Med förändrad pedagogik gör digitala medier skillnad

Att arbeta med digitala medier gör skillnad om pedagogiken samtidigt förändras, enligt två danska forskare, Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sörensen vid Århus universitet.

Spelar det då någon roll för elevers utveckling och lärande att digitala medier är inkluderade i undervisningen? Räcker det inte med pedagogiskt utvecklings- och förändringsarbete? Svaret är på den första frågan är ja och på den andra är det nej.

De två forskarna har gjort en longitudinell studie och följt klasser i åtta danska grundskolor under åren 2006-2008. Syftet var att utforska relationer mellan design av undervisning, elevers lärande och olika sätt att föra in digitala medier i undervisningen.

Resultatet visar hur elever i några klasser använde de digitala medierna för det forskarna kallar ”trivia”, och ”klipp- och klistralösningar” i formellt styrda uppgifter, medan elever i andra klasser utvecklade kunskap som låg bortom de önskade lärandemålen i det särskilda ämnet. Frågan forskarna ställde sig då var: vilken roll spelar de digitala medierna i de observerade förändringarna?

Digitala medier kan stödja utveckling och lärande

Analysen visar att varierade sätt att inkludera digitala medier i design av undervisning och lärande kan stödja studenternas utveckling och lärande. De positiva effekterna syntes när användandet av digitala medier kombinerades med samarbete, problemorienterad undervisning och narrativa metoder som exempelvis storyline och rollspel. Effekterna syntes även när eleverna skapade digitala presentationer eller arbetade med processorienterad e-portfolio. Effekterna fanns däremot inte när digitala medier kombinerades med en mer traditionell lärarcentrerade undervisningsdesign.

En jämförelse gjordes mellan klasser som använde sig av de ovan nämnda undervisningsformerna utan digitala medier och klasser som inkluderade digitala medier. Forskarna observerade att i de klasser där förändrad pedagogik kombinerades med att inkludera digitala medier arbetade även yngre elever mer fokuserat och självständigt under längre perioder. Även lärarnas agerande förändrades från mer instruktion till konstruktiv ledning.

Uppmanas använda strategier för lärande  de redan behärskar

Vad är det då med digitala medier som gör skillnad? De är ju inte nödvändigtvis designade för lärande och undervisning, men erbjudanden om interaktivitet är öppna och inte definierade på förhand. De erbjuder en mix av möjligheter till utforskande och skapande med deltagarens aktivitet i fokus.

Digitala medier erbjuder även transparenta relationer mellan skapande, redigering, omedelbar feed-back, och omskapande där användarna kan samspela och förhandla om mening. På så sätt uppmuntras eleverna att använda de strategier för lärande som de redan behärskar i sina informella digitala lärandemiljöer – utanför skolan. Detta är dock inget som sker med automatik i och med att pedagogik paras med digitala medier. Det finns en stor risk för att eleverna producerar ovan nämnda trivia - därför är lärarens roll viktig för hur processerna formas.

Artikeln ”Formalized Informal learning – ICT and Learning for the 21st Century” är författad av Karin Twedell Levinsen och Birgitte Holm Sörensen vid Århus universitet i Danmark. Den är publicerad i tidskriften International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, vol 12, nr 1, 2011.

Marie Leijon
marie.leijon@mah.se

Senast granskad: 2011-11-30