Hur når man likvärdig bedömning?

I grunden handlar likvärdig bedömning om att utföra bedömningar av hög kvalitet, som är i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav, så att lärarnas bedömningar är just likvärdiga och inte beror på exempelvis personliga preferenser av vad som är viktigt att bedöma eller hur.

Det finns flera olika strategier för att nå likvärdig bedömning. Hur man väljer att göra det beror delvis på vad man egentligen menar med "likvärdig bedömning". Räcker det till exempel att lärare sätter likartade betyg eller måste det även finnas en likvärdighet vad gäller de kunskaper som ligger till grund för betyget?

I det förra betygssystemet, det relativa, kunde fördelningen av betygen enligt normalfördelningskurvan, ses som garant för likvärdighet. I det nuvarande, det mål- och kunskapsrealterade, har vi inte någon sådan fördelning. Teoretiskt sett skulle alla elever kunna få samma betyg i hela landet. Idag ska likvärdighet i bedömningen nås med hjälp av tydliga kunskapskrav, kunskapskriterier och sambedömning. Det verktyg vi har är de nationella proven.

De nationella proven

För att de nationella proven ska fungera krävs att man har välkonstruerade normerande prov som inte ser likadana ut varje år, men som är förankrade i läro- och kursplaner. Likvärdigheten fordrar i sin tur att betygsättningen på skolnivå, inte på individnivå, är väl förankrat i skolans resultat på nationella prov.

Enskilda elevers betyg kan avvika från provresultat, eftersom ett enstaka prov inte nödvändigtvis speglar allt som eleven kan. Tillfrågade experter menar att en skola som helhet bör däremot inte i snitt kunna sätta betyg som avviker från hur skolans elever presterar på nationella proven.

Normer skiljer sig mellan skolor

Kritik har framförts att det idag inte finns någon formell koppling mellan resultat på proven och betygsättningen. Studier av betygsättning har visat att det finns olika normer när man sätter betyg som skiljer sig mellan skolor och mellan lärare.

Även rättningen av de nationella proven får idag kritik av många forskare, att de rättas lokalt och att även normerna kring detta skiljer sig markant från skola till skola. De bör rättas centralt, eller genom att olika skolor rättar varandras prov. Att rätta sina egna elevers prov borgar inte för likvärdighet i bedömningen, menar de.

Diskussioner ger mer likvärdig bedömning

Genom att skolor "byter prov" med varandra skulle lärarna dessutom få löpande vidareutbildning i bedömarkompetens, vilket enligt vissa forskare i pedagogik är viktigt. Studier har visat att om lärare ges möjlighet att diskutera kvaliteter i elevers visade kunskaper och varandras bedömningar kommer även lärarnas bedömningar överensstämma bättre.

Tillfrågade experter: Anders Jönsson, lektor i utbildningsvetenskap, Malmö högskola, Anna Sjögren, ekonomie doktor i nationalekonomi vid IFAU, Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet, Astrid Pettersson, docent i pedagogik, Stockhlms universitet,  Gudrun Erickson, lektor i pedagogik, Göteborgs universitet

Senast granskad: 2016-02-04