Långsiktighet viktig för elevers språkutveckling

Nästan var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska. Dessa elever talar 150 språk och allt fler ämneslärare möter en språklig mångfald som de inte alltid har beredskap för att möta. Det beskrivs i Skolverkets bok, Greppa språket, om flerspråkighet i serien Forskning för skolan.

Att betrakta elever som behöver extra språkstöd som en homogen grupp ställer till problem. Det menar Inger Lindberg, professor vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
- Barn som är födda och uppväxta i Sverige har inte samma behov som de barn som kom hit för en månad sedan. Ändå talar man ofta om dem som en grupp med samma förutsättningar och samma behov när det kommer till svenskundervisning, säger Inger Lindberg.

Anpassad undervisning

En viktig utgångspunkt i forskningsöversikten, Greppa språket - ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, är att de flerspråkiga elvernas kunskapsutveckling sker inom alla ämnen och under hela skoldagen. Inger Lindberg menar därför att elevers språkutveckling inte bara är en fråga för svensklärarna, utan att även ämneslärarna måste anpassa sin undervisning så att eleverna ges möjlighet att nå både VG och MVG.
- De som är födda och uppväxta här har ofta ett utvecklat talspråk, men kan ha kommit i begränsad kontakt med skriftspråket och standardsvenskan. De har därför svårt att ta till sig språket i läromedlen och på lektionerna, säger Inger Lindberg.

Språkliga hinder

Det rör sig inte sällan om elever som är födda i Sverige vars språkliga hinder upptäcks först i gymnasiet. Det är oftast då som de ökade kraven på språkkunskaper gör sig gällande.
- Många av elevernas språkliga svårigheter skulle kunna åtgärdas om de upptäcktes i tid och om man satte in riktade insatser som lärare, elever och deras föräldrar var nöjda med, säger Inger Lindberg.
OECD-rapporten OECD Reviews of Migrant Education från 2010, visar att om undervisningen för flerspråkiga elever ska bli effektiv och framgångsrik måste lärarna ha särskild utbildning i andraspråksinlärning. Programmen måste vara kontinuerliga och långsiktiga genom hela skolsystemet.

En större grupp

Elever med andra modersmål än svenska är en grupp som bara blir större för varje år. Inger Lindberg menar att det är ett problem när det är så många flerspråkiga elever som inte når målen.
- Att lösningen skulle ligga i att ta bort ämnet för att eleverna inte ska känna sig utpekade och exkluderade är ju att retirera totalt. En betydande grupp elever i den svenska skolan behöver kvalificerad hjälp med att utveckla sitt språk för att lyckas i skolan, säger Inger Lindberg.

Text: Thomas Ernald
 

Senast granskad: 2016-02-07