”Lärarna måste ta makten över bedömning”

Lärare måste själva ”ta makten” över bedömning och inte i för hög grad överlåta detta till externa aktörer. Det är en grundtanke i ett bedömningsprojekt i Australien.

Projektet presenteras i  konferensartikeln  ”From early childhodd to higher education: the role of evidencebased judgement for quality assessment”. Projektet har arbetat med att utveckla lärares summativ bedömningskompetens.  

I projektet har det kollegiala samarbetet varit centralt. Detta har setts som ett sätt att tillgodose hur lärares bedömningar kan bli mer samstämmiga.

Lärare har i olika konstellationer arbetat med kriterier, bedömningsexempel och elevsvar. Genom detta tolknings- och praxisarbete har lärares förutsättningar för att göra kvalitativa bedömningar ökat. Eftersom arbetet tagit sin utgångspunkt i lärares vardag har det också en lokal anpassning till elev och samhälle skett. Bedömning har därmed upplevts som mer relevant.  

I länken nedan  finns en kort beskrivning viktiga punkter för hur lärare själva kan jobba för att utveckla bedömningspraxis.  Jobba med bedömningspraxis

För ett fördjupat teoretiskt resonemang om hur lärare kan arbeta för att utveckla sin kollegiala bedömningskompetens se artikel  ”Standards, teacher judgement and moderation in contexts of national curriculum and assessment reform” av Valentine Klenowski och  Claire Wyatt‐Smith. ”Standards, teacher judgement and moderation Text: Johan Samuelsson


 

Senast granskad: 2016-02-07