Learning studies och lesson studies

Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt. Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen.

Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar hur de kan angripa detta undervisningsinnehåll. Vilka är de kritiska aspekterna? Vad kan bli krångligt? Vad krävs för att eleverna ska ha möjlighet att förstå?
En lärare håller i den första lektionen som videofilmas. En ny test med eleverna genomförs som tillsammans med den genomförda lektionen utvärderas. Slutsatserna från utvärderingen ligger till grund för en omformulering av lektionsinnehållet som sedan genomförs av en annan lärare i arbetslaget. Denna lektion videofilmas i sin tur. Viktigt är att det är lektionens innehåll som är det centrala och inte lärarens agerande.

Lesson studies

Detta är en form av gemensam professionell utveckling. Lärare planerar, genomför och utvärderar lektioner inom ett ämnesområde. Tillsammans utarbetas en detaljerad plan för lektionen. En lärare genomför den med elever och de övriga lärarna sitter med i klassrummet som observatörer. Lärargruppen möts efter detta och diskuterar sina observationer. Efter detta sker en revidering av lektionen som genomförs av en annan lärare.

Lesson study har sitt ursprung i Japan där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik.

Learning study
Variationsteori

Resultatdialog 2010 under rubriken Det andra steget: lärares forskningsresultat som gemensam resurs.

Senast granskad: 2016-01-24