reflektera över och förändra undervisningens former. Det är fokus i den här artikeln. Sammanfattningen nås via länken:

Sammanfattningen nås via länken:

It och särskilda ämnen

En rad studier riktar in sig på hur digitala medier används i olika ämnen. Exempel i urvalet handlar främst och engelska och matematik. Det kan handla om digitala verktyg för algebra eller hur det engelska ordförrådet utvecklas genom datorspelande.

Exempel: Länken leder till artikeln "Online Fan Fiction and Critical Media Literacy" som är ett utmärkt exempel på områden som korsar varandra. Den handlar om unga som skriver så kallad fan fiction och hur denna genre kan utnyttas i undervisningen, men också om frågor kring en kritisk mediekompetens.

Länk till artikeln

Literacy och digital kompetens

Detta område är brett och kan till exempel handla om olika former av läsfärdigheter, kopplat till ämnen eller till informationskompetens, analys av hur digital kompetens skrivs fram i styrdokument eller hur vi helt enkelt definierar digital kompetens.

Exempel: I den här artikeln undersöker forskarna vilken roll it kan ha i elevers skrivandeprocess. Resultatet visar att it bidrar till att utveckla skrivande, något som författarna rekommenderar att lärare att tänker på redan vid design av uppgifter.

Länk till sammanfattning:

Uppfattningar om IT

Hur resonerar lärare om digitala medier i undervisningen och vilka föreställningar har små barn om it är två exempel på fokus för undersökningar inom det här området.

Exempel: "Vi låter barn rita hur de tänker att it kommer att användas i förskolan och skolan i framtiden." Den tanken slog en grupp brittiska forskare, som på så sätt kunde undersöka hur 335 barn i åldrarna tre till sex år gestaltade sina funderingar. Undersökningen gav intressanta svar om barnens erfarenheter och tolkningar av IKT.

Länk till sammanfattningen finns här:

Integration av IT

Slutligen finns ett område som handlar om integration av it. Artiklarna om implementering rör främst områden eller länder med nyare erfarenheter av it och undervisning.

Exempel: Det räcker inte med datorer för att utveckla lärande med it. I den här artikeln diskuteras satsningen på it i Rwanda. Forskarna identifierar digitala klyftor och resonerar om möjliga vägar till deltagarkultur och förändrade lärandepraktiker.

Länk till sammanfattning:

Övriga länkar

Bäst i klassen:

Digital agenda:

EU:s nyckelkompetenser:

Text: Marie Leijon

Senast granskad: 2016-02-11