Bo Dahlbom talar

It för skolan ut i samhället

Om skolan knyts närmare resten av samhället blir det enklare att skapa en god grund för vuxenlivet och livslångt lärande. Det menar Bo Dahlbom, professor i informationsteknologi vid it-universitetet.

Utbildning och undervisning ett genomgripande tema

Tankar och frågeställningar som rör utbildning, undervisning, kunskap och lärande har länge varit en viktig del av Bo Dahlboms arbete och forskning. Under studietiden vikarierade han ibland som lärare på grundskolan och i sitt yrkesverksamma liv har han huvudsakligen arbetat som forskare och lärare inom universitetsvärlden.

Efter att ha doktorerat i teoretisk filosofi 1977, forskade Bo Dahlbom under flera år kring de teoretiska och praktiska villkoren för vetenskaplig förståelse. I slutet av 80-talet blev han mer intresserad av it-utvecklingen och dess inverkan på samhället. De senaste tjugo åren har han därför ägnat åt att undersöka hur samspelet mellan teknik- och samhällsutveckling förändrar institutioner och regler och skapar nya förutsättningar för kunskap och lärande.

Samhällsutvecklingen ändrar förutsättningarna för skolan

- Just nu påverkas hela vår tillvaro både snabbare och på ett mer omvälvande sätt än vad vi vanligen tror, påpekar Bo Dahlbom. Vi behöver alltså tänka om och tänka nytt inom i stort sett alla samhällsområden. Industrisamhällets lösningar är helt enkelt inte anpassade efter dagens förutsättningar. Och det gäller även för utbildning och undervisning.

En av skolans allra viktigaste uppgifter är att förbereda eleverna på de utmaningar och möjligheter som väntar dem i vuxenlivet. Detta förutsätter att barn och ungdomar regelbundet kommer i kontakt med andra vuxna än de som finns i skolan, så att de lär sig hur samhället faktiskt ser ut och fungerar. Därför menar Bo Dahlbom att undervisningen i högre grad bör äga rum på arbetsplatser, i organisationer och föreningar som på olika sätt speglar samhällets komplexitet och mångfald. På så vis blir det möjligt att dra nytta av den kunskap som finns ute i verkligheten samtidigt som eleverna blir delaktiga i det konkreta samhällslivet.

- Min vision om skolan är att den inte i första hand ska ses som en byggnad, en fysisk plats, där eleverna tillbringar större delen av sin tid, säger Bo Dahlbom. Istället önskar jag att den kan bli en verksamhet som är en integrerad och naturlig del av samhället. Detta kommer både att förändra den dagliga verksamheten och skapa nya perspektiv på kunskap och lärande.

Läraren ska kunna motivera och väcka intresse

Elevernas motivation och intresse är en nyckelfaktor när det gäller att skapa förutsättningar för ett mer bestående lärande som kan utvecklas och fördjupas genom hela livet. Med andra ord är det viktigt att visa varför kunskaperna är viktiga och hur de kan användas och tillämpas i olika sammanhang och situationer. Det är också betydelsefullt att undervisningen kan dra nytta av de pedagogiska möjligheter som teknikutvecklingen öppnar för.

- Idag kan vi se en stark trend mot att allt fler skolor och kommuner satsar på att alla elever och lärare ska ha tillgång till varsin dator, säger Bo Dahlbom. Och det är ju egentligen en självklarhet, med tanke på all information som kan nås och de näst intill oändliga kommunikationsmöjligheter som uppstår. Men det gäller att inse att det inte enbart handlar om teknik, utan att det även krävs en genomtänkt pedagogisk plan med tydliga lärandemål.

Undervisningen ska skapa sammanhang och förståelse

Det talas ofta om betydelsen av att vara informationskompetent, att kunna söka, värdera och kritiskt granska information från källor på och utanför nätet. Bo Dahlbom är dock noga med att påpeka att detta naturligtvis kräver ordentliga kunskaper inom en rad olika områden. Det är alltså inte tillräckligt med lösryckta fakta och årtal, utan det behövs en övergripande förståelse av orsaker, samband och sammanhang.

- Här spelar läraren en stor och avgörande roll, säger Bo Dahlbom. Det handlar om att begreppsliggöra verkligheten och att skapa en förståelse av hur allt hänger ihop. Och detta är något som inte kan överlåtas till eleverna att klara ut på egen hand. Därför måste läraren kunna närma sig dem på deras nivå och ge den hjälp och det stöd som de behöver.

Läraryrket rymmer flera roller

Det är viktigt att komma ihåg att läraryrket rymmer en rad olika roller och aktiviteter, ungefär som för en modern chef eller en projektledare. Ibland går arbetet ut på att skapa lugn och ro, andra gånger gäller det att organisera och strukturera stora mängder information. Det finns även situationer där eleverna behöver vägledning för att komma vidare i sitt lärande.

Läraren behöver inte kunna precis allt som eleverna ska lära sig, eftersom det inte handlar om att förmedla kunskap utan om att skapa förståelse. Bo Dahlbom understryker dock att det är absolut nödvändigt att ha den överblick som krävs för att undervisningen ska kunna ge eleverna sammanhang och mening.

- It kan ge helt andra förutsättningar än läroböckerna när det gäller att utveckla elevernas lärande, säger Bo Dahlbom. Men det gäller förstås att läraren har de kunskaper som krävs för att utnyttja tekniken på ett bra sätt i sin undervisning. Med hjälp av visualiseringar och simulationer kan abstrakta begrepp och invecklade processer göras tydliga och gripbara på helt andra sätt än en text förmår. Och genom att använda bloggar, chatt och andra digitala medier blir det möjligt att samarbeta, diskutera, dela kunskaper och kommunicera med omvärlden.

Vuxensamhället behöver ta större ansvar för ungas lärande

Bo Dahlbom konstaterar att det finns tecken på att den svenska skolan är på väg att närma sig resten av samhället. En hel del lärare arbetar i ämnesöverskridande projekt, eleverna skapar egna lärresurser och man ser till att lärsituationerna är autentiska och i linje med de krav som ställs utanför skolan. Föräldrarna börjar engagera sig mer och i det stora hela kan människor utanför skolans värld i högre grad ha synpunkter på den verksamhet som bedrivs.

- Vårt samhälle är ett kunskapssamhälle och så har det alltid varit, säger Bo Dahlbom. De kunskaper som eleverna behöver utveckla finns inte bara i skolan utan överallt i samhället. Detta måste undervisningen ta fasta på och verkligen dra nytta av. Alla barn och ungdomar ska bli delaktiga i samhället, förstå hur det fungerar och lära sig hur de kan påverka den fortsatta utvecklingen. Men detta kräver att hela vuxensamhället tar ett större ansvar.

Text: Stefan Pålsson

Senast granskad: 2010-10-26