Att nå ut och nå fram med forskningen

Teorier och forskning om lärande och undervisning når i begränsad utsträckning fram till dem som arbetar med undervisning och lärande i matematik i praktiken, det vill säga lärarna i skolan. Det visar flera studier. Som en del i ansträngningarna att nå ut lägger Skolverket till matematik som ett av de bevakade forskningsområdena.

I den svenska skolan och det svenska samhället har matematik, som ett av skolans kärnämnen, hög status och skolämnet tillskrivs stor betydelse för landets utveckling och tillväxt. Matematiken är ett prioriterat område och satsningen på bl.a. Matematiklyftet syftar till att stimulera och stärka skolornas utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen och få en ökad måluppfyllelse.

Under det senaste decenniet har flera olika studier (se exempelvis Skolverkets enkätstudie 2001/2002) genomförts om lärares intresse för och utnyttjande av forskningsresultat.

Resultatet av studierna konstaterar att teorier och forskning om lärande och undervisning i begränsad utsträckning når fram till dem som arbetar med undervisning och lärande i matematik i praktiken, det vill säga lärarna i skolan. En huvudfråga som väcks är hur man gör relevant skolforskningen mer efterfrågad och även mer tillgänglig. Denna webbplats är förhoppningsvis en ansats i den riktningen men generellt handlar det även om att skapa bättre resurser för forskning på alla nivåer inom matematikdidaktik av angelägenhet för både skolverksamheten och akademien.

Främja och förbättra elevers matematikinlärning

Vad är det egentligen för problemställningar och forskningsfrågor man sysslar med inom matematikdidaktik?

Matematikens didaktik utgör det vetenskapliga arbetsfält där man försöker identifiera, beskriva och förstå företeelser och processer som är eller skulle kunna vara en del av undervisning och lärande när det gäller matematik på alla nivåer i utbildningssystemet.

Matematikens didaktik omfattar olika slag av aktiviteter, allt ifrån grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete samt forskning i sin egen praktik.

Man kan emellertid påstå att det övergripande syftet med hela verksamheten i grunden är att främja och förbättra elevers matematikinlärning och möjligheter att tillägna sig en matematisk kompetens. I arbetet med att främja och förbättra handlar mycket i lärararbetet om att skapa en lärandemiljö som ger eleverna lust att lära.

Learning studies och lesson studies

Forskarna en resurs

Forskarna i matematikdidaktik utgör en självklar resurs för utvecklingen av matematikundervisningen och bör utnyttjas i de pedagogiska samtalen. De kan bli en garant för kvaliteten i verksamheterna och bör användas i betydligt högre grad än vad som nu är fallet.

Även för forskarna är kontakten med skolverksamheten oerhört betydelsefull. Dialogen mellan forskare och verksamma lärare är med andra ord betydelsefulla för båda parter. Forskarna ger struktur och stringens och matematiklärarna bidrar med en verklighetsanknuten bild av matematikundervisningen.

Viktigt att understryka är att forskning kan bedrivas både om, i och med skolan. När en samverkan mellan skolverksamhet och forskning fungerar idealt finns stora möjligheter till en lyckosam utveckling av skolans matematikundervisning och elevernas lärande.

Senast granskad: 2016-01-17