Reportage

 • 2012-04-24

  Learning study gör eleverna till vinnare

  Tre lärare i tre klasser utvecklar tillsammans med en forskare den optimala lektionen genom att analysera och lära av varandra. Modellen kallas learning study och leder till högre ämnesdidaktisk kompetens.

 • 2012-04-24

  Bedömning för lärande - ett förhållningssätt, inte en metod

  Sven Erikssonsgymnasiet var en av Borås kommuns första skolor som satsade på Bedömning för lärande, BFL. Efter fyra år har de släppt lite på de hårt uppstyrda samtalsgrupperna där samtalsledare ledde diskussionerna och arbetet. Lärarna sköter samtalsgrupper själva och BFL är nu en självklar del i verksamheten. Ett förhållningssätt till eleven snarare än en metod.

 • 2012-11-20

  Didaktiska grundfrågor vägleder läraren

  Läraren behöver ständigt ta ställning till hur ett visst innehåll förhåller sig till olika undervisningsmetoder. Med start i december bevakar Skolverket forskning om didaktik i samarbete med Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

 • 2012-09-18

  Från botten till toppen med vetenskaplig grund

  Essunga kommun i Västra Götaland har fått mycket uppmärksamhet för sina stora resultatförbättringar i grundskolan. En av de viktigaste faktorerna är att arbetet vilar på vetenskaplig grund, visar en forskningsstudie från Högskolan i Borås.

 • 2012-05-29

  Evidensbaserad praktik på agendan

  Betydelsen av att utveckla en evidensbaserad praktik inom utbildningssektorn betonas allt mer från olika håll. Nyligen hölls den första konferensen i sitt slag i Haag, finansierad av Europakommissionen och organiserad inom ramen för projektet EIPPEE.

 • 2012-04-24

  Att ifrågasätta är vetenskapens motor

  Beprövad erfarenhet är något mer än lärarens ”tysta” kunskap. Som samlad, dokumenterad och förmedlad erfarenhet är den möjlig att pröva, utveckla och omprövas av andra. Det kritiska förhållningssätt läraren måste ha i denna process liknar vetenskapens kärna att systematiskt ifrågasätta och problematisera.

 • 2012-04-24

  Inkluderande skola – för rätten till en meningsfull skolgång

  Inkludering är ett begrepp som under senare år allt oftare har använts i samtal om specialpedagogik. Men vad betyder inkludering och vad står det för? Och varför ska vi ha en inkluderande skola?

 • 2012-02-21

  ”Politikerna måste förstå skolans verklighet”

  - Politikerna har inte bemödat sig om att förstå vad det innebär att stå i klassrummet. Då misslyckas man också som politiker. Det menar Johannes Åman, författare till en ESO-rapport där han försöker analysera varför det som politikerna vill, inte förverkligas.

 • 2011-11-22

  Oklar bild av undervisning för elever med diagnoser

  Barn som inte når målen sätts allt oftare i särskilda undervisningsgrupper. Barnens svårigheter förklaras med en rad olika neuropsykiatriska diagnoser som AD/HD och Aspergers syndrom. Den diagnostiska kulturen har fått fäste i skolans värld.

 • 2011-10-04

  Bryggor behövs mellan forskningen och skolan

  - Det är ett problem att det är så långt mellan forskning och den pedagogiska verkligheten. Samtidigt är det för enkelt att säga att lärarna ska ta till sig forskningen, menar Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid högskolan i Jönköping.

 • 2011-06-07

  Långsiktighet viktig för elevers språkutveckling

  Nästan var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska. Dessa elever talar 150 språk och allt fler ämneslärare möter en språklig mångfald som de inte alltid har beredskap för att möta. Det beskrivs i Skolverkets bok, Greppa språket, om flerspråkighet i serien Forskning för skolan.

 • 2011-06-14

  "Det behövs tydligare perspektiv på barndomen i forskningen"

  - Bedömning har varit nära förknippat med betyg. Det är sannolikt anledningen till att det finns lite forskning om bedömning i de tidiga skolåren. Det säger Ann-Christine Vallberg Roth, docent vid Malmö högskola, som på uppdrag av Skolverket skrivit en kunskapsöversikt om bedömning av yngre barn.

 • 2011-06-14

  Liten kunskap om nyanländas lärande

  2010-05 - Det finns få studier kring nyanlända elevers lärande.
  - Vi behöver mer forskning kring hur undervisningen för nyanlända organiseras, vilka modeller som fungerar och vilka som inte gör det, sa docent Nihad Bunar vid ett seminarium som Skolverket anordnade i april.