Lärares matematiska kunskaper

Utmärkande för lärare som når goda resultat med sina elever är just förmågan att på ett varierat sätt transformera sina ämneskunskaper till undervisning, skriver Jürgen Baumert et al.

Baumert et al utgår från att goda ämnesdidaktiska kunskaper är en faktor som kan förklara elevernas grad av måluppfyllelse. Utmärkande för lärare som når goda resultat med sina elever är just förmågan att på ett varierat sätt transformera sina ämneskunskaper till undervisning. Baumert et al talar i detta sammanhang om lärares ämnesdidaktiska repertoarer. Förmågan att förklara, ge exempel, tydliggöra etc. på ett varierat sätt är centralt.

Men denna repertoar måste förankras i specifika ämneskunskaper. Baumert et al lyfter också fram själva bedömningen av eleverna som en central faktor som påverkar måluppfyllelsen. Med bedömning avses här en bred uppsättning praktiker som utvärderar och diagnostiserar kunskaper.

Det räcker inte med, enligt Baumert et al, att utvärdera kunskaperna. Läraren måste också formulera strategier för hur eleverna ska kunna förbättra sina kunskaper. Även om begreppet formativ bedömning inte används här, är den process Baumert et al beskriver liktydig med formativ bedömning. När ett specifikt mål är uppnått måste eleven ges nya utmanande mål att jobba mot. Lärarens förmåga att göra detta, visar studien, bidrar till ökade kunskaper.

Studiens empiri är omfattande och utgörs av 180 lärare och drygt 4 000 studenter i Tyskland. Lärarens ämnesdidaktiska kunskaper har jämförts med elevernas resultat i den PISA- studie som genomfördes 2003. Variationerna i elevernas kunskaper kan, enligt Baumert et al., i relativt hög grad kopplas till lärarens ämnesdidaktiska kunskaper. 39 procent av variationen förklaras av skillnader i lärarens ämnesdidaktiska kunskaper. Dessa kunskaper är en viktigare faktor än "rena" ämneskunskaper.

Senast granskad: 2011-01-10